Neautorizováno !


 

(15.30 hodin)
(pokračuje Bublan)

Nicméně bych chtěl říci jednu věc. Vedeme diskusi o vypovězení úmluvy, ale většinou se to točí kolem budoucího návrhu zákona. Když se díváte na budoucí podobu zákona, o zpoplatnění, o nějakém výdělku pro stát tam není ani řeči. Zákon je úplně o něčem jiném a případné daně nebo nějaké poplatky jsou tam naprosto marginální záležitostí. Zákonu jde o to, nikoliv legalizovat prostituci, ale regulovat, a všechny názory, které jsem si vyslechl a které mluví jasně pro regulaci prostituce, vycházejí z toho, že není možné toto vymýtit žádnou restrikcí, žádným násilím to nevymýtíme. Jediná cesta je regulovat, a regulovat co nejvíce tak, aby negativní dopady byly co nejmenší, aby vymizel organizovaný zločin, aby vymizely nemoci a další negativní jevy.

Já se domnívám, že když bychom úmluvu vypověděli, vůbec nic se nestane. Nestane se z toho důvodu, protože náš právní řád všechny tyto záležitosti řeší a závazky, které vyplývají z této úmluvy, jsou v našem řádu dostatečně právně ošetřeny.

Co se týká názoru, že bychom mohli třeba trestat zákazníky. Vedl jsem diskusi i se švédským ministrem vnitra ohledně těchto věcí. On se trošku pousmál, protože jsem to považoval za jakési řešení, a sám mi řekl, že to řešení není. Většina lidí odjíždí do jiných, sousedních zemí, takže je to pouze přenesení problémů na sousedy, kteří to nemají takto ošetřené, a naopak to, co se děje u nich, má ještě daleko horší podobu a je to spojeno s většími negativními jevy, než bychom si vůbec mohli domyslet.

Naopak když úmluvu nevypovíme a potom by se stalo, i když tomu moc nevěřím, ale stalo by se, že by zákon o regulaci prostituce byl přijat, tak potom budeme muset čekat celý rok, protože je tam roční výpovědní lhůta, a tím posuneme účinnost zákona o další rok a oddálíme tak řešení tohoto problému.

Znovu už to tady zaznělo a znovu říkám. Mluvil jsem s mnoha starosty, hejtmany, zvláště z pohraničních oblastí, a všichni jednoznačně doporučují - ano, je potřeba to nějak regulovat, je potřeba do toho vstoupit a hledat řešení. Zatím jsem jenom slyšel, že toto je špatné, ale jiné řešení jsem neslyšel. Zkusme do toho nějakým způsobem vstoupit a řešení najít. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Ptám se nyní zpravodaje pana poslance Schwippela, který se může také vyjádřit k rozpravě. Kdybych měl shrnout rozpravu z hlediska návrhů, které byly podány, tak pokud jsem dobře poslouchal, tak byl jednak přednesen návrh na odročení do doby, kdy vláda předloží úpravu problému prostituce, a druhý byl návrh na zamítnutí, který také zazněl v rozpravě. Možná že dokonce opakovaně. To jsou dva návrhy, se kterými bychom se měli vyrovnat.

Prosím poslance, aby se dostavili do sněmovny. Hlásí se pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, já si myslím, že to lze ověřit ze stenozáznamu. Já jsem svůj návrh dával jako návrh podmíněný, pokud neprojde návrh na zamítnutí, pak navrhuji přerušení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, jenomže pan poslanec Jičínský dával také návrh na odročení a ten takto podmíněn nebyl. Proto si myslím, že je správné postupovat tak, že nejdříve budeme hlasovat o návrhu na odročení projednávání, a pak o návrhu na zamítnutí. Já postupuji podle § 72, kde je nejdřív uvedeno, že se má hlasovat o odročení a druhé je zamítnutí. Tím bych chtěl obhájit svůj postup.

Doufám, že všichni poslanci, kteří mají zájem hlasovat, se už vrátili do jednací síně, a já jenom zopakuji, že v rozpravě zazněly dva návrhy. První byl návrh na odročení projednávání tohoto návrhu do doby, kdy vláda předloží zákon, kterým upraví problematiku prostituce.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro odročení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 72 z přítomných 175 poslanců pro 87, proti 23. Návrh nebyl přijat.

 

Já bych jenom požádal o strpení, než proběhne kontrola hlasování. (Probíhá kontrola hlasování.) Ptám se, jestli někdo zpochybňuje proběhlé hlasování? Zdá se, že nikdo, takže můžeme hlasovat dál.

 

Další návrh, který zazněl, byl návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 73 z přítomných 177 poslanců pro 103, proti 52. Návrh na zamítnutí byl přijat.

 

Pan poslanec Kováčik se hlásí o slovo. Klid!

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, a také pro komentátory, účastníky nedělních či pondělních diskusí v televizi a koneckonců i pro televizní diváky upozorňuji, že teď jsme zcela výjimečně jako poslanecký klub KSČM hlasovali, byť o věci, ale s ODS. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu ministrovi. Končím projednávání tohoto bodu. Končím bod 36.

 

Dalším bodem programu je bod číslo 37, kterým je

 

37.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí zástupců vlád členských států
zasedajících v Radě Evropské unie o výsadách a imunitách
udělených Evropské obranné agentuře a jejím zaměstnancům,
podepsané dne 10. listopadu 2004 v Bruselu
/sněmovní tisk 889/ - prvé čtení

 

Předložený návrh byl měl uvést ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento návrh je svým ... (Nebylo rozumět.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: (Zvoní zvoncem.) Klid! Já myslím, že tady nejsou podmínky. Prosím o klid.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda ... velmi jednoduchý. Jde sice o rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě Evropské unie o výsadách a imunitách, ale fakticky jde o mezinárodní smlouvu. Proto je potřeba s její ratifikací vyslovit souhlas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP