Neautorizováno !


 

(12.00 hodin)
(pokračuje Lachnit)

Takováto legitimita je obtížná - tvrdit, že mám prostě důvěru občanů a mohu rozhodovat. A mohu se fakt jenom odvolávat na to, že kdyby přišli ostatní k volbám, že by to bylo jinak. Otázka je, nakolik je to účelné nebo nakolik mi to pomůže.

Navíc, a tím bych chtěl postupně skončit - oba systémy velmi silně ohrožuje možnost vzniku mediokratury a to ohrožuje jak organizaci demokracie nepřímou, tak i tu přímou, protože je otázka, v jakém podání se občanům dostávají otázky k vnímání a k řešení.

V neposlední řadě bych chtěl říci, že je to důležité a je potřeba, aby se vyvíjela dále občanská společnost, aby se lidé osamostatňovali ve svém myšlení. Když se podíváte např. do dnešních Lidových novin, vidíte, že zástupci kyperských dělníků protestovali v Bruselu proti návrhu komisaře Bolkesteina, který chce více uvolnit pracovní trh. Myslím, že když budou naši občané také jezdit demonstrovat do Bruselu např. proto, abychom se ze země, která cukr vyváží, stali zemí, která ho bude dovážet, tak bude vidět, že značně jsme se posunuli do okamžiku, kdy je možné podporovat aplikaci přímých nástrojů demokracie, protože pro ně budeme zralí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Moje otázka zní: Kdo se další hlásí do rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu tedy končím.

Dávám slovo panu ministru Burešovi jako zástupci navrhovatele k závěrečnému slovu.

 

Ministr a předseda Legislativní rady vlády ČR Jaroslav Bureš Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, jelikož pevně věřím, že debata bude vedena v ústavněprávním výboru Poslanecké sněmovny, omezím se jenom na dvě poznámky, a to také proto, že mi nikdy nebyl blízký emotivní styl vystupování v takové věci, která má velmi vážnou ústavní souvislost.

Začnu tím, čím jsem skončil. Legitimita návrhu, který předložila vláda, je přece jasná. Vychází z článku 2 ústavy, který jsem zmiňoval. Ale já jsem také zmiňoval, a to jenom připomenu, článek 21 odstavec 1 Listiny, který přímo právo lidu podílet se na správě věcí veřejných chápe jako právo ústavní.

Čili předložila-li vláda k naplnění tohoto práva návrh ústavního zákona, je to legitimní. A ve věcech lidských to tak chodí, že takové zásadní návrhy potřebují také zásadní témata. Otázka ratifikace návrhu Smlouvy o ústavě pro Evropu je tématem mimořádně zásadním, a považuji tedy za právo vlády znovu předestřít Poslanecké sněmovně a posléze Senátu k návrhu ústavní koncepci výkonu státní moci lidem přímo.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní má prostor pan zpravodaj k závěrečnému slovu, shrnutí rozpravy a předložení návrhů k hlasování.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, na rozpravu bych reagoval jen v některých bodech. Vláda předložila tento ústavní zákon z jednoho prostého důvodu - že zavedení institutu obecného referenda měla ve svém programovém prohlášení a významné vládní strany ji mají ve svých politických programech. Je logické, že vláda postupuje podle svého programového prohlášení, nikoli podle toho, zda něco se líbí Senátu, či nikoli.

K námitce o tom, že návrh je vnitřně rozporný tím, že vylučuje z obecného referenda -

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se, pane zpravodaji. Velmi se omlouvám, že zasahuji do vašeho vystoupení, ale činím tak ve vašem zájmu. Prosím všechny kolegy, které jsem přivolal do jednacího sálu, aby skutečně jen zaujali svá místa a pokud možno se zdrželi jakýchkoli hlasitých projevů, abychom mohli vyslechnout závěrečné slovo zpravodaje a mohli hlasovat o návrzích, které zazněly. Ještě jednou na vás apeluji a prosím o klid.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Děkuji. Námitky o tom, že návrh je vnitřně rozporný tím, že vylučuje z obecného referenda zákonodárnou moc a přitom se s ním počítá na užití schválení ústavy pro Evropskou unii, odmítám z jednoho prostého důvodu. Za prvé - nesouhlasím s tím, že zákonodárná moc rovná se ústavodárná moc. To je pouze namyšlenost zákonodárce, který uzurpoval ústavodárnou moc na sebe sama, přičemž často ústavodárce v jiných státech je prostě lid jako celek. Ale především proto, že ústava pro Evropskou unii není ústavou v našem právním slova smyslu. Je to prostě mezinárodní smlouva. A souhlas daný v referendu s touto ústavou v podstatě nahrazuje určitou část - jenom část - ratifikačního procesu, protože nenahrazuje koneckonců poslední ratifikaci prezidentem republiky. A tento ústavní zákon počítá s tím, že v referendu mohou být řešeny základní otázky zahraniční politiky.

Na závěr bych chtěl říci, že v této Sněmovně se často vedou spory o tom, jestli je správné přijímat jednorázové speciální zákony, nebo přijímat obecné zákony. Sám si pamatuji, jak kolega Jiří Pospíšil argumentoval k zákonu o dálnicích předloženému kolegou Schlingem právě tím, že je správné používat obecné právní předpisy, přijímat obecné normy, nikoliv jednorázové zákony. A nyní máme tento podobný rozpor také. Je správné přijímat speciální ústavní zákon kazuisticky řešící pouze případ evropské ústavy, nebo je správné přijmout obecný ústavní zákon?

Já jsem se v tomto názoru přiklonil k argumentům kolegy Jiřího Pospíšila a trvám na tom, že je správné přijmout obecný zákon. Tím spíše je ještě správnější přijmout obecné ústavní zákony před speciálními ústavními zákony. Bohužel kolega Jiří Pospíšil v této situaci se přiklonil k právnímu názoru pana poslance Schlinga s tím, že i jednorázové kazuistické věci řešené na ústavní úrovni jsou možné. Je to zajímavý vývoj, ale koneckonců, co se vyvíjí, nezakrní.

V závěru jenom podotýkám, že byl podán jeden návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, rozhodneme v nadcházejícím hlasování o návrhu, který předložil pan kolega Pospíšil, a to na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

Zahájil jsem hlasování - omlouvám se, prohlašuji hlasování za zmatečné.

Odhlašuji vás a prosím vás, abyste se všichni zaregistrovali svými identifikačními kartami. Přikročíme znovu k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 64. Kdo je pro, předložený návrh zamítnout? Kdo je proti?

Ze 153 přítomných poslanců pro návrh 42, proti 107. Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme se proto zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat k projednání tento návrh ústavněprávnímu výboru. Jiný návrh nevidím.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 65. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 154 poslanců pro 149, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Tím končím první čtení tohoto návrhu zákona.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

34.
Vládní návrh zákona o provádění celostátního referenda a o změně
některých zákonů (zákon o provádění celostátního referenda)
/sněmovní tisk 915/ - prvé čtení

 

Návrh opět uvede ministr Jaroslav Bureš. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP