Neautorizováno !


 

(16.30 hodin)
(pokračuje F. Beneš)

Podle platné legislativy je totiž ustanovení § 34 zákona 219/2000 plně dostatečné k tomu, aby Ministerstvo financí mohlo promíjet dluhy fyzických osob vůči státu a aby k tomu mělo generální oprávnění. Jde o mimořádné případy a vím, že se tak děje. Pokud zde padaly počty, netroufnu si je posuzovat, ale vím také, že se toto generální oprávnění vztahuje jak na osoby fyzické, tak i na osoby právnické, a v tomto případě např. pro bytová družstva, protože ona zmiňovaná vyhláška neřeší jenom podporu individuální bytové výstavby, ale také výstavby bytovými družstvy. Zde je právě zakopaný pes a ten kámen úrazu, protože to navrhované řešení není identické.

Druhou část návrhu s tou úpravou zapracovanou do zákona č. 320/2002 Sb., o změně zákonu v souvislosti se zrušením okresních úřadů, považuji za vadnou formulačně i formálně. Zavádí právě rozdílný případ pro dotace poskytnuté podle jediného předpisu, vyhlášky Federálního - upozorňuji - Federálního ministerstva financí č. 136/85 Sb., podle druhu a typu bytové výstavby. Pro mne je to nepřijatelný postup.

Hledal jsem proto nad pohnutkou předkladatelů, proč se chtějí vyhnout eventuálně málo právě podobným zásahům Ministerstva financí právě v těch případech, kdy by všechno bylo legální, kdy by všechno bylo hodné zřetele. Napadlo mě jediné - převedení této kompetence na úřad, který ji ani dosud nemůže mít, protože není úřadem správním, a o tom se tady také hovořilo, vytvořit podmínky, aby bylo možné urychlit všemožné převody domků a bytů, u kterých nebyly splněny podmínky stanovené dotací. Tou hlavní podmínkou byl totiž požadavek, aby se jednalo o vyřešení potřeby trvalého bydlení. Stát zcela jistě nehodlal podporovat výstavbu domků pro rekreaci nebo domků, které jejich stavitel nepotřeboval pro sebe, a prodal je jinému.

Pokud jde o termín výstavby, který může být až 13 roků, aniž by se státní příspěvek musel vracet, mám za to, že jde o lhůtu dostatečnou. Ono totiž jde o to, že vyhláška 136/1985 Sb. je stále platná a bylo podle ní postupováno, a tady jsme to slyšeli, i po roce 1992, kdy byla naposledy novelizována. Na Slovensku však již byla zrušena ihned v roce 1993, čímž se definitivně zatáhla opona a státní peníze byly odepsány.

Aby tomu tak nebylo u nás, dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona, případně alternativní návrh na vrácení předkladatelům k přepracování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Benešovi. Konstatuji, že nemám - vidím z místa přihlášku pana kolegy Doktora. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem se přihlásil do rozpravy, abych vás požádal o jistou míru tolerance nad tímto sněmovním tiskem. Myslím, že by bylo užitečné propustit ho do režimu druhého čtení. Sám ze svého poslaneckého obvodu vím, kolik kolizí s dotčeným ustanovením zákona existuje. Velmi se přimlouvám za větší precizaci onoho kolizního prostoru, který vyvolává povinnost vrátit poskytnutý státní příspěvek včetně nepominutelné penalizace.

Všimněte si prosím, kolikrát v diskusních příspěvcích mých předřečníků zazněla slova odvolávající se na vyhlášky, tedy podzákonné normy. Je myslím, resp. není v silách nikoho z nás sledovat všechny tyto podzákonné normy, všechny vyhlášky vydávané k těm velkým zákonům, a to jsme poslanci Parlamentu. Už těžko je to v silách obyčejných občanů, a mnohdy ty podzákonné normy mají velmi diskutabilní dopad na ten reálný život.

Za co se ovšem zásadně nepřimlouvám a proti čemu naprosto zásadně protestuji, je přesun kompetencí, tak jak jej navrhují předkladatelé, na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Myslím si, že jsme si všichni zcela dobře a velmi zřetelně vědomi toho, že tento úřad vznikl jistým nedopatřením, vznikl ve stavu určité nouze v určité fázi reformy veřejné správy. Myslím si, že naším úkolem je efektivně vyprazdňovat všechny dočasně svěřené kompetence, a nikoliv vršit další. Naším úkolem je tento zbytečný úřad zrušit, nikoliv vytvářet objednávku na jeho další existenci.

Prosím, abyste při svém hlasování o návrhu na zamítnutí, resp. propuštění do dalšího čtení zvážili i moje argumenty. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michalu Doktorovi. Vidím novou přihlášku pana kolegy Hovorky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené dámy a pánové. Já bych chtěl jenom krátce reagovat na některé připomínky, které tady zazněly. Já jsem s kolegou Benešem mluvil o některých věcech, o kterých tady mluvil. Já bych chtěl jenom upozornit, že ta vyhláška 136/1985 Sb. má dvě části. Ta jedna část se týká individuální bytové výstavby, a o to právě tady v tomto problému jde. Ta druhá část, která se týká podpory družstevní bytové výstavby, tak ta v podstatě nespadá do kompetence dneska Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ale je kontrolována, myslím že, Ministerstvem pro místní rozvoj. Takže je třeba rozdělit individuální bytovou výstavbu a družstevní bytovou výstavbu. Tolik na vysvětlenou.

Co se týká otázky přesunu kompetence, nebo řekněme vytváření správního úřadu z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Já se nedomnívám, že tento úřad by se měl stát správním úřadem, protože on vlastně pouze zastupuje stát před soudem ve věcech občanskoprávních podle občanského právního řádu. Myslím si, že toto jsou důvody, které je nutno jaksi vzít na zřetel, a myslím si, že tento zákon by měl dostat možnost být posuzován právě ve druhém čtení, aby případné výhrady, které tady kolegové měli, se daly odstranit. Ale znovu zdůrazňuji, je to celkem vážný problém, dotýká se spousty lidí a já doporučuji a prosím vás, abyste podpořili tento zákon k propuštění do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Ptám se, jestli ještě někdo další chce do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Závěrečné slovo - zástupce navrhovatelů. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Kolegyně a kolegové, dovolte, abych reagoval krátce na pana poslance Beneše ve svém závěrečném slově. Možná že mě špatně poslouchal, proto bych to chtěl i na závěr zdůraznit. Já jsem rozhodně zde řekl, že netrvám na tom a nevidím to jako jediné možné řešení, aby tato kompetence přešla na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Že určitým možným řešením je, aby tuto kompetenci měly a byly jí vybaveny finanční úřady a v plném rozsahu tedy tuto agendu vedly. Je to možné určitě v rámci projednání ve výboru a v rámci druhého čtení takto upravit a naplnit účel, se kterým předkladatelé tohoto návrhu před vás předstupují. Proto bych chtěl panu kolegu Benešovi toto připomenout, a aby i s tímto ohledem pozměnil postoj k tomu navrhovanému zákonu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zástupci předkladatelů Tomáši Kvapilovi. A pan zpravodaj, závěrečné slovo.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, budu stručný. V obecné rozpravě k tomuto návrhu zákona vystoupili celkem tři poslanci a padl návrh na zamítnutí - ten podal pan poslanec Beneš. Pokud by tento návrh nebyl přijat, alternativně podal návrh na vrácení předkladatelům k dopracování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, byl to návrh podmíněný. Čili nejdříve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Pokusím se přivolat ostatní zájemce o hlasování k tisku č. 922. Všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými hlasovacími kartami.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP