Neautorizováno !


 

(15.40 hodin)

Poslankyně Jitka Gruntová: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, v současné době máme v kalendáři šest významných dnů. Předkladatelé sněmovního tisku 905 navrhují další dva.

Prvním je 7. duben - Den vzdělanosti. V tento den roku 1348 založil Karel IV. pražskou univerzitu, která byla první vysokou školou tohoto druhu ve střední Evropě. Existence univerzity měla velký význam pro české školství a posílila kulturní kontakty našich zemí s Evropou. Právě založení Karlovy univerzity je symbolem rozkvětu vzdělanosti, jejíž význam má 7. duben připomínat.

Druhým navrhovaným významným dnem je 10. červen - Vyhlazení obce Lidice. Podobný osud potkal v období okupace i další obce. Vyhlazena byla Ploština, obec Javoříčko i osada Ležáky. Také jejich obyvatelé se stali obětí fašistického násilí. Jako významný den České republiky navrhujeme den vyhlazení Lidic nejen jako symbol utrpení našeho národa, ale především s ohledem na ohlas, který lidická tragédie měla v zahraničí. Na počest Lidic byla řada obcí po celém světě pojmenována jejich jménem. Jméno Lidice dodnes nesou v té době narozená děvčata. Lidice byly a jsou chápány jako celosvětový symbol obětí válečných zločinů. Méně známou, ale významnou skutečností je, že důsledkem lidické tragédie roku 1942 bylo uznání hranic Československé republiky z doby před Mnichovem. Britská vláda odvolala svůj podpis pod tzv. Mnichovskou dohodou a francouzský Národní výbor ji označil za neplatnou od samého počátku. Vláda Spojených států amerických pak definitivně uznala československou exilovou vládu v Londýně. Právě s ohledem na tyto souvislosti a význam pro další osud našeho státu považujeme vyhlazení obce Lidice za významný den naší novodobé historie.

Vážené kolegyně a kolegové, navržená úprava si nevyžádá žádné finanční náklady. Záměrem předkladatelů je přispět k prohloubení historického vědomí i znalosti našich dějinných událostí, které mají širší rozměr a mají také vztah k současnosti. Jsou také výzvou pro budoucnost. Děkuji vám za podporu našeho návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Prosím, abyste zaujala místo u stolku zpravodajů.

Prosím nyní zpravodaje pro první čtení pana poslance Bohuslava Zárubu, aby nás seznámil se svou zpravodajskou zprávou.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi podat zpravodajskou zprávu k návrhu poslanců Jitky Gruntové, Kateřiny Konečné, Radko Martínka a Karla Šplíchala na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 245/2000 Sb., o svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona číslo 101/2004 Sb., tisk 905.

Předkladatelé tohoto návrhu mění v první části § 4 tohoto zákona tak, že do odstavce 1 vkládají nová slova, a to 7. duben - Den vzdělanosti, a 10. červen - Vyhlazení obce Lidice. Vláda předložený návrh podporuje, upozorňuje však na určité skutečnosti, které více či méně v zákoně již jsou a jsou zohledněny více než dostatečně. Tímto se hlásím do obecné rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Nejprve má slovo pan zpravodaj Bohuslav Záruba, poté je přihlášen pan poslanec Josef Janeček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Děkuji, paní místopředsedkyně. Jak vyplývá z předloženého návrhu v tisku 905, stane se zřejmě § 4 zákona číslo 245/2000 Sb. velice oblíbeným paragrafem pro zvlášť populistické návrhy zejména v období předvolebním. Nechci nijak snižovat význam založení pražské univerzity, ale v kontextu dějin musela být v českých zemích dříve nebo později univerzita založena a některá musela být první. Dovoluji si poznamenat, že i další univerzity a vysoké školy, které byly založeny o něco později, měly na vzdělanost národa velký vliv a v současné době dosahují špičkové světové úrovně. Domnívám se, že zdůvodnit slovy - cituji z důvodové zprávy - "patří svým významem k výrazným činům mimořádného dosahu" lze i u řady dalších vzdělávacích ústavů. To, že budeme deklarovat jeden den v roce jako den vzdělanosti, naši republiku jistě neposune dopředu. Je to obdobné, jako si odhlasovat, že končí vládní krize. Domnívám se, že pro vzdělanost národa by měly být stanoveny podmínky, které by měly za cíl si stanovit, že dnem vzdělanosti by měl být každý den v roce, a pro to by měla vláda dělat maximum.

Tady položím otázku: A to jsme na tom se vzděláním tak špatně, že to musíme deklarovat zákonem?

K bodu dvě tisku 905. Nechci se nijak dotýkat památky vyhlazení obce Lidice. Skláním se před oběťmi v nesmírné úctě. Ale je to spravedlivé vůči obětem Ploštiny a Ležáků? Bude to spravedlivé vůči obětem druhé světové války?

Zákonem číslo 101/2004 Sb. jsme podle mého názoru dostatečně ošetřili významné dny pro Českou republiku. Jistě mi dáte za pravdu, že lze velmi zásadními a líbivými větami zdůvodnit všechno. V současné době moderní proevropanství - co tak Den Evropské unie? Někdo přijde s návrhem na významný Den ochrany zvířat před pokusy na nich konanými. Nebo co tak Den lásky, přátelství a dobrých vzájemných vztahů? Všechno se dá zabalit do líbivých zdůvodnění.

Ptám se však: Lze zákonem přikázat, abychom měli na paměti naši minulost? Lze uzákonit něco, na co občané národa zapomenou? Nebude lepší a prospěšnější naší generaci a generacím budoucím sdělit to prostřednictvím kvalitních učebnic dějepisu?

Paměť národa je totiž něco, na co by měli být občané pyšní a hrdí. Považuji proto návrh novely zákona za zbytečný a populistický. Z tohoto důvodu dávám návrh na zamítnutí v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní se o slovo hlásil pan poslanec Josef Janeček, poté jsem registrovala přihlášku pana poslance Karla Šplíchala.

 

Poslanec Josef Janeček: Možná obrátím vaši pozornost trochu jiným směrem, neboť se domnívám, že oněch dějinných událostí, kterých bychom si po přijetí takového návrhu zákona měli všimnout, by možná bylo ještě více. Možná že bychom museli přidat další stránku k celému zákonu.

To, co se domnívám, že možná chybí, je nějaká reflexe v současné době jiných hodnot. Je to reflexe hodnot rodiny. Nedávno jsme slavili svátek matek, což je institut v naší republice naprosto nezakořeněný, že nám chybí úcta dětí k rodičům. Já bych si dokázal představit takovýto svátek, který by mohl být jakýmsi vztahem a vzkazem mladším generacím. Pokud tento návrh zákona projde, budu takovéto návrhy předkládat. Domnívám se, že jsou to právě návrhy, které tematicky v takovém zákonu chybějí - na rozdíl od navrhovaných. Tam si myslím, že skutečně pan zpravodaj má v mnoha bodech pravdu, že někteří jiní by se mohli cítit ukřivděni, opomenuti. To by samozřejmě nebylo dobře.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Josefu Janečkovi. Nyní má slovo pan poslanec Karel Šplíchal. Nemám žádnou další přihlášku do diskuse.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP