Neautorizováno !


 

(10.50 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan kolega Turek, připraví se pan kolega Ibl.

 

Poslanec Radim Turek: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, já bych si jako zpravodaj dovolil upozornit na to, že skutečně to, co zde již zmiňoval pan předkladatel, poslanec Karel Černý, je závažným zásahem do v podstatě malé novely zákona, která naprosto hladce, bez jakýchkoliv problémů, tady procházela při jednáních Poslanecké sněmovny a stejně tak výboru pro obranu a bezpečnost, a tímto asi pro mnohé zcela nenápadným návrhem pana poslance Hrnčíře ve druhém čtení dochází v podstatě k zásadní změně pojímání celého zákona, ke změně ducha zákona a v podstatě nezbývá nic jiného, než podtrhnout všechna slova, která tady pan předkladatel řekl.

Já bych jenom zdůraznil, a nevím, jestli to i pan poslanec ví, že existuje Světová federace veteránů, která jednoznačně vymezuje pojem, kdo je to veterán, a všude se používá slovo válečný veterán, v žádném případě vojenský veterán. Předpokládám, že si umíme představit, že mezi těmito slovy je dost zásadní rozdíl, a válečný veterán proto, že je to člověk, který se aktivně účastnil alespoň po dobu 30 dnů konfliktu nebo zasáhl v místě nějakého ozbrojeného konfliktu, a toto označení se již používá po desetiletí, to znamená, používají ho i účastníci národního boje za osvobození v letech 1939 - 45.

Takže skutečně, a já to znovu zdůrazním při provázení hlasováním, že zásadním způsobem bychom ovlivnili zákon, který již byl dávno vydiskutován, jak řekl pan poslanec Černý, v roce 2001, a tam jsme tyto pasáže, které dnes se pokouší pan poslanec Hrnčíř vpašovat do zákona, možná nenápadně, vůlí Sněmovny vypustili a nebyly přijaty.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Ibl.

 

Poslanec Petr Ibl: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych přednesl ve smyslu paragrafu 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny legislativně technickou úpravu.

Bude-li přijat můj návrh, který je označen písmenem B, kterým navrhuji novelizovat zákon 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, kde jde o odložení termínu pozbytí platnosti tohoto zákona, bude zapotřebí provést některé legislativně technické úpravy, které nemění věcný obsah pozměňovacího návrhu.

Tuto nově vkládanou novelu je zapotřebí označit jako samostatný článek II s nadpisem "Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností". Dosavadní článek II, týkající se účinnosti, se pak označí jako článek III. Této změně je pak nutné přizpůsobit i název zákona, který bude nově znít "zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku, rozpravu tedy končím.

Prosím pana navrhovatele, pokud chce vystoupit se závěrečným slovem. (Nepřeje si vystoupit.) Tak nyní prosím pana zpravodaje, aby nám přednesl proceduru a jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Radim Turek: V rozpravě bylo předneseno několik málo pozměňovacích návrhů a domnívám se, že bychom je mohli hlasovat v abecedním pořadí, jak jsou obsaženy v tisku 735/3.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je na vás, pane kolego.

 

Poslanec Radim Turek: Nejprve bychom měli hlasovat bod A1, který byl schválen výborem pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím stanovisko? (Navrhovatel: kladné, zpravodaj: rovněž kladné.) Upřesníme si - hlasujeme o bodu A jako celku? (Ne - A1). Ještě jednou opakuji, hlasujeme o pozměňovacím návrhu A1. Stanoviska obou kolegů jsou kladná.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 136. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 183 pro návrh 179, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Turek: Bod A2. Stanovisko kladné. (Navrhovatel: stanovisko kladné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 137. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 182 pro návrh 172, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Turek: Nyní bychom měli hlasovat bod písmeno B. Stanovisko kladné. (Navrhovatel: kladné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 137. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 181 pro návrh 159, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Turek: Písmeno C1 poslance Hrnčíře. Stanovisko zásadně negativní. (Navrhovatel: stanovisko negativní.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 139. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 181 pro návrh 38, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Radim Turek: Písmeno C2. Rovněž zásadně negativní stanovisko. (Navrhovatel: stanovisko negativní.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 140. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 181 pro návrh 37, proti 105. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Radim Turek: Vzhledem k tomu, že byl přijat bod B pana poslance Ibla, který přednesl legislativně technickou připomínku, měli bychom nyní hlasovat o této legislativně technické připomínce, se kterou souhlasím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Úpravě, která mění mj. název zákona. (Navrhovatel: souhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 141. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 181 pro návrh 172, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Turek: Nyní bychom měli, domnívám se, hlasovat o návrhu zákona jako o celku, a teprve poté o doprovodném usnesení pana poslance Janečka.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, souhlasím. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Karla Černého, Antonína Sedi a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 170/2002 Sb., o válečných veteránech, podle sněmovního tisku 735, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 142. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 180 přítomných pro návrh 131, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Žádám ještě pana zpravodaje, aby nám přednesl návrh doprovodného usnesení. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP