(9.50 hodin)
(pokračuje Melčák)

Přesto bych si dovolil upozornit na to, že nový trestní zákoník vypouští ohodnocení jako trestného činu vyzrazení z nedbalosti utajované skutečnosti označené stupněm "důvěrné", zatímco já bych spíše plédoval za to, abychom do trestního zákoníku zařadili i potrestání nedbalostního vyzrazení utajované skutečnosti označené stupněm "vyhrazené", protože se domnívám, že v tomto stupni je množství informací, které je potřeba tímto způsobem chránit.

Teď bych opět poprosil pana zpravodaje, jestli mi může věnovat pozornost, protože se domnívám, že toto sdělení je potřeba vzít v úvahu. Upozornil bych na to, a prosil bych zpravodaje o objasnění záměru ústavněprávního výboru, kdy svým usnesením číslo 206 - dám panu zpravodajovi k dispozici plný text, takže si to nemusí poznamenávat - obsaženým ve sněmovním tisku 742/2 doporučuje Sněmovně v bodě 59 termín "utajované skutečnosti" zaměnit za termín "utajované informace". Mám obavy, že by to mělo fatální důsledky na aplikaci § 292 a dalších. Znám totiž pouze zákon o utajovaných skutečnostech, který je v původním návrhu citován, a nevím, co by znamenalo, kdybychom znění "utajované skutečnosti" opustili a nahradili je zněním "utajované informace". Tady bych prosil pana zpravodaje, abychom se s tím vypořádali tak, abychom se ve třetím čtení nedopustili případné chyby.

Obdobně se to týká mého následujícího návrhu, který je v textu, který vám byl rozdán, pod bodem 14, a to je § 302. Tam bych upozornil na to, že podobným způsobem jako v bodě 59 se odstraňuje usnesením ústavněprávního výboru termín "utajované skutečnosti", v bodě 60 citovaného usnesení č. 206 se zavádí termín "orgán veřejné moci", a to ještě tím způsobem, že v návrhu zákona je používán termín "orgánu státní správy", zatímco v usnesení ústavněprávního výboru je citován v návrhu zákona nepoužitý termín "státního orgánu". Tam se domnívám, že došlo k legislativně technické chybě. Žádám předkladatele a zpravodaje, aby jasně sdělili, kde jsou právně platné definice nových pojmů a jak budeme postupovat ve třetím čtení v těch případech, kdy v pozměňovacích návrzích uvedeme původní text. Jinými slovy se ptám, zda mám urychleně přečíst variantní texty, nebo nám chtějí předkladatelé těchto návrhů v ústavněprávním výboru naznačit, že budeme zákon opět vracet do výboru k novému projednání, což by asi byla velká škoda, znovu zabrzdit tak velkou práci.

Bod 14 jsem okomentoval v souvislosti s bodem 13.

Dovolil bych si požádat, abych mohl přečíst nový pozměňovací návrh, který bych zařadil pod číslem 15, a který by zněl: "§ 275 se vypouští".

Dovolte mi stručné odůvodnění. Doporučuji nezavádět zatím tuto formulaci trestného činu a vypracovat formulaci, která by nevzbuzovala úsměv. Podle mého názoru je zásadní rozdíl mezi tím, jestli zašlápneme 54 kusů mravenců - přestože mám mravence rád, pokud mě neštípou - nebo zabijeme 50 kusů orlů skalních. Myslím si, že je to docela nepřiměřené přirovnání. Tak jak je v § 275 citováno v odstavci 1 písmeno a), je přesně řečeno "spáchá-li takový čin na více než 50 kusech živočichů, rostlin nebo exemplářů". Myslím si, že by bylo lepší raději ten § 275 vypustit a novelou potom zavést přesné formulace.

Omlouvám se, že jsem poněkud déle komentoval své pozměňovací návrhy. Děkuji vám všem za pozornost. Věřím, že se nám ten zákon podaří dotáhnout do zdárného konce.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Melčákovi. Prosím, aby vystoupil pan zpravodaj a reagoval na to, co tady zaznělo, případně v dalších věcech.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dámy a pánové, já vás dlouho nechci zdržovat, ale je vhodné, abych reagoval z pozice zpravodaje, neboť jsem byl několikrát osloven.

Chci říci, že nedostatky, které zde byly zmiňovány, nejsou nedostatky navrženého textu. My jsme se velmi podrobně zabývali onou terminologickou úpravou, o které hovořil můj předřečník. Došli jsme k závěru, že tam, kde v současné době jsou již projednávány změny právních předpisů, které budou mít dopad na trestní právo, je vhodné tyto terminologické změny zapracovat, pokud projednávání textu jiného zákona je již ve stadiu, že je pravděpodobné, že ten text bude přijat, a to z toho důvodu, aby se případně nový trestní zákoník nemusel okamžitě po svém přijetí a po své platnosti novelizovat. Chci pouze poukázat, že nahrazují-li se slova "utajovaná skutečnost" slovy "utajovaná informace", reagujeme tak na novelu platného právního řádu, která již byla přijata Poslaneckou sněmovnou, a pokud vím, tak v době projednávání v ústavněprávním výboru byl ten návrh zákona u pana prezidenta, takže opravdu byla velká pravděpodobnost, že bude přijat. My jsme to dali do usnesení s tím, že byla dohoda členů ústavněprávního výboru, že v okamžiku hlasování o usnesení prověříme aktuální stav projednávání těchto právních předpisů a buď ten návrh doporučíme a podpoříme, nebo naopak.

Stejná věc platí pro diskusi nad skutkovou podstatou nedovoleného nakládání s lidskými embryi, kde bylo poukázáno na zvláštní právní předpisy, které toto regulují. Chci říci, že zde na půdě Poslanecké sněmovny je právní předpis, který právě toto by měl upravovat, s tím, že i kdybychom přijali skutkovou podstatu, která poukazuje na zvláštní právní předpis upravující nakládání s lidskými embryi, a tento zvláštní právní předpis nakonec nebyl přijat Poslaneckou sněmovnou, byť jsme k tomu vázáni mezinárodními závazky, tak se v zásadě nic nestane, pouze by takováto část trestního zákoníku, tato skutková podstata, v praxi nemohla být aplikována. Určitě by to nebylo na škodu, určitě by to nezpůsobilo nějakou neaplikovatelnost trestního zákoníku.

Třetí dotaz byl vznesen k bodu 60 usnesení ústavněprávního výboru, kde se nahrazují slova "státní orgán" slovy "orgán veřejné moci". Zde se snažíme reflektovat realitu, že dnes moderní správní teorie nahrazuje státní správu, státní orgány, více terminologií "orgány veřejné moci" v rámci plurality subjektů veřejné správy, a snažíme se zde zavést do terminologie trestního zákoníku jednotnost. Je to snaha po jednotnosti, po tom, aby se na stejné věci užívaly stejné termíny.

Já ale chci panu kolegovi říci, že se na to ještě podívám, prostuduji si podrobně stenozáznam z dnešního jednání, jeho námitky, a ještě jednou je prokonzultuji. Nebudu je v žádném případě brát na lehkou váhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji. Nyní vystoupí pan poslanec Petr Kott, připraví se pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Petr Kott: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, cílem pozměňovacího návrhu, který za několik okamžiků přečtu, je změnit stávající neuspokojivý stav v oblasti ukládání a výkonu trestu obecně prospěšných prací a reagovat na potřeby praxe. Já zde nebudu přednášet celou důvodovou zprávu k tomuto pozměňovacímu návrhu. Logicky na něj bude navazovat pozměňovací návrh i ve sněmovním tisku 746. Dovolte mi tedy, abych ho zde přednesl. Další část samozřejmě při projednávání tisku 746.

Za prvé. V § 61 se vkládá nový odstavec 2, který zní: Soud trest obecně prospěšných prací zpravidla neuloží, jde-li o pachatele, kterému byl trest obecně prospěšných prací v době tří let předcházejících uložení tohoto druhu trestu přeměněn na trest odnětí svobody podle § 64 odstavec 2.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP