Neautorizováno !


 

(15.50 hodin)
(pokračuje Fischer)

Príspevky určené na financovanie všeobecného rozpočtu uhrádzajú zúčastnené členské štáty agentúry v troch rovnakých splátkach k 15. februáru, k 15. júnu a k 15. októbru príslušného rozpočtového roka. - To znamená, že když byla agentura zřízena v roce 2004, tak už ji musíme financovat i v tomto roce, alespoň jak já to chápu, a platit tyto splátky. Zajímalo by mě, v jaké kapitole státního rozpočtu jsou tyto splátky zahrnuty a jak jsou vysoké.

Takových věcí by se v těchto dokumentech dalo najít více. Nechci tím vším váženou Sněmovnu zdržovat. Proto bych na závěr chtěl navrhnout, aby za prvé jako podmíněný návrh procedurálního charakteru Sněmovna odročila projednání tohoto bodu do doby, než bude všem poslancům vydán český text té společné akce Rady, který jsem zde v úvodu citoval. Kdyby tento návrh neprošel, tak v každém případě doporučuji Sněmovně propustit tento návrh do druhého čtení a přikázat ho zahraničnímu výboru Poslanecké sněmovny a výboru pro evropské záležitosti, aby spolu s tímto společným opatřením tam mohl být náležitě projednán.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Fischer byl jediným písemně přihlášeným do obecné rozpravy. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Pokud se nikdo nehlásí, tak obecnou rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, jestli nyní vystoupí. Ano, máte slovo.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, mohu pouze vyjádřit svůj jasný závazek, že požadované doklady, které chtěl pan kolega Fischer, předložíme určitě na jednání zahraničního výboru i poslancům Poslanecké sněmovny, to znamená nejen český text původního rozhodnutí ze Soluně, popřípadě i další údaje, které tady řekl o financování. Podle mne to nebrání tomu, abychom postoupili tento text do druhého čtení, protože podle mého názoru se tím bude především zabývat zahraniční výbor, a proto zahraničnímu výboru tyto doklady předložíme.

Podle mého názoru to není tak závažné pro to, abychom rozhodli o výsadách a imunitách, protože to je něco, co je přidanou hodnotou k už existující agentuře, to znamená, že teď nerozhodujeme o agentuře samotné, ale o výsadách a imunitách těch, kteří v ní pracují, a agentury samotné. Je pravda to, co řekl pan poslanec Kavan, totiž že se to týká i našeho území, našeho státu, pro naše zaměstnance, kdyby tam pracovali, ale podle mého názoru to souvisí s tím, že jde o práci v této evropské agentuře.

Podle mne jsou všechna témata vysvětlitelná. Proto doporučuji poslancům hlasovat o propuštění do dalšího čtení. Můj závazek, který jste slyšeli, bude splněn a text bude dodán. Já jsem do této chvíle nevěděl, že ten text nebyl rozdán poslancům, neboť to není předmětem dnešního rozhodování. Je to věc s tím související, ale není to předmětem tohoto bodu samotného.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Ptám se zpravodaje, jestli se ještě chce vyjádřit. Mám dojem, že nemáme v této chvíli o čem hlasovat, kromě přikázání. Budeme se zabývat přikázáním výborům k projednání.

Přece jen? Pan poslanec Fischer.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Já chci jen poznamenat, pane předsedo, že jsem nejprve navrhl hlasovat o odročení, dokud všichni poslanci nedostanou text společné akce. Znovu opakuji, že podporuji propuštění do dvou výborů Poslanecké sněmovny, do zahraničního a do výboru pro evropské záležitosti.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Termín? To bylo do doby, kdy to poslanci dostanou. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážený pane předsedo, moje reakce na to byla, že tady je příslib, že to učiníme okamžitě, jak to jenom bude možné, a že to dáme především poslancům zahraničního výboru. Samozřejmě to můžeme dodat všem poslancům Poslanecké sněmovny. Proto nedoporučuji podpořit návrh na odročení. Doporučuji hlasovat o tom, aby procedura proběhla normálně, s naším příslibem, že toto splníme. Nechť to rozhodne Sněmovna.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jen se zeptám na termín - přesné určení odročení do kdy? Ptám se pana zpravodaje, jakou časovou podmínkou je limitován návrh na odročení, o kterém budeme hlasovat. K tomu, abychom hlasovali o odročení, musíme přesně vědět do kdy. Jak to bylo řečeno?

 

Poslanec Jan Kavan: Rozumím tomu tak, že pan ministr slíbil, že text může být doručen do 24 hodin a bude projednán na příštím zasedání zahraničního výboru.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan předseda Laštůvka má slovo.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Já samozřejmě tento závazek zahraničního výboru mohu jen potvrdit, nicméně mám určité pochybnosti, proč chceme odročovat něco, co zahraniční výbor v žádném případě nebude projednávat, dokud nedostane materiály z Ministerstva zahraničí. Mohu-li apelovat na předkladatele tohoto pozměňovacího návrhu, tak bych ho poprosil, aby zvážil tuto logickou argumentaci. Já veřejně před touto Sněmovnou prohlašuji, že zahraniční výbor se touto materií nebude zabývat do okamžiku, než dostane tyto podklady.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Ptám se pana poslance Fischera, jestli mu stačí toto ujištění, že dokud materiály nebudou, tak se projednávat nebudou.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Pokud dostaneme slíbené materiály v průběhu této schůze, a já věřím, že pan ministr dodrží své slovo, stahuji svůj návrh na odročení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně, tím se to zjednodušilo. Nebudeme tedy hlasovat o odročení, pan poslanec Fischer stáhl svůj návrh.

Máme před sebou jediné hlasování, to je souhlas s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, jak to navrhl organizační výbor. V tom případě to mám chápat tak, že pan poslanec Fischer ještě navrhoval hlasovat o výboru pro evropské záležitosti. Zahraniční výbor je navržen organizačním výborem. O tom budeme hlasovat nejdříve.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat předložený návrh výboru zahraničnímu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 74 z přítomných 177 pro hlasovalo 128, proti 1. Návrh byl přijat. Tento návrh jsme přikázali výboru zahraničnímu.

 

Nyní tu byl návrh pana poslance Fischera, aby návrh byl přikázán také výboru pro evropské záležitosti. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 75 z přítomných 177 pro hlasovalo 112, proti 4. I tento návrh byl přijat.

 

To je snad všechno, o čem jsme mohli hlasovat. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji. Končím projednávání bodu 37.

 

Nyní je před námi bod

 

38.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě
o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Štrasburk, 8. listopadu 2001)
/sněmovní tisk 893/ - prvé čtení

 

Tento návrh patří místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti Pavlu Němcovi. Prosím ho, aby ho uvedl.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních.

V roce 1992 ratifikovala Česká a Slovenská Federativní Republika Evropskou úmluvu o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. dubna 1959 a v roce 1996 pak Dodatkový protokol k této úmluvě. Na základě této úmluvy a Dodatkového protokolu spolupracuje Česká republika s většinou evropských států při poskytování vzájemné právní pomoci ve věcech trestních.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP