(10.20 hodin)
(pokračuje Benda)

Tady jsme svědky toho, co pan prezident rád nazývá humanrightismem, to znamená tlaku jedné skupiny, aby jejich životní styl byl většinovou společností posvěcen. Já proti němu nic nemám, já ho pokládám za zcela legitimní, ale absolutně nechápu, proč bychom zákony měli vyjadřovat stanovisko většinové společnosti k tomuto, ale i k tisícům jiných životních stylů. Ať si jimi každý člověk žije, jenom nevím, proč na to potřebuje státní razítko, státní glejt, státní potvrzení.

Děkuji za pozornost. (Potlesk některých poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi za jeho vystoupení, a pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu v tuto chvíli končím.

Do podrobné rozpravy mám přihlášku pana poslance Duba, pana poslance Plevy, a jak jsem vyrozuměl, pana poslance Bendy. Jako první hovoří pan poslanec Tomáš Dub.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, pane předsedající. Přeji hezký den, dámy a pánové. Já jsem, za prvé, poměrně nešťastný, že ten zákon je tady podruhé. Já si myslím, že podruhé tady měl být v dalším volebním období. Já jsem pro tento zákon poprvé nehlasoval. Ne proto, že jsem bigotní, ale já si uvědomuji tu důležitou roli rodiny v naší civilizaci a já s těmito věcmi nerad experimentuji. Nevím, kde by naše civilizace byla bez rodiny.

Nicméně kdybych měl přijmout novou filozofii, o které mluvíme, a zabývat se partnerstvím homosexuálů a kdybych ji měl přijmout opravdu důkladně, což jsem se pokusil právě proto, že tu ten zákon je podruhé, tak bych se chtěl zeptat na problematiku bisexuálů. Můžeme zvýhodnit homosexuály, ale co budeme dělat s bisexuály? Tam by mi to připadalo pokrytecké, kdybychom řešili homosexuály a bisexuály nechali stranou. Možná že by to byla diskriminace bisexuálů vůči homosexuálům. Ale hlavně bych to pokládal za nesystémové řešení.

Proto si dovoluji vznést následující pozměňovací návrh - a vycházím z toho, že bisexuálové nemohou být stejného pohlaví, pokud by chtěli žít v jednom partnerství a nemohou být dva, nicméně nejméně tři. Poslyšte můj návrh:

1. V paragrafu 1 odst. 1 se slova "dvou osob stejného pohlaví" nahrazují slovy "dvou nebo více osob". (Oživení v sále.)

2. V paragrafu 2 odst. 1 se slova "dvou osob stejného pohlaví" nahrazují slovy "dvou nebo více osob".

3. Paragraf 4 odst. 4 písm. c) zní: "již dříve uzavřela manželství a její manželství trvá".

4. V paragrafu 8 odst. 2 se slova "oba partneři" nahrazují slovy "všichni partneři".

5. V paragrafu 9 odst. 1 se slova "druhého partnera v jeho běžných záležitostech" nahrazují slovy "ostatní partnery v jejich běžných záležitostech".

6. V paragrafu 9 odst. 2 se slova "oba partnery" nahrazují slovy "všechny partnery".

7. V paragrafu 9 odst. 3 se slova "druhý partner" nahrazují slovy "ostatní partneři". Slovo "vyloučil" se nahrazuje slovem "vyloučili".

8. V paragrafu 10 odst. 2 se slova "obou partnerů" nahrazují slovy "všech partnerů".

9. V paragrafu 11 odst. 1 se slova "žádat od bývalého partnera, aby mu přispíval" nahrazují slovy "žádat od bývalých partnerů, aby mu přispívali".

10. V paragrafu 11 odst. 2 se slova "druhému bývalému partnerovi" nahrazují slovy "všem bývalým partnerům".

11. V paragrafu 13 odst. 3 se slova "pokud jeden z partnerů pečuje o dítě a oba partneři žijí ve společné domácnosti, podílí se na výchově dítěte i druhý partner" nahrazují slovy "pokud jeden z partnerů pečuje o dítě, podílí se na výchově i ostatní partneři žijící s tímto partnerem ve společné domácnosti". Slova "i tohoto partnera" se nahrazují slovy "i těchto partnerů".

12. V paragrafu 17 se slova "druhý partner" nahrazují slovy "ostatní partneři".

13. V paragrafu 24 odst. 1 písm. e) se slovo "druhého" zrušuje. V části šesté návrhu zákona v bodě 7, je to paragraf 705a odst. 1, se slovo "druhého" zrušuje.

Já bych řekl, že můj návrh má více výhod. On řeší například i problematiku muslimů, kteří mají přece jinak postavenou rodinu, také zvyšuje rozlišení registrovaného partnerství od klasické rodiny. Prostě řeší více témat. Já myslím, že tím vytváří i stabilnější právní prostředí, protože do budoucna předejdeme, trošku v nadsázce, bisexuální novele homosexuálního zákona. Prostě je to tak. Tento zákon je prvním krokem.

Já bych chtěl říci, že minule to o jeden hlas neprošlo, neprošlo to také o ten můj hlas. Jestliže, jak doufám, bude mé komplexní řešení přijato, já jsem ochoten pro zákon hlasovat. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Dubovi. Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Petr Pleva, připraví se pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já ve svém pozměňovacím návrhu nebudu natolik radikální jako můj kolega Tomáš Dub, ale chtěl bych navázat na ctěného pana profesora Jičínského, který zde hovořil o diskriminaci, hovořil o tom, že tradiční rodina je v západní civilizaci nahrazována novými svazky a že tyto svazky si také zaslouží naši podporu. Proto si myslím, že je velmi vhodné, pokud jsme se rozhodli zavést do našeho právního řádu nový institut, aby nebyl vyhrazen pouze pro osoby stejného pohlaví, a tím jsme v podstatě zaváděli novou diskriminaci. Nejde nám přece o to, aby bylo deklarováno, že to je pro osoby stejného pohlaví, ale jak zde bylo jasně řečeno předkladateli tohoto zákona, jde jim o odstranění diskriminace. V tomto je můj návrh zcela komfortní, zachovává odstranění diskriminace, naopak zabraňuje tomu, abychom páchali diskriminaci další.

Můj návrh je jednoduchý, skládá se ze dvou pozměňovacích návrhů, které zní:

1. Slova "stejného pohlaví" se v celém textu zákona zrušují.

2. V paragrafu 28 odst. 2 písm. c) se za slova "občanku, jejíž" vkládají slova "partner nebo".

Prosím, aby se o obou pozměňovacích návrzích hlasovalo současně, protože spolu souvisí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Plevovi. Nyní bude hovořit pan poslanec Marek Benda, který je posledním z přihlášených do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já budu mít také dva pozměňovací návrhy, které jsem avizoval v obecné rozpravě. Oba dva se týkají problematiky dětí a jejich ochrany.

První se týká paragrafu 13 věty první, kterou doporučuji, aby byla změněna způsobem: "Existence partnerství není překážkou výkonu rodičovské zodpovědnosti partnera vůči jeho dítěti, ale je překážkou svěření jeho dítěte do jeho výchovy."

To je myslím jednoduchý, srozumitelný návrh. Zůstává samozřejmě rodičovská zodpovědnost, zůstává povinnost, aby se o dítě staral, ale pokud probíhá - samozřejmě svěření dítěte do jeho výchovy je nějaký probíhající proces v případě sporu - pokud probíhá takový spor, pak je existence takového partnerství překážkou v daném sporu.

Druhý návrh, který chci přednést, se týká části šesté - změny občanského zákoníku, kde navrhuji, aby byl vypuštěn bod třetí, tj. novela paragrafu 473 občanského zákoníku.

Tam jde o onen problém dědění ze zákona, a to jestli partner má být v první dědické skupině, to znamená postaven na úroveň manželů a dětí, anebo jestli má být, podle dalších pozměňovacích návrhů, až ve skupině druhé.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP