(15.50 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Předložený vládní návrh novely zákona si klade za cíl transpozici této směrnice do našeho právního řádu. Dosavadní principy poskytování peněžité pomoci přitom zůstávají zachovány. Vedle transpozice uvedené směrnice návrh novely zákona dále přináší úpravy některých ustanovení zákona, které vyplynuly z praktických zkušeností při jeho aplikaci.

Já vám doporučuji propustit návrh tohoto zákona do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Vlastě Parkanové. Otevírám obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku žádnou nemám, táži se tedy na přihlášky z vašich míst. Ani takovou přihlášku neregistruji, končím tedy obecnou rozpravu a můžeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má prosím někdo jiný návrh na přikázání? Není tomu tak.

 

Můžeme tedy zahájit hlasování a bude to hlasování s pořadovým číslem 879, které jsem zahájila, a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 879. Z přítomných 121 pro 58, proti nikdo. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poprosím o kontrolu hlasování. Registruji vaši žádost na odhlášení.

Pan poslanec Krákora se hlásí o slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, ačkoliv jsem mačkal ano, tak se světlo vůbec nerozsvítilo, tak bych si dovolil zpochybnit hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Já vás nejprve odhlásím a prosím o vaši opětovnou registraci. (Probíhá přihlašování.)

První, o čem rozhodneme, bude námitka pana kolegy Krákory. Já se táži v hlasování s pořadovým číslem 880, kdo souhlasí s touto námitkou…

Pardon, musím prohlásit toto hlasování za zmatečné, protože jsem se nepodívala na displej a nezjistila jsem, že nás není ještě potřebné kvorum, tedy počet 67, což už v tuto chvíli je. Omlouvám se vám všem.

 

A zahajuji nové hlasování. Bude to hlasování o námitce pana kolegy Krákory, ponese pořadové číslo 881. Zahajuji toto hlasování a táži se, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 881 skončilo. přítomno 83, pro 70, proti 1. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o přikázání výboru. Zopakuji, že se jedná o přikázání ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 882. Táži se, kdo je pro toto přikázání. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 882. Z přítomných 85 pro 82, proti nebyl nikdo. Tentokrát byl návrh přijat. Konstatuji, že jsme návrh přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru.

 

A tím končí projednávání bodu číslo 46, sněmovního tisku 1159 v prvém čtení. Děkuji panu místopředsedovi i paní zpravodajce.

 

Je před námi další bod a je to čtvrtý pevně zařazený bod na dnešní odpoledne. Tímto bodem je bod

 

47.
Vládní návrh zákona o evropské družstevní společnosti
/sněmovní tisk 1181/ - prvé čtení

 

Do třetice požádám, aby předložený návrh z pověření vlády uvedl místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona o evropské družstevní společnosti je předkládán k adaptaci nařízení Rady číslo 1435/2003, o statutu evropské družstevní společnosti, a k transpozici směrnice Rady 2003/72/ES z července 2003. Navrhovaná právní úprava zakotví další v řadě ekonomických subjektů regulovaných právem Evropských společenství. Předcházela jí právní úprava evropského hospodářského zájmového sdružení a evropské akciové společnosti.

Základním účelem evropské družstevní společnosti je uspokojování potřeb jejích členů nebo rozvoj jejich hospodářských a společenských aktivit. Svou činnost bude evropská družstevní společnost vykonávat pro vzájemný prospěch svých členů tak, aby každý člen měl užitek z této činnosti přiměřený míře své účasti. Evropská družstevní společnost se zapsaným sídlem na území České republiky se bude řídit nařízením o evropské družstevní společnosti, předkládaným zákonem a subsidiárně použitelnými ustanoveními o družstvech obsaženými v obchodním zákoníku.

Tolik tedy stručný úvod k navrhované právní úpravě. Abych si ušetřil úvodní slovo u dalšího sněmovního tisku, jenom bych zmínil, že v souvislosti s tímto návrhem zákona je jako následující sněmovní tisk předkládán soubor novel zákonů, které by byly vyvolány přijetím návrhu zákona o evropské družstevní společnosti.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Nyní by se měla ujmout slova zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Hana Šedivá, alespoň tak to mám uvedeno v prezidiálce, ale dostala jsem avízo, že ji zastoupí pan kolega Zdeněk Koudelka. Ale domnívám se, že jde o změnu, kterou by měla Sněmovna nejprve odhlasovat, tedy o změnu sněmovního zpravodaje. To znamená, že místo kolegyně Hany Šedivé bude zpravodajem v prvém čtení pan kolega Zdeněk Koudelka

Domnívám se, že je nás tady dostatečný počet, který odpovídá tomu, co je uvedeno na displejích, a proto zahajuji hlasování pořadové číslo 883 a ptám se, kdo souhlasí se změnou zpravodaje k tomuto zákonu. Kdo je pro, prosím? Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 883. Z přítomných 90 pro 67, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já tedy požádám o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Zdeňka Koudelku.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená paní předsedající, vzhledem k tomu, že jsou před námi dva tisky, které se týkají stejné problematiky, navrhuji spojení rozpravy a chci se zeptat, jestli o tom budeme hlasovat teď, nebo až po úvodním slově.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Určitě po úvodním slově.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Předložený návrh zákona je realizací evropského práva, kdy stejně jako u evropské společnosti, když byl naším Parlamentem přijat příslušný prováděcí zákon, reagujeme na to, že Evropská unie jako tvůrce evropského práva se rozhodla umožnit, aby občané a subjekty EU vytvářeli vedle evropských společností i evropská družstva jako právnické osoby zřízené podle evropského práva, s tím, že tyto právnické osoby budou mít stejné statutární poměry ve všech členských státech Evropských společenství nebo Evropské unie, a tedy se stane tato právní forma výhodnou především pro ty osoby, které se pohybují na celoevropském trhu, aniž by hrozilo to, že by se musely tyto osoby a tito podnikatelé organizovat buď ve společnostech, nebo v družstvech podle národního práva s možnými, někdy značně velkými odlišnostmi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP