Neautorizováno !


 

(11.20 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Dalším bodem, kterým se budeme podle schváleného pořadu zabývat, je bod 91. Je jím

 

91.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně
a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 722/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr průmyslu a obchodu pan Milan Urban a zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Rudolf Tomíček. Obdrželi jste sněmovní tisk 722/3, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Hlásí se pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo. Poté pan zpravodaj.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předstupuji před vás s vládním návrhem novely horního zákona ve třetím čtení. Nechci tedy opakovat to, co již bylo řečeno, ani vás zdržovat. S ohledem na charakter některých pozměňovacích návrhů však alespoň ve stručnosti musím znovu zdůraznit, že smyslem předloženého návrhu je zpřesnit text dosavadního zákona v souladu se změnami v názvech a kompetencích ústředních orgánů státní správy. (Hluk v sále. Předsedající zvoní zvoncem.)

Dále do návrhu změny horního zákona bylo promítnuto legislativní řešení ke splnění jednoho z důležitých úkolů státní surovinové politiky, to je navrhnout nový systém plateb úhrad z dobývacích prostorů. Tyto úhrady koncipovat jako ekonomický nástroj politiky ochrany životního prostředí a krajiny, to je diferencovat je podle hodnoty dotčeného území, míry dopadu a charakteru prováděných prací.

V této souvislosti bych rád poděkoval oběma zpravodajům, poslancům Tomíčkovi a Teplíkovi, kteří tento účel novely, technické novely, pochopili a současné limity a mantinely pro zpracování jistě potřebného, zcela nového komplexního horního práva rovněž.

Bohužel vám nemohu sdělit nic jiného, než že nemohu souhlasit s žádným pozměňovacím návrhem, tak jak byly předloženy, s výjimkou změny nabytí účinnosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi. Nyní má slovo zpravodaj pan poslanec Rudolf Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, já bych vás nerad rušil. (Reakce na hluk v sále. Předsedající zvoní zvoncem. Předsedající: Prosím o klid.) Ale přece jenom bych si dovolil říci něco málo k předložené novele zákona.

Zde bych navázal na slova pana ministra, svého předřečníka, ohledně pozměňovacích návrhů. U této novely se stalo to, co se občas stává, že většina pozměňovacích návrhů se vůbec netýkala předložené novely, ale úplně jiných věcí a byla ještě pozměňováky k pozměňovákům. Ta záležitost se trošku zkomplikovala a některé věci nejsou vyjasněny dosud. A přestože pan ministr nám, oběma zpravodajům, poděkoval za to, jak jsme si vedli, tak já to ještě trochu zkomplikuji a navrhnu vrácení této novely do druhého čtení v rámci obecné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Beru tedy tento váš návrh jako návrh již podaný, pane zpravodaji, protože obecná rozprava probíhá, takže vy jste teď podal návrh na opakování druhého čtení. (Nejsou námitky.) Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu tedy končím.

Přikročíme k hlasování o návrhu pana zpravodaje. Myslím si, že nám je jasné, že budeme hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení. (Zpravodaj: Vrácení do druhého čtení.)

Pan poslanec Gongol se hlásí, já ale musím upozornit, že neprobíhá rozprava, takže vám zřejmě nemohu udělit slovo. Ale pokud je to k proceduře, tak prosím.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Paní místopředsedkyně, je to k proceduře, protože podle logiky věci by se mělo prvně hlasovat o mém návrhu na zamítnutí, který proběhl ve druhém čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: To je pravda, a pan zpravodaj na to neupozornil. Já se podívám do materiálů - ano, je to tak.

Prosím, pane zpravodaji, upřesněte svůj návrh.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Ano, samozřejmě, já to tady mám všechno připraveno, co budeme muset udělat, a podle jednacího řádu jako první bude muset proběhnout hlasování, tak jak říkal kolega Gongol, o jeho návrhu na zamítnutí této předlohy návrhu, a pak můžeme hlasovat o dalších věcech, tak jak tady byly řečeny.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nejdříve tedy budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 145 z přítomných 191 poslanců pro návrh hlasovalo 63, proti 80. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy přistoupíme k hlasování o návrhu pana zpravodaje na opakování druhého čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 146 z přítomných 191 pro návrh hlasovalo 178, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme rozhodli o opakování druhého čtení tohoto vládního návrhu zákona.

 

Končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem 92, kterým je

 

92.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb.,
o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních
s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 588/1992 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 825/ - třetí čtení

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali místo ministr průmyslu a obchodu a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Tomáš Teplík. Pozměňovací návrhy k tomuto vládnímu návrhu nebyly předneseny.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku a také, jak vidím, se do této rozpravy nikdo nehlásí. Proto rozpravu končím. Ptám se, zda pan navrhovatel a pan zpravodaj chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Není tomu tak.

Přikročíme tedy k hlasování o návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 825.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem zákona souhlasí, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 147 z přítomných 190 pro hlasovalo 164, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP