(18.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Já vás znovu odhlásím a požádám vás o novou registraci, abychom zjistili aktuální stav ve Sněmovně. Po dohodě mezi zpravodajem a předkladatelem pozměňovacího návrhu konstatuji, že návrh kolegy Kubinyiho je nehlasovatelný.

Dalším návrhem, pane zpravodaji, bude pravděpodobně váš návrh pod písmenem F. (Zpravodaj i ministryně doporučují.) Ano, dvakrát doporučující stanovisko u pozměňovacího návrhu pod písmenem F.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 342 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 342 z přítomných 165 pro 156, proti 1. Návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Josef Janeček: Tím byly vyčerpány všechny návrhy. To znamená, že můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Souhlasí s tím předkladatelé jednotlivých návrhů? Souhlasí, dobře.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 648, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 343 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 343 z přítomných 169 pro 133, proti 36. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím bod číslo 57. Děkuji panu zpravodaji, děkuji paní ministryni zdravotnictví. Budeme pokračovat v dalším jednání.

 

Dalším bodem programu je bod číslo 58, kterým je

 

58.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb.,
o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004
/sněmovní tisk 741/ - třetí čtení

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů zůstala paní ministryně zdravotnictví Milada Emmerová a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní poslankyně Lucie Talmanová. Pozměňovací návrhy vám byly rozdány ve sněmovním tisku 741/2.

Otevírám rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, ale eviduji přihlášku pana poslance Petra Plevy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, já si dovolím přednést jeden legislativně technický návrh, který předkládám po dohodě s legislativou. K mému pozměňovacímu návrhu pod písmenem C by znělo návětí článku V takto: za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu zní. Aby to bylo legislativně správně.

A u druhého bodu místo "v § 68 se na konci doplňují odstavce 11 a 12, které znějí" se vkládají slova "článek VI Přechodná ustanovení ke změně zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání". Odstavce, které jsou označeny jako 11 a 12, se označují jako odstavce 1 a 2.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Plevovi a samozřejmě nechám na zpravodajce, jestli sdělí, že návrh legislativně technické úpravy, kterou navrhl kolega Pleva, odpovídá § 95 odst. 2, že tedy jde o věc legislativně technického charakteru nebo vyplývá z opravy legislativně technických chyb, gramatických chyb nebo písemných a tiskových chyb. Pokud paní zpravodajka souhlasí a nikdo nic nenamítá, budeme považovat, že pan kolega Pleva svůj původní pozměňovací návrh upravil do podoby hlasovatelné.

Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy ani nikoho nevidím hlásit se z místa. Rozpravu končím.

Ptám se, jestli má paní ministryně zájem o závěrečné slovo. Ne, nemá.

Požádal bych paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Stejně tak požádám paní ministryni, aby sdělovala své stanovisko. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji vám za slovo, vážený pane místopředsedo. Paní ministryně, dámy a pánové, postup bude poměrně jednoduchý. K vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh, máme tři pozměňovací návrhy, tak jak jsou obsaženy v tisku 741/2. Pod písmenem A je pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a posléze pod písmenem B pozměňovací návrh přednesený ve druhém čtení tohoto zákona dne 23. listopadu, tak jak ho předložil pan poslanec Krákora, a který mění zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta; takže v případě, že by tento byl přijat, musíme samozřejmě změnit i návětí původního zákona. A třetím pozměňovacím návrhem je návrh pana poslance Plevy, který pro změnu mění zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání v souvislosti s novelou zákona o biocidních přípravcích. V případě, že ho odhlasujeme v podobě panem poslancem Plevou navržených legislativně technických úprav, tak též musíme změnit návětí, resp. název původního zákona.

Postup navrhuji nejjednodušší - A, B, C, legislativně technické k C a posléze zákon jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Má někdo výhradu proti navrženému postupu? Není tomu tak.

 

Dám přesto odhlasovat postup, a to v hlasování číslo 344, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro postup hlasování o těchto pozměňovacích návrzích. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 344 z přítomných 169 pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Budeme postupovat, jak sdělila paní zpravodajka. Prosím první návrh.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Návrh pod písmenem A. Stanovisko souhlasné. (Paní ministryně rovněž souhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 345 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 345 z přítomných 170 pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Pod písmenem B, stanovisko souhlasné. (Ministryně neutrální.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 346 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 346 z přítomných 170 pro 122, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Pod písmenem C ve znění navržených legislativně technických úprav, jestli to můžeme takto zjednodušit a spojit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Souhlasím, nemám výhradu. Vaše stanovisko? (Zpravodajka souhlasí.) Teď nevím, jestli mám požádat o stanovisko i paní ministryni zdravotnictví, nebo se mám zeptat jiného člena vlády, protože jde o zcela odlišný zákon vložený do biocidních přípravků. (Ministryně - nesouhlas.) Paní ministryně nesouhlasí, paní zpravodajka souhlasí. Dobře, čili rozdílná stanoviska.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP