Neautorizováno !


 

(15.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Teď tady byl návrh paní poslankyně Šojdrové, který se týkal bodu 23, což je zákon o evidenci psů. Tento bod bylo navrhováno zařadit jako pátý bod v úterý příští týden.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento bod takto zařadit, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 18. Přítomno 193, pro hlasovalo 131, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Nyní je tady návrh pana poslance Martina Římana, kterému se jednalo o bod 56, návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje, zákon o veřejném zdravotním pojištění. Pan poslanec Říman navrhoval zařadit tento bod pevně zítra jako první bod odpoledne.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto pevné zařazení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 19. Přítomno 193, pro hlasovalo 144, proti 5. Návrh pana poslance Římana byl přijat.

 

To je snad poslední, co tady zaznělo. Ptám se, jestli jsem na někoho nezapomněl. Nikdo takový není.

 

Budeme nyní hlasovat o celém návrhu pořadu 44. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen a upraven pozměňovacími návrhy.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, schválit celý pořad schůze tak, jak jsme ho upravili? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 20. Přítomno 193, pro hlasovalo 132, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.

 

Než přistoupíme k projednávání návrhů zákonů vrácených Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení těmto senátorkám a senátorům: Lianě Janáčkové, Aleně Palečkové, Daniele Filipiové, Soně Paukrtové, Jaroslavu Kubínovi, Václavu Jehličkovi, Ondřeji Feberovi, Milanu Balabánovi, Robertu Kolářovi a Josefu Novotnému v naší Poslanecké sněmovně.

Informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byly rozdány do vaší pošty.

 

Ptám se, kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorek a senátorů. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, umožnit vystoupení našim kolegům ze Senátu. Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 21. Přítomno 193 poslanců, pro hlasovalo 162, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Domnívám se, že můžeme přistoupit k projednávání pořadu naší schůze, tak jak jsme ho schválili. Prvním bodem, kterým bychom se měli zabývat, je

 

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, a zákon č. 358/1992 Sb.,
o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 566/5/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 566/6.

Rád bych tady uvítal senátora Jaroslava Kubína. Dobrý den, pane senátore, vítám vás.

Prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům se vyjádřil nejdříve poslanec Jiří Pospíšil. Prosím pana poslance Pospíšila, aby uvedl tento tisk. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, ve svém úvodním slově budu velmi stručný. Konstatuji pouze toliko, že Senát se velmi podrobně a pozorně zabýval předloženým návrhem novely občanského soudního řádu a obchodního rejstříku, který obsahuje - zjednodušeně řečeno - reformu řízení před obchodními rejstříky. Musím říci, že Senát nakonec přijal některé pozměňovací návrhy, přičemž návrhy, které se dotýkají samotného řízení u obchodního rejstříku, jsou v zásadě nicotné a pouze zpřesňují některé otázky při vydávání formulářů. I kdyby tato část nebyla přijata, v zásadě by se nic nestalo, protože jde pouze o zpřesnění legislativního textu, který by bylo možno případně vyložit i skrze interpretační pravidla.

To, co vyvolalo diskusi na půdě Senátu, se týkalo načteného pozměňovacího návrhu, konkrétně institutu, který je nazývám squeeze-outem. Jde o tzv. vytlačení minoritního akcionáře. Zde, dámy a pánové, Senát zaujal stanovisko, že by tento institut neměl být obsažen v předložené novele občanského soudního řádu a obchodního zákoníku.

Dámy a pánové, stejně jako při projednávání tohoto tisku na plénu, i zde zopakuji, že je na vašem posouzení, zda podpoříte, či nepodpoříte otázku squeeze-outu. Konstatuji, že se jedná o výsostně politické rozhodnutí, že jsou argumenty pro i proti tomuto institutu. Na jedné straně je možné vnímat, že dochází k omezení majetkového práva, na druhé straně je nutné vnímat, že se jedná o institut, který je obsažen v právních řádech jiných států Evropské unie, a vedle toho je též třeba vnímat, že tento institut je zaváděn z toho důvodu, že usnadňuje řízení obchodních společností a omezuje možnosti minoritních akcionářů zneužívat své postavení k určitým šikanózním úkonům.

Jak jsem řekl, jedná se o politické posouzení. To, zda posílíme, nebo zachováme majetková práva, nebo zda přispějeme určitým způsobem k zefektivnění řízení obchodních společností, nechám samozřejmě na posouzení naší Sněmovně. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu chce vyjádřit zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Já se odvolávám na písemné stanovisko, které bylo rozdáno, a nemám, co bych k tomu dodal.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Ptám se ještě pana poslance Jaroslava Plachého. Pan poslanec Plachý byl zpravodajem hospodářského výboru. Nechce se vyjádřit.

V tom případě otevírám rozpravu. Jako první by měl vystoupit senátor Jaroslav Kubín.

(V sále je velký hluk.)

Vážení kolegové, já vás prosím, abyste nevedli v této chvíli debaty tady ve Sněmovně. Projednáváme návrh vrácený Senátem. (Předseda zvoní.) Prosím o klid!

Pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Jaroslav Kubín: Vážený pane předsedo, vážená vládo, milé poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych ve stručnosti také okomentoval námi vrácený zákon s pozměňovacími návrhy. Ve stručnosti již zpravodaj a předkladatel řekl věci důležité, které byly vlastně projednávány v Senátu a kvůli kterým jsme zákon takto s pozměňovacími návrhy vrátili.

Většina diskuse samozřejmě se věnovala již řečené problematice nově vložených paragrafů 183i a dalších, neboli problematice tzv. právní úpravy výkupu účastnických cenných papírů, tzv. squeeze-out. Podstatou tohoto návrhu je umožnit akcionáři, který vlastní cenné papíry ve výši nejméně 90 % základního kapitálu společnosti, nebo s nimiž je spojeno alespoň 90 % podílu na hlasovacích právech, aby na jeho žádost byla svolána valná hromada.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP