Neautorizováno !


 

(17.00 hodin)
(pokračuje Škromach)

Rozumí se tím, že například živnostník bude plnění úkolů vykonávat samostatně, soustavně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským nebo obchodním zákoníkem.

Z uvedeného důvodu doporučuji proto, aby Poslanecká sněmovna schválila tuto novelu v podobě, v jaké byla předložena Senátu, čili v té původní podobně, jak ji schválila Poslanecká sněmovna.

Chtěl bych jenom na závěr zdůraznit, že tento návrh má i podporu ze strany sociálních partnerů - jak zaměstnavatelů, tak odborových organizací.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Chce se s k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj výboru pan poslanec Krajíček? Ne.

Otevírám rozpravu a prosím, aby jako první vystoupila paní senátorka Daniela Filipiová. Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Senátorka Daniela Filipiová: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci. Vzhledem k tomu, že jsem tady s tímto návrhem zákona, resp. S tímto pozměňovacím návrhem Senátu v krátké době již podruhé, nebudu zdržovat podrobnostmi, ostatně pan ministr uvedl problém, o který se nám jedná.

Já řeknu snad jen tolik, že Senát zachoval v podstatě konzistentní postoj, a když se do Senátu dostal návrh zákona o zaměstnanosti, zaujal stejné stanovisko jako na schůzi minulé a navrhl vypuštění paragrafu 13 a samozřejmě souvisejících ustanovení zákona, která souvisejí s paragrafem 13, a navrhl tedy tento paragraf 13 a další vypustit. Čili mně nezbývá nic jiného než jako garančnímu zpravodaji - jednak výboru a jednak zpravodaji, kterého plénum Senátu pověřilo předložit vám tento pozměňovací návrh zákona - vás požádat o podporu senátní verze zákona o zaměstnanosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní senátorko. Kdo další se hlásí? Paní poslankyně Páralová. Prosím.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové. Senát nám již podruhé navrhuje zrušit paragraf 13 zákona o zaměstnanosti. Opakovaní matka moudrosti, a proto znovu zopakuji argumenty, které jsem zde již uvedla.

Nová formulace schválená Sněmovnou říká, že firma může svěřit plnění úkolů fyzické osobě, která - cituji - "nebude svěřené úkoly zajišťovat v zastřeném pracovněprávním vztahu". Nová formulace je opět nešťastná a je velkým otazníkem, co se oním zastřeným pracovněprávním vztahem vlastně myslí. Zda se jedná, či nejedná o zastřený pracovněprávní vztah, bude posuzovat úřad. Každý úřad ale může rozhodovat jinak, a tím se vytváří velký prostor pro korupci.

Vláda neustále mlží, když hovoří o tzv. švarcsystému jako o něčem nemravném. Přitom podobný zákaz není v žádné zemi EU. Strašení zaměstnanců tím, že pokud by tzv. švarcsystém nebyl zakázán, všichni podnikatelé by přinutili své zaměstnance, aby pro ně začali pracovat na živnostenský list, není fér. Pokud se má firma rozvíjet, být důvěryhodná, aby obstála v tvrdé soutěži, potřebuje stálé zaměstnance. Dlouhodobé cíle, investice do majetku, do vzdělání, know-how firmy a goodwill firmy jsou přece vždy spojeny se stálými zaměstnanci a s úsilím zaměstnavatele o jejich udržení ve firmě.

Pan minstr také často říká, že by se zhroutil sociální systém. Co vlastně povolíme, když vypustíme paragraf 13? Povolíme, aby firma zajistila část běžných úkolů vyplývajících z předmětu její činnosti na základě smlouvy, kterou uzavře se živnostníkem. Když tak učiníme, nestane se nic, nezhroutí se sociální systém. Kdo chce pracovat jako živnostník, pracuje jako živnostník už dnes. Návodů, jak obejít nepřirozené omezení paragrafu 13 zákona o zaměstnanosti, existuje celá řada a právníci každému rádi poradí. Bohužel.

Kdo uvěří vládě, že chce podporovat podnikání a ekonomický růst, když trvá na zákazu z roku 1991, na zákazu, který nemá v zemích EU obdoby a který snižuje naši konkurenceschopnost? Stanovisko Občanské demokratické strany je konzistentní a bude samozřejmě hlasovat pro senátní verzi a proti verzi poslanecké. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím. Ptám se pana místopředsedy vlády, zdali hodlá vystoupit se závěrečným slovem. Nikolivěk.

Dámy a pánové, přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Připomínám, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Prosím o novou registraci.

Čtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, podle sněmovního tisku 877/3, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 877/4."

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 35. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 174 poslanců, 60 pro, 93 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí hlas 101 poslance.

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 877/3."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 36. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 182 poslanců, 123 pro, 49 proti. I tento návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

7.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů
České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 801/3/ - vrácený Senátem

 

Pozměňovací návrhy Senátu a jeho usnesení máme ve sněmovním tisku 801/4. Vítám mezi námi pana senátora Milana Balabána.

Prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu zaujal stanovisko místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka, chce-li. Měl by zaujmout stanovisko.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já se domnívám, že lze tuto novelu zákona o spotřebních daních odhlasovat ve znění pozměňovacích návrhů, které schválil Senát. V případě, že by tento návrh nebyl Poslaneckou sněmovnou přijat, lze návrh schválit ve znění tak, jak ho přijala Poslanecká sněmovna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře, a ptám se pana poslance Michala Doktora. Nehodlá vystoupit, takže mohu otevřít rozpravu a pozvat k mikrofonu pana senátora Balabána, chce-li. Chce, má slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP