Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, domnívám se, že můžeme začít odpolední část našeho dnešního jednání. Já bych vás ráda upozornila, že začneme dnes ráno předřazeným bodem - bodem č. 64. Je to sněmovní tisk 818. To bude první bod našeho odpoledního jednání. Poté se budeme věnovat zákonům v prvém čtení, tak jak je máme ve schváleném pořadu schůze uvedeny za sebou. První z těchto bodů bude bod 47 atd. Já jsem se ještě pokoušela upozornit gongem na to, že budeme začínat.

A vidím, že se ještě teď hlásí o slovo pan kolega Ladislav Skopal. Má slovo. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, dovolte mi jenom, abych sdělil, že v hlasování 148 jsem hlasoval ano, ale na sjetině mám křížek. Takže nezpochybňuji hlasování, pouze pro stenozáznam. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za toto upřesnění, které je určeno pro opravu ve stenozáznamu.

 

My budeme moci zahájit první schválený odpolední bod. Tímto bodem je bod číslo

 

64.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o statutu
Evropských škol, podepsané dne 21. června 1994 v Lucemburku
/sněmovní tisk 818/ - druhé čtení

 

Poprosím paní ministryni školství paní Petru Buzkovou, aby se nejprve ujala slova. Poté požádám o zprávu pana zpravodaje. Prosím paní ministryni. Paní ministryně, máte slovo. Ještě požádám všechny kolegy, aby opravdu věnovali svou pozornost vám.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Česká republika se ve Smlouvě o přistoupení k Evropské unii ze dne 16. dubna 2003 zavázala přistoupit k dohodám nebo smlouvám uzavřeným společně stávajícími členskými státy a Evropským společenstvím. Česká republika se proto zavázala přistoupit i k Úmluvě o statutu Evropských škol. Tato úmluva byla uzavřena původními členskými státy Evropských společenství a Evropskými společenstvími dne 21. června 1994. V platnost vstoupila v říjnu 2002. Nahradila tak předchozí úmluvu uzavřenou v dubnu roku 1957.

Smyslem této úmluvy je umožnit společné vzdělávání dětí zaměstnanců institucí Evropských společenství na takzvaných Evropských školách. Přístup České republiky k úmluvě je právním předpokladem stejného postavení českých žáků, jako mají žáci z ostatních členských států studujících na Evropských školách. Zajistí českým žákům nárok na bezplatné studium na Evropských školách, a to v případě dětí zaměstnanců institucí Evropských společenství, dále automatické uznávání vzdělání dosaženého na Evropských školách, včetně takzvané evropské maturity jako vstupní kvalifikace pro studium na vysoké škole. Kromě dětí zaměstnanců institucí Evropských společenství mohou Evropské školy navštěvovat také děti zaměstnanců soukromých společností, a to na základě smluv uzavřených s Nejvyšší radou Evropských škol, ve které má Česká republika svého zástupce. V případě volných kapacit mohou Evropské školy navštěvovat i ostatní děti.

Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že přístup České republiky k Úmluvě o statutu Evropských škol patří k závazkům vyplývajícím ze vstupu České republiky do Evropské unie, navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila s tímto návrhem souhlas, stejně jako již byl vysloven Senátem Parlamentu České republiky.

Možná by bylo ještě dobré zmínit jednu problematiku, která se diskutovala i na výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, a to zahájení diskuse o dalším vývoji Evropské školy, která je zaměřena na celou řadu otázek. Jsou to otázky, jako je odpovědnost za osnovy, školní inspekce, operativnost rady ředitelů, posílení úlohy institucí Evropské unie v radě ředitelů, ustavení orgánů Evropské komise nebo agentury Evropské unie, mechanismy financování, vyšší finanční, administrativní a personální samostatnost ředitelů, stanovení přijímacích kritérií pro žáky kategorie III., vzdělávání dětí se zvláštními potřebami apod. Česká republika přistupuje velice podrobně k diskusi o této problematice, některé návrhy podporuje, naopak k některým dalším návrhům, které jsou zde zahrnuty, má kritické připomínky. Nicméně po poměrně rozsáhlé diskusi na výboru bylo mojí náměstkyní paní Mgr. Alenou Štěrbovou přislíbeno poslancům výboru, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude podrobně informovat členy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu o tom, jaký je postup v projednávání těchto případných navrhovaných změn.

Paní poslankyně, páni poslanci, děkuji za - nepozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní ministryně. Prosím nyní o slovo zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Davida Šeicha.

 

Poslanec David Šeich: Vážená paní předsedající, paní ministryně, dámy a pánové, já si myslím, že není třeba utrácet váš čas nějakou rozsáhlou diskusí nad touto úmluvou. Nejedná se z mého pohledu o žádný kontroverzní návrh. Myslím si, že tento návrh se týká poměrně omezené cílové skupiny, nedotýká se nějakých širokých vrstev české veřejnosti. Domnívám se, že tento návrh nestojí za nějakou rozsáhlou diskusi.

Usnesení zahraničního výboru máte v písemné podobě. Zahraniční výbor vyslovil s touto úmluvou souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dodám, že usnesení zahraničního výboru máme k dispozici, stejně jako usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Tato usnesení nám byla rozdána jako sněmovní tisky 818/1 a 818/2. Nyní poprosím zpravodaje výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pana poslance Milana Bičíka, aby uvedl svou zpravodajskou zprávou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP