(10.10 hodin)
(pokračuje Janeček)

A já rozumím Senátu, že využil legislativních chyb k tomu, aby ten zákon nepřijal, i když tam určitě hrají určitou roli i jiné motivy, neboť víme, že v Senátu bohužel nebyla schválena rámcová úmluva o kontrole tabáku. Kdyby tato rámcová úmluva byla tímto Parlamentem ratifikována, potom bychom okamžitě museli přistoupit k novelizaci tohoto návrhu zákona.

Čili pokud to s ochranou našeho obyvatelstva myslíme poctivě, pak nám nezbývá, než tento návrh nepodpořit, neboť danou situaci zhoršuje, a naopak vypracovat návrh, který by odpovídal rámcové úmluvě o kontrole tabáku, snížil ta hrůzná čísla, která všichni známe, to je, že každý den, tedy i dnes, v této zemi zemře zcela zbytečně 50 našich spoluobčanů na nemoci způsobené kouřením. Já bych vás poprosil, abychom se nad tou problematikou ještě znovu zamysleli a tento návrh ve jménu ochrany zdraví našeho obyvatelstva nepodpořili, a vypracovali a podíleli se na zákonu, který bude naplňovat onu rámcovou úmluvu o kontrole tabáku. Děkuji. (V sále je stále velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Nemám jinou přihlášku do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí. Ještě paní ministryně zdravotnictví Milada Emmerová.

Znovu vás žádám, paní kolegyně a páni kolegové, o klid, protože podle toho, jak dlouho bude trvat projednávání, po tu dobu budeme muset pravděpodobně jednat o návrzích vrácených a zamítnutých Senátem. Máme jich tady ještě pěkný štos.

Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, kritika pana kolegy Janečka má celkem chronický uniformní charakter. Já, ať se na mě nezlobí, považuji jeho výroky a kritiku za účelové, protože on sám předložil jinou verzi zákona, která se týká tabákových výrobků.

Já chci jenom připomenout základní věcná fakta. Tento zákon byl podrobován několika revizím a korekcím z pozice zdravotního výboru a jde o poslanecký návrh. Neboli já bych prosila, aby nebyla očerňována legislativa Ministerstva zdravotnictví. Ono je v módě, že se všechno na Ministerstvo zdravotnictví svede.

Dále bych chtěla říci a poradit kolegovi, aby si přečetl stenozáznam z jednání Senátu, a neradila bych mu, aby se k argumentům Senátu připojoval, protože tam z toho vyplynuly základní neznalosti, kdy se vůbec pochybovalo o škodlivosti tabáku a kdo že to prokázal a že o tom nic neví. Chci říci, že co se týká zamítnutí Senátem, šlo o jiné argumenty, velmi pochybné, a velmi mě to překvapilo. Tím, že Senát neschválil ani rámcovou úmluvu, tak jsme skutečně vykřičená země. My jediní jsme nyní na tapetě, že jsme schvalovali nebo se pokoušeli o ratifikaci a přitom jsme k ní nedospěli. Tato norma se tedy bude předkládat znovu, a jestli neprojde - a samozřejmě tím, že budeme nyní neschvalovat kvůli kouření či nekouření v té které restauraci - tak jen podpoříme to, že to bude už podruhé a že budeme jedinou zemí, která podepsala rámcovou úmluvu, ale nedošlo k její ratifikaci. Já vím, že to není úplně adekvátní zdůvodnění k jeho výhradám, ale přesto bych ráda, aby se zohlednilo.

Dále bych chtěla říci, že tento zákon se zabývá řadou komodit a těžko se najde takový kompromis, který by vedl k souhlasu všech, aby se skutečně schválil bez jakýchkoli výhrad, takže já bych prosila o určitou toleranci. A samozřejmě není nikde napsáno, že nedospějeme k novelizaci, ale nemůžeme se přece dívat na to, že se tady zabýváme takto detailně kouřením tabáku, a přitom při jiných akcích hromadného charakteru, jako byl nedávný CzechTek, zavíráme oči nad tím, že tam se berou drogy, tam se požívá ve velké míře alkohol atd. Neboli být tak jako úzkostlivý přes tyto věci není myslím úplně v pořádku.

Moc mě mrzí na kolegu Janečka, že mě nepozval na včerejší tiskovou konferenci, kde probíral problematiku kouření s paní dr. Králíkovou. Možná že bych se tam dověděla ještě další argumenty, se kterými lze dokumentovat současnou situaci.

Takže bych ho prosila, aby nenabádal tuto Sněmovnu k nepřijetí tohoto zákona, protože je to už sledovaná vizitka naší republiky z pozice minimálně Světové zdravotnické organizace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Budeme pokračovat v rozpravě. Opět pan kolega Janeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: Velice si vážím slov paní ministryně. Pokud není pravda, že onen návrh vyšel z legislativy Ministerstva zdravotnictví, pak se omlouvám, ale pokud vím, byl takto přednesen jako pozměňovací návrh ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Pokud tomu tak není, omlouvám se, ale to nic nemění na té věci a na věcných argumentech, které jsem zde předložil, totiž že např. rámcová úmluva o kontrole tabáku jednoznačně zakazuje kouření na všech pracovištích. Tato norma to samozřejmě neobsahuje, čili už z tohoto pohledu je to v rozporu s touto úmluvou. Onen poslanecký návrh, který je návrhem napříč politickým spektrem, opisuje v podstatě onu úmluvu a konvenuje s ní.

Já samozřejmě vím, že tento návrh byl předložen v době, kdy paní ministryně ještě nebyla paní ministryní, že má velmi specifický průběh, že se velmi zajímavě vyvíjí, a jen bych proto poprosil o velkou obezřetnost. A říkám znovu, fakticky - a není to žádný politický postoj - fakticky tento návrh zákona tu situaci z hlediska ochrany našeho obyvatelstva před škodami způsobenými tabákem zhoršuje. Mohl bych to dokonce doložit i v oblasti alkoholu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Janečkovi. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy ani nikoho dalšího nevidím, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslanců. Už je nastaven potřebný počet hlasů.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 265/10."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 83 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 83 z přítomných 183 pro 102, proti 51. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přijat a bude postoupen prezidentu republiky k podepsání. Končím bod číslo 21.

 

Budeme pokračovat bodem číslo 22, i když vidím, že je zájem o kontrolu výsledků hlasování, tedy zápisu o výsledku hlasování. Počkám tedy. (Několik poslanců kontroluje výsledky předchozího hlasování.) Dobře, budeme pokračovat.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

22.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 824/3/ - zamítnutý Senátem

 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP