Neautorizováno !


 

(10.30 hodin)
(pokračuje Doktor)

Na průběhu projednávání, resp. na celém sněmovním tisku, tak jak je nám předkládán, není zvláštní a těžko uchopitelné to, že je zde výčet zdravotních pojišťoven, z nichž je naprosto dominantní objem pohledávek, které budou v nominální hodnotě jedna ku jedné zaplaceny, a sice Všeobecné zdravotní pojišťovny. To tady, vážený pane kolego, obracím se na vás prostřednictvím předsedajícího, nikdo nezpochybňoval. Já myslím, že to tady nezaznělo nikde v žádném vystoupení mých kolegů ani mém vlastním a ta kritika, která byla věnována tomuto sněmovnímu tisku a metodě oddlužení, se netýkala Všeobecné zdravotní pojišťovny. To já myslím, že byla námitka z vaší strany trochu nefér.

Ta metoda byla napadána jako celek. To, co já jsem označil za jistý druh morálního rizika, je fakt, že jsou to pohledávky za pro nás neznámými plátci, kteří nedostáli svým povinnostem. A přestože chápu důvody, proč tu nemůžeme mít seznam možná několika stovek, možná několika tisíců neplatičů, jejichž závazky přejdou do portfolia konsolidační agentury, budou posléze prodány nějaké soukromé společnosti, bohužel s nulovým výsledkem, resp. s nulovým přínosem pro našeho hospodaření, to znamená s čistou čtyřmiliardovou ztrátou pro soustavu veřejných rozpočtů, tak už dnes vím, že jsou tam patrně státní podniky, že jsou tam patrně neplátci, jejichž nevypořádané závazky Česká konsolidační agentura již jednou řešila. To je na tom to nejsmutnější, že v případě některých neplatičů se morální riziko, morální hazard jenom prohlubuje a jenom umocňuje.

Chtěl bych říci k vystoupení pana ministra financí jednu věc. Pan ministr financí se v úvodu mého vystoupení, když jsem jej káral za to, že mnohdy vyrušuje a neposlouchá, tady čepýřil a nesouhlasil se mnou. Ale, pane ministře, vaše vystoupení, resp. komentář na téma návrhu Občanské demokratické strany na snížení spotřebních daní v oblasti pohonných hmot, je jasným důkazem toho, že byť jste tu včera byl, tak jste neposlouchal, byť sedí v kuloárech vaši poradci, tak dodnes o tom návrhu vůbec nic nevědí a vůbec nic nevíte o konstrukci toho návrhu. Takže dovolte, abych vám sdělil a zopakoval některá fakta. Já bych vám tady mohl číst celé své vystoupení ze včerejška, ale nechci obtěžovat ostatní kolegyně a kolegy.

Za prvé se vypořádám s vaší námitkou, resp. s tím, že i vy tvrdíte v médiích, že stát nevydělává na rostoucí ceně ropy, resp. rostoucí ceně pohonných hmot. (Ministr Sobotka: To jsem neřekl.) Pokud i za mnou namítáte, že jste to neřekl, já vám ten váš výrok přinesu z médií. Nemusíme mít sporu. Já myslím, že musíme přenést tu rovinu na úroveň diskuse, kam se to pokusil zanést váš kolega Koníček, a sice na rovinu debaty o číslech.

Plánovaný rozpočet, v závorce korigovaný, na rok 2005 počítal v oblasti spotřebních daní s příjmem v celkovém úhrnu 94,9 mld. korun. Ze skutečnosti výběru k osmému měsíci roku 2005 je zřejmé, že je vybráno již 76,76 mld. korun. Plánovaná alikvóta příslušející výběru osmi měsíců je překračována o 13 procentních bodů, nadvýběr proti stejnému období roku 2004 činí plus 15,6 mld. korun, tedy 137,2 procenta. Prostě není pravda, že stát nevybírá více! Vybírá více i v oblasti spotřebních daní. Samozřejmě že každý poslanec Občanské demokratické strany ví, že vybírá více, protože se spotřebovává více. Ale také stát si musí být vědom toho, že dokud bude Česká republika tranzitní zemí, dokud budou náklady spojené s přepravou nákladu přes Českou republiku lacinější a cesta efektivnější než objíždění České republiky, bude tomu tak. Proto také platí, že přijmete-li návrh Občanské demokratické strany na snížení spotřební daně u benzinu o 1,30 Kč, o 40 haléřů u nafty, i tak vám výběr spotřební daně i v průběhu příštího roku poroste.

Základním argumentem nebo základním nepřekonatelným limitem pro podání návrhu Občanské demokratické strany byl fakt, že musí být daňově neutrální. A já jsem tady včera poslancům a poslankyním spočítal, že tomu tak je. Z ceny 24 korun inkasoval stát 15,67 Kč, to je součet výběru spotřební daně a DPH. Z dnešní ceny vybírá 17,27 Kč.

Chtěl bych vás, pane ministře, ujistit, že prostou aritmetikou dojdete k faktu, že navrhuje-li Občanská demokratická strana snížení spotřební daně v oblasti benzinu o 1,30 Kč, pak efektem nárůstu ceny a dovýběrem daně z přidané hodnoty dojdete k jednoznačnému závěru, že náš návrh je daňově neutrální, neohrožuje soustavu veřejných rozpočtů ani po zbývající část roku 2005, jak tvrdíte, a už vůbec ne pro navrhovaný rozpočet roku 2006. Měl byste totiž vědět, že námi podaný návrh je účinný od 1. 1. 2006. Stejně tak je tomu i u nafty.

Prosím, pokud voláte vy sám po odborné a věcné diskusi, nedopouštějte se toho, že kopete ostatní kolegy do kotníku, a mluvte jako ministr financí o číslech, číselných argumentech a parametrech, které jsou evidentní z plnění rozpočtu roku stávajícího i rozpočtu připravovaného. Děkuji. (Potlesk ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní bych požádal pan poslance Petra Šuláka, který se přihlásil do stále probíhající obecné rozpravy.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové poslanci. Já se budu snažit být velice stručný.

Já bych chtěl říci, že vystoupení pana Tlustého už jasně signalizuje, že ODS zahájila předvolební kampaň, protože jeho vystoupení jsou silně demagogická a populistická. Já znám lepší řešení, než tady navrhuje pan poslanec Tlustý a pan poslanec Doktor.

Měli bychom se poohlédnout, jak tyto problémy řeší v zahraničí, například v Rakousku. Rakouský stát dal distributorům jasně na srozuměnou, že pokud budou neúměrně zvyšovat svoje zisky, že zavede zvláštní daň na neúměrný zisk distributorů. A myslím si, že toto řešení je velmi účinné a státní pokladna by si přišla na své, protože asi je nutno krýt náklady, které tady jsou.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu poslanci a prosím pani poslankyni Talmanovou, která se přihlásila do rozpravy nyní.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi naposledy na velmi krátkou chvíli upoutat vaši pozornost k problémům českého zdravotnictví.

Pane předsedo, vaším prostřednictvím panu kolegovi Koníčkovi, kterýžto jest členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, pouze následující. Se znalostí zdravotně pojistných plánů a bilance Všeobecné zdravotní pojišťovny dozajista ví, že urychlené zavedení stoprocentního přerozdělení příjmů zdravotních pojišťoven, tedy přerozdělení příjmů pojišťoven ve vztahu k věkové struktuře pojištěnců, dozajista Všeobecné zdravotní pojišťovně pomůže, ale rozhodně nepokryje kompletní saldo, které tato pojišťovna v letech vykazuje, takže souhlas pouze částečný s optimismem očekávání dopadu stoprocentního přerozdělení. Současně jako člen výboru pro sociální politiku a zdravotnictví také dozajista zná avizovaný dopad tzv. stoprocentního přerozdělení do zaměstnaneckých pojišťoven, jimi avizovaný dopad.

Poslední, co bych vám chtěla sdělit. V roce 2004 byly příjmy veřejného zdravotního pojištění z České konsolidační agentury 1 471 000 000. I přesto bilance systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2004 skončila se saldem 5 640 000 000. Pro rok 2005, i se zahrnutím předpokládané sanace systému veřejného zdravotního pojištění právě dnes projednávanou částkou z konsolidační agentury, tento systém opět vykáže saldo ve výši 5 831 000 000, přičemž kumulované saldo systému veřejného zdravotního pojištění dosáhne, dámy a pánové, 11 470 000 000 korun.

****
Přihlásit/registrovat se do ISP