Neautorizováno !


 

(16.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tuto podobu usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 28 z přítomných 191 poslanců pro 134, proti 40. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Prosím pana místopředsedu Kasala, aby se ujal řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, nyní budeme projednávat další bod, kterým je

 

4.
Návrh zákona o odškodnění některých obětí okupace Československa
vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky,
Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
/sněmovní tisk 672/4/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 672/5. Vítám mezi námi pana senátora Václava Jehličku.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila místopředsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vám pouze ve stručnosti sdělila pár slov k zákonu, o kterém budeme za chvilku opět rozhodovat.

Nejprve chci poděkovat našim kolegům v Senátu. Měla jsem možnost zúčastnit se projednávání tohoto zákona v řadě senátních výborů, a toto projednávání v Senátu bylo motivováno zejména snahou zlepšit zákon, který odešel z naší půdy, a to zejména ve dvou aspektech.

První moment, a tedy první pozměňovací návrh, který přijal Senát, a s touto úpravou nám zákon vrací, se týká toho, že u osob, které jsou oprávněny žádat o odškodnění, bylo navrženo osvobození pouze od správních poplatků, a zůstala tak povinnost hradit případné soudní poplatky. Všechny srovnatelné zákony, které se kdy týkaly odškodnění a které kdy byly přijaty, byly osvobozeny od všech případných poplatků. Tato chyba bohužel v námi schváleném zákoně prošla.

Druhá věc, kterou projednával velmi důkladně a se snahou posoudit výši odškodného, tento druhý pozměňovací návrh se týká výše odškodného. Senát přijal návrh, který trojnásobně zvyšuje odškodné, které přijala Poslanecká sněmovna.

Chci říci nejenom za skupinu navrhovatelů, ale také za své kolegy z ODS, že vítáme oba tyto pozměňovací návrhy Senátu a pro oba budeme hlasovat. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní místopředsedkyně. Táži se pana poslance Václavka, zdali se chce jako zpravodaj rozpočtového výboru k návrhům Senátu vyjádřit. Je tomu tak, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrh tisku 672 poslance Fajmona, který v Poslanecké sněmovně probojovávala paní místopředsedkyně Němcová, prošel procesem, kde se obecně uznávalo, že je potřeba odškodnit rodiny a lidi, kteří byli poškozeni v roce 1968, ale problémem byla výše odškodnění.

Já bych se například odvážil vyčíslit přiměřenost odškodnění, když jde o zranění člověka. Pokud jde ovšem o ztrátu života, je odškodnění vždycky jenom symbolické. A zde bychom neměli utíkat od podobných případů, které se staly za druhé světové války i v době perzekuce. A zejména letos, kdy slavíme 60. výročí osvobození, by všechna tato odškodnění měla být přiměřená, neboť život ztracený v roce 1968 lze stejně těžko vyčíslit jako život ztracený za druhé světové války. Proto se Poslanecká sněmovna nakonec rozhodla na výši odškodnění přiměřené tomu, co v této oblasti bylo odškodněno v minulosti. To znamená, za ztrátu života 150 tisíc, za zranění či znásilnění 70 tisíc, v ostatních případech 30 tisíc Kč.

Senát se rozhodl částky tohoto odškodnění schváleného Poslaneckou sněmovnou třikrát navýšit. To považuji za nepřiměřené tomu, jaké odškodnění bylo vyplaceno v minulosti. Proto doporučuji senátní návrh zamítnout a nechat v platnosti návrh této Sněmovny. Díky za slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Václavkovi. Otevírám rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Václav Jehlička, dále se připraví pan poslanec Turek.

 

Senátor Václav Jehlička: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nebudu opakovat, co zde řekla již paní místopředsedkyně Němcová, co se týká našich pozměňovacích návrhů, ale spíše bych chtěl zdůraznit to, jaké důvody vedly Senát pro jeho hlasování. Ještě bych chtěl podotknout, že návrhem tohoto zákona se zabývaly tři výbory velice důkladně a dlouze. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a garančním výborem byl výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Ve všech třech výborech byla přijata shodná usnesení vrátit návrh zákona s pozměňovacími návrhy, které se týkaly těchto dvou záležitostí, to je osvobození od soudních poplatků a zvýšení změny výše odškodného.

Hlavním důvodem, kterým argumentovali kolegové, bylo to, že se nemohou cítit vázáni dosavadní, v zásadě jen zvykově zavedenou výší odškodného, která se ve srovnatelných zákonech pohybuje okolo 100 až 150 tisíc korun. Vznesli také otázku, zda by nebylo spíše vhodnější zvýšit odškodnění i v dříve přijatých zákonech, a významně zazněl i argument, že ostatní odškodnění jsou často doprovázena ještě jinou sadou zvýhodnění, např. v oblasti zdravotní a sociální, zatímco projednávaný návrh má pouze jednorázovou podobu. Z uvedených důvodů tedy navrhuje Senát, aby výše odškodnění byla zvýšena na trojnásobek oproti výši, kterou jste schválili vy ve svém návrhu ve třetím čtení. Jde o určitý kompromis ve výši méně než 50 % původního poslaneckého návrhu.

Ještě bych chtěl dodat, že Senát přijal doprovodné usnesení, ve kterém žádá vládu, aby v souvislosti s odškodněním některých obětí okupace Československa oslovila vlády právních nástupců států, které se na tehdejší okupaci podílely, a požádala o účast na tomto odškodnění. Současně Senát žádá vládu, aby vyzvala k účasti na tomto aktu spravedlnosti právní nástupce Komunistické strany Československa, která s okupačními vojsky a jejich politickými orgány aktivně spolupracovala.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji, že jste mě vyslechli, a prosím vás, abyste se zamysleli nad našimi návrhy a posoudili je ve svém hlasování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane senátore. Jako další vystoupí pan poslanec Turek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP