Neautorizováno !


 

(14.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Mám za to, že nepadly žádné návrhy, o kterých bychom měli nyní hlasovat. Mám na mysli návrh na vrácení či zamítnutí návrhu. Přistoupíme tedy k hlasování o návrhu na přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Ptám se, zda má někdo nějaký jiný či další návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Dovolím si vás všechny odhlásit a prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu, který právě projednáváme, na přikázání ústavněprávnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 377 z přítomných 89 hlasovalo 86 pro, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru.

 

Končím projednávání bodu 68.

 

Nyní, dámy a pánové, přistoupíme k projednávání bodu

 

65.
Návrh poslanců Anny Čurdové, Jitky Kupčové, Taťány Fischerové, Kateřiny Dostálové, Lucie Talmanové, Kateřiny Konečné, Zdeňka Jičínského, Vladimíra Doležala,
Pavla Svobody, Vlastimila Ostrého a Vladimíra Koníčka na vydání zákona
o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 969/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 969/1.

Prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Anna Čurdová.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, nebudu příliš rozebírat návrh zákona, který jsme posuzovali v nedávné době velice podrobně a pouze o jeden jediný hlas ve třetím čtení v této Sněmovně neprošel. Všichni víme, že jde o moderní zákonodárnou normu, která má umožnit důstojný život v partnerství a naplnění občanských práv a partnerského života velké části občanů naší země. Nejde pouze o lidi, kteří budou v tomto partnerství žít, ale jde také o jejich rodiny, jejich příbuzné a v některých případech i o lidi, kteří žijí ve společné domácnosti.

Oproti minulému návrhu se zpřísňují podmínky zrušení partnerství, aby se předešlo jeho spekulativnímu uzavírání, jehož se někteří z vás obávali. Nyní o něm musí v každém případě rozhodnout soud. Je zakázán pracovněprávní vztah mezi partnery a také jsou zakázány adopce, jichž se někteří kolegové v posledních čteních obávali.

V diskusích na toto téma registrovaného partnerství, které se v této zemi vedou, bohužel zatím bezvýsledně již 15 let, slýcháme od odpůrců tohoto institutu několik stále se opakujících námitek. Jednou z nich je, že není třeba zákona, že vše je možno ošetřit smlouvami mezi partnery. Překvapuje mě, že se tohoto hrubého omylu dopouštějí i někteří z nás. Smluvně lze v partnerském vztahu dvou lidí totiž ošetřit výhradně soukromoprávní záležitosti, tedy vztahy mezi oněmi dvěma občany. Záležitosti veřejnoprávní, tedy vztah páru vůči státu, jinak než zákonnou normou ošetřit v žádném případě nelze.

Vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si vás touto cestou požádat, abyste propustili tuto normu znovu do druhého čtení k projednání ve výborech, aby se Česká republika zařadila po bok těm zemím, kde tato norma již existuje, a abychom umožnili našim spoluobčanům důstojný život, protože víme, že prožívají celou řadu pocitů, které prožíváme i my.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, návrh zákona o registrovaném partnerství je dnes už evergreenem legislativního procesu, kdy přijetí nebo nepřijetí zákona, který má již i konzervativní Švýcarsko a spěje ke svému přijetí v katolickém Španělsku, se stalo politikem. Ve vzájemném souboji volnomyšlenkářů s konzervativci postupně bohužel vymizela věcná argumentace, a dokonce se domnívám, že řada z těch, kteří tady v minulosti opakovaně vyjadřovali svůj názor, už tyto tisky ani nečte. Jinak by pravděpodobně došli k závěru, že většina uplatněných argumentů už byla předkladateli, ať už jsou to současní předkladatelé nebo předkladatelé z minulosti, do návrhu promítnuta.

V této chvíli dovolte, abych ve funkci zpravodaje vás pouze seznámila se stanoviskem vlády k poslaneckému návrhu zákona o registrovaném partnerství, který vláda projednala na své schůzi 25. května 2005. Šalamounsky k němu nepřijala ani souhlasné, ani odmítavé stanovisko, ale doporučuje některé dílčí změny, které máte vyjádřeny v tisku 969/1.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil ministr zahraničních věcí pan Cyril Svoboda. Poté mám tři písemné přihlášky: paní poslankyně Vlasty Parkanové, Táni Fischerové a pana poslance Viléma Holáně. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, je pravda, že tento návrh už je tu poněkolikáté, jak bylo naznačeno, že jde o evergreen, něco, co je věčně zelené. Ale musím říci, že máme trvat na konzervativních hodnotách. Před několika minutami jsme tady řešili problém, který se týkal vyživovací povinnosti rozpadlých rodin. Podle mě jediné, co pomůže naší společnosti, je držet se konzervativních hodnot.

Znovu tady zopakuji dvě základní myšlenky a dva základní argumenty, které podle mého názoru svědčí proti tomuto návrhu. Ujišťuji předkladatele, že jsem text četl. První argument je, že je iluze si myslet, že tento zákon změní názor společnosti na danou problematiku. Stejně tak jako zákon, který upravuje, respektive zakazuje používání drog, nezměnil názor společnosti. Ti, co si myslí, že drogy je možné užívat volněji, mají tento názor i po přijetí přísné právní úpravy. Ti, co byli proti, mají svůj názor stejný. To znamená, že není pravda, že tento zákon změní schopnost společnosti vidět jinak problém, který je řešen. Podle mého názoru je to iluze.

S tím souvisí skutečnost, že jsem si jist, že všechna práva, o která jde, lze upravit soukromoprávně. Teď tady nechci vést polemiku. Budete-li chtít, můžeme o tom ve druhém čtení nebo někdy debatovat. Ale nejdůležitější argument je tento. Zákon o rodině se jmenuje zákon o rodině proto, že veřejnoprávním způsobem je upraven vztah dvou osob, totiž rodičů a nejlépe manželů, aby se vytvořilo pevné osobnostní a majetkové společenství ve prospěch třetích osob, a to jsou děti. Proto to má veřejnoprávní ochranu, protože smyslem zákonodárce je poskytnout tuto právní ochranu těm nejslabším - a to jsou děti. Vztahy mezi partnery nejsou vůbec závislé na jejich sexuální orientaci a mohou být samozřejmě upraveny soukromoprávně. Na to nepotřebuji veřejnoprávní instituci, na to nepotřebuji veřejnoprávní úpravu, protože jde o vztah mezi dvěma osobami. Tyto osoby mohou vytvořit majetkové společenství. Tyto osoby mohou po sobě dědit. Tyto osoby se mohou zastupovat. Tyto osoby mohou být osoby blízké. To všechno možné je.

Podle mého názoru nejde o žádný krok moderní nebo liberalizační. Podle mého názoru stav společnosti volá po jistém konzervativismu, po jistém návratu k tradičním hodnotám. Podle mého názoru tento zákon relativizuje hodnotu rodiny. Nemusíte názor se mnou sdílet, ale můj názor to je, že tento zákon relativizuje rodinu. Nemůžeme dělat dvě věci - přísahat na rodinu, jakou má hodnotu, jak ji chceme, jak chceme, aby rodiny byly úplné a funkční, a na druhé straně přijímat veřejnoprávní úpravy, které podle mého názoru tuto hodnotu relativizují.

Navrhuji zamítnout tento návrh. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP