(15.10 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan zpravodaj, pokud chce ještě něco říci na závěr? Nechce. Žádám všechny poslance, kteří se nacházejí v kuloárech, aby se dostavili do jednací síně, protože se blížíme k hlasování. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usneseními obou výborů, které se touto smlouvou zabývaly.

Jako první to byl výbor pro evropské záležitosti, který na své 33. schůzi konané 18. října 2005 přijal své 222. usnesení, které říká, že k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi - vyjmenováno 25 členských zemí Evropské unie - a Bulharskou republikou a Rumunskem o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, podepsaná dne 25. dubna 2005 v Lucemburku, sněmovní tisk 1019, výbor pro evropské záležitosti po úvodním slově náměstka ministra zahraničních věcí pro unijní záležitosti dr. Vladimíra Müllera, CSc., po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslance Pavla Svobody a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

1. Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi 25 členskými zeměmi Evropské unie, které jsou zde vyjmenovány, a Bulharskou republikou a Rumunskem, o přistoupení k Evropské unii, podepsané 25. dubna 2005 v Lucemburku, sněmovní tisk 1019,

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny,

3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby o výsledcích jednání ve výboru informoval schůzi Poslanecké sněmovny.

Tolik usnesení výboru pro evropské záležitosti.

Později, a to na své 50. schůzi dne 24. listopadu 2005, smlouvu projednal zahraniční výbor, který ve svém usnesení číslo 248, opět se stejným záhlavím, po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí pro aktuální politické otázky Jaroslava Bašty, zpravodajské zprávě poslance Stanislava Fischera a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Za prvé, Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy - následuje analogický text jako u předchozího výboru, včetně toho, že v bodě 2 pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Oba výbory, jak výbor zahraniční, tak výbor pro evropské záležitosti, tedy doporučují Poslanecké sněmovně dát souhlas k ratifikaci této smlouvy.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Slyšeli jste totožné návrhy usnesení z obou výborů. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Na tabuli je už nastaven potřebný počet hlasů.

Já vás ještě v této chvíli odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili. Připomínám, že v tomto hlasování je k souhlasu zapotřebí třípětinové většiny všech poslanců.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 606. Přítomno 156 poslanců, pro hlasovalo 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. (Potlesk.)

 

Gratuluji oběma zemím a těším se, že se s Rumunskem i Bulharskem společně brzy shledáme v Evropské unii. Blahopřeji našim velvyslancům a končím projednávání tohoto bodu číslo 107.

(Poslanci povstávají a potleskem se loučí s velvyslanci obou zemí, ti jim z galerie mávají.)

 

Dalším bodem je

 

108.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s její výpovědí Smlouva mezi Československou socialistickou republikou
a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího
státního občanství, podepsaná v Moskvě 6. června 1980, ve vztahu
k Ruské federaci, Běloruské republice a Kyrgyzské republice
/sněmovní tisk 1106/ - druhé čtení

 

Ministrem, který by měl předložit tento text, je František Bublan. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, velmi stručně zopakuji důvod vypovězení Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství. Tato smlouva byla uzavřena dne 6. června 1980 v Moskvě a vstoupila v platnost 5. července 1981. Důvodem výpovědi smlouvy je skutečnost, že smlouva je v rozporu s Evropskou úmluvou o státním občanství ze 6. listopadu 1997, která vstoupila v platnost pro Českou republiku 1. července 2004.

Ruská federace, Běloruská republika a Kyrgyzská republika jakožto následnické státy Sovětského svazu považují smlouvu ve vzájemných vztazích za platnou. Ukončení platnosti smlouvy bylo všem třem státům navrženo diplomatickou cestou s tím, že česká strana preferuje formu dohody o ukončení platnosti smlouvy. Na návrh české strany odpověděly kladně Ruská federace a Bělorusko, kyrgyzská strana na diplomatickou nótu nereagovala.

Možnost jednostranného ukončení platnosti smlouvy je obsažena v jejím článku 8 odst. 2, podle kterého je platnost smlouvy sjednané na pět let automaticky prodlužována vždy o dalších pět let, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví nejméně šest měsíců před uplynutým pětiletého období. Na základě uvedeného je třeba smlouvu vypovědět do 5. ledna 2006, jinak dojde k automatickému prodloužení platnosti smlouvy o pět let.

Vážené dámy, vážení pánové, Senát Parlamentu České republiky souhlasil s výpovědí této smlouvy minulý týden, takže teď je pouze na vás, abyste se připojili k tomuto rozhodnutí, abychom nemuseli smlouvu o dalších pět let prodlužovat.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu ministrovi za objasnění. Jen připomenu, že usnesení zahraničního výboru máme k dispozici při projednávání tohoto bodu. Já bych ještě poprosil zpravodaje zahraničního výboru, pana poslance Jana Schwippela, který by nám ještě mohl k tomu jednání možná něco sdělit. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Schwippel: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, zahraniční výbor projednal tento bod na své schůzi dne 10. listopadu a přijal usnesení, jímž doporučil Sněmovně dát souhlas k výpovědi této úmluvy.

Dodám snad jedinou věc k dotazu pana poslance Exnera v průběhu prvního čtení, že Ruská federace je signatářem Evropské úmluvy o státním občanství, zatímco Bělorusko tímto signatářem není, a proto není možné tuto otázku řešit v rámci jednání Rady Evropy.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za tato úvodní slova. Otevírám rozpravu. Nemám písemné přihlášky do rozpravy. Pokud se někdo hlásí, může to učinit nyní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP