(15.30 hodin)

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se omlouvám, že jsem nestihl reagovat v obecné rozpravě na ctěného kolegu pana zpravodaje Koudelku. Jenom jednu poznámku.

Pokud se liší vyšší soudní úředník a asistent soudce ve své působnosti tím, co přijme budoucí platná právní úprava, kterou ještě ani neznáme, tak je to dobré a jsem na to sám zvědav.

Druhá poznámka k tomu, co řekl pan ministr. Pokud se o 300 milionů zvýší rozpočet do oblasti personálních zdrojů justice, tak jenom doufám, že tyto peníze budou dobře a efektivně využity, když se těchto 300 milionů sebralo českému vězeňství v rámci rozpočtu Ministerstva spravedlnosti.

Když dovolíte, nyní mé pozměňovací návrhy. Oba byly rozdány, takže pouze velmi stručně jejich odůvodnění. První vám byl rozdán již minulý týden. Je to novela občanského soudního řádu a obchodního zákoníku a když dovolíte, velmi stručné zdůvodnění. (Velký hluk v sále.)

Tato novela, dámy a pánové, reflektuje to, že jsme před necelým rokem -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane kolego. Já vážně žádám všechny kolegyně a kolegy, aby buď seděli ve svých lavicích a poslouchali toho, kdo mluví, anebo využili dobrodiní kuloárových prostor a odebrali se tam.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dámy a pánové, tato novela reflektuje to, že jsme na počátku tohoto roku přijali relativně složitou a rozsáhlou novelu občanského soudního řádu a obchodního zákoníku a upravili tak zcela rozdílným způsobem proti předtím platné úpravě řízení před obchodními rejstříky. V praxi se ukázalo, že bude třeba tuto novou právní úpravu lehce doladit, že některé věci bude třeba ještě zpřesnit tak, aby různé rejstříkové soudy určité instituty nevykládaly různým způsobem. Proto jsem předložil tuto drobnou novelu, která - a to tady zdůrazňuji - byla zpracována za spolupráce s odbornou soudcovskou veřejností. Tato novela vůbec nemění filozofii již přijatého nového řízení s obchodními rejstříky. Je zachován tzv. registrační princip, je zachován význam veřejné listiny - zdůrazňuji - notářského zápisu při zápisu skutečností do obchodního rejstříku. Ale jak jsem řekl, tato novela trpěla určitými drobnými vadami a ty bychom měli touto, dnes navrhovanou úpravou odstranit.

Když dovolíte, velmi stručně jenom tři příklady toho, co je například upřesňováno. Je lépe a pregnantněji definován registrační princip, je lépe a pregnantněji řečeno, co má být rejstříkovým soudem přezkoumáváno v případě notářského zápisu. V praxi se totiž stávalo, že různé rejstříkové soudy vykládaly platné ustanovení různými způsoby a přezkumy byly rozdílné.

Novela dále reflektuje tu skutečnost, že přijatá platná právní úprava neumožňovala doplnit neúplné podání, to znamená v případě, že podání bylo neúplné, byl návrh zamítnut a žadatel musel podat celé podání znovu. Toto by bylo možné, pokud by byly přijaty jednoduché a přehledné formuláře, které by nečinily v praxi problémy. Ale protože situace je rozdílná, je třeba na toto reagovat, a proto doplňujeme procesní institut, který umožňuje, aby rejstříkový soud vyzval k doplnění či opravě takovéhoto vyplněného formuláře, resp. buď vyplněného ne úplně přesně, nebo ne úplně vyplněného. Shrnuto, je zde doplněna možnost, aby rejstříkový soud vyzval žadatele k doplnění s tím, že bude povinen ho poučit o tom, co v zásadě je špatně, tak aby doplnění bylo kompletní a mohl být zápis uskutečněn.

Třetí věc, kterou chci jen tak namátkově zmínit. Byly upraveny běhy lhůt, protože jak víte, stanovili jsme relativně krátké lhůty pro zápis, ale právní úprava neřešila skutečnosti, kdy je překážka na straně soudu a soud nemůže rozhodnout. Například pokud spis není u soudu, který má rozhodnout, je u jiného soudu atd.

Na těchto třech příkladech vidíte, že novela nemění filozofii přijaté právní úpravy, že víceméně reflektuje skutečnosti, ke kterým dospěla soudcovská odborná veřejnost v posledních několika měsících, kdy novela je účinná, a v případě, že ji přijmete, měla by přijatá platná úprava již fungovat zcela bez problémů. Toto je též důvod, proč jsem si dovolil, ač to nemám ve zvyku, načíst novelu občanského soudního řádu a obchodního zákoníku k zákonu o advokacii, protože cílem je opravdu urychlit přijetí nové platné úpravy a tím odstranit potíže, které při zápisech dnes vznikají.

Závěrem mi dovolte k tomuto pozměňovacímu návrhu, abych pro stenozáznam uvedl, že v písemně rozdaném materiálu došlo k drobné chybě. Byla omylem vypuštěna jedna věta, kterou nyní, jestli dovolíte, načtu.

Jde o rubriku, která nese název Změna občanského soudního řádu. V této rubrice je bod 4, kdy na konec normativního textu bodu 4 bude doplněna tato věta. Cituji: "Postup podle předchozí věty se použije pouze tehdy, je-li navrhovatelem a jediným účastníkem řízení podnikatel, kterého se zápis týká." Došlo k technické chybě, tato věta byla omylem vypuštěna, a proto doplňuji skrze stenozáznam takto svůj pozměňovací návrh.

Dámy a pánové, jestli dovolíte, dnes jsem vám rozdal ještě druhou část svého pozměňovacího návrhu. Je to věc, která také souvisí se zápisy do obchodního rejstříku, byť uznávám, že nepřímo, uznávám, že částečně okrajově. Je to téma, které řešíme neustále, neustále tuto tematiku diskutujeme v ústavněprávním výboru, byť bohužel ne příliš do hloubky, ale toto téma se neustále vyskytuje. Je to otázka agendy sepisování veřejných listin. Odvěké téma, které asi, dokud budeme mít různé právnické profese, budeme neustále řešit - kdo má mít právo činit tuto agendu, to znamená sepisovat veřejné listiny.

Dámy a pánové, já se přiznám, že jsem v tomto směru velmi liberální a nebráním se tomu, aby v budoucnosti tuto agendu vykonávaly i jiné profese než notáři. Ale na druhou stranu musím říci, že k tomu, abych podpořil takovouto zásadní změnu, to znamená přesun této agendy na jinou profesi, než je profese notářská, tak k tomu potřebuji dostatečný argumentář a být dostatečně ujištěn, že v praxi nevzniknou problémy. A to podle mého názoru z mého subjektivního pohledu, abych nehodnotil vaši pozici, nenastalo.

Já si myslím, že přesouvat působnost sepisování veřejných listin z notářského stavu na jiné právnické povolání, v tomto případě to nastalo u exekutorů, není správné, že je to věc, která by měla být velmi odborně diskutována, mělo by k tomu být stanovisko Ministerstva spravedlnosti jako určitého garanta nad právnickými profesemi typu notář, advokát, exekutor. Vedle komor tam funguje i ministerstvo. Bez nějaké seriózní analýzy, úvahy, bez toho, jestli se vyjádří obě komory, jak notáři, tak exekutoři, tak já považuji takovouto změnu za unáhlenou, abych se zbavil subjektivního hodnocení.

Proto můj pozměňovací návrh, který vám byl rozdán, obnáší jediné. Schválili jsme během podzimních schůzí to, že se přesouvá působnost sepisování veřejných listin i na exekutory. Konkrétně šlo o zákon č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech. Já jsem řekl, proč takovouto změnu, která byla načtena poslaneckým pozměňovacím návrhem ve druhém čtení, považuji za unáhlenou, a proto, když dovolíte, můj pozměňovací návrh přináší jediné. Vrací původní stav před přijetí zákona o finančních konglomerátech č. 377/2005, jinými slovy, můj návrh obsahuje tu skutečnost, že do budoucna, do doby, než proběhne seriózní diskuse, by působnost sepisování veřejných listin měla spadat do kompetence notářů. To znamená, moje novela přináší stav platný před účinností zákona č. 377/2005 Sb.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Zeptám se na další přihlášku do podrobné rozpravy. Vidím teď najednou dvě zvednuté ruce. Prosím nyní paní poslankyni Parkanovou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP