(Jednání pokračovalo v 15.34 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, dovolte mi, abych zahájil odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Jenom zrekapituluji, že v této chvíli jsme si pevně zařadili body na odpolední program. Jsou to tři body, které jsme si pevně zařadili. Je to rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, pak to jsou zahraniční operace Armády České republiky pro rok 2005 a novela zákona o obcích, prvé čtení. To jsou tři body, které jsme si pevně zařadili na odpolední program.

Já bych k tomu dal ještě jeden návrh. Je to návrh, na kterém jsme se víceméně dohodli na organizačním výboru, že bychom dnes odpoledne vlastně navázali na to, že jsme v průběhu dopoledne odhlasovali pokračování třetích čtení po 14. hodině, a vzhledem k tomu, že jsme celé dopoledne dělali státní rozpočet a ne třetí čtení, tak bychom dnes odpoledne zahájili projednávání třetích čtení. Je to dohoda organizačního výboru, ale pokud by někdo vznesl námitku - která asi bude vznesena, jak vidím, protože je to přece jenom změna programu. Takže pan poslanec Vymětal má námitku proti tomu, abychom takto pokračovali bez toho, že bychom nehlasovali o této změně v programu schůze. Takže vzhledem k tomu, že námitka byla vznesena, jak jsem zaregistroval, tak bychom odhlasovali to, že se odpoledne budeme zabývat třetími čteními. Já bych v tom případě ještě zazvonil na poslance, kteří jsou ve foyer a chtějí se zúčastnit tohoto hlasování, které se týká v této chvíli výhradně programu a dalšího postupu na této schůzi. Prosím vás, přihlaste se, kdo chcete hlasovat o tom, jak budeme teď odpoledne pokračovat. Prosím ještě jednou, přihlaste se.

Opakuji to, co je předmětem hlasování. Jedná se o to, že bychom potom, až bychom projednali tři pevně zařazené body na dnešní program, pokračovali třetími čteními. Ještě jednou prosím všechny, aby se přihlásili. Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, abychom po projednání pevně zařazených bodů pokračovali třetími čteními dnes odpoledne. Snad tady už všichni jsou.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, pokračovat třetími čteními, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování pořadové číslo 324. Přítomno bylo 128 poslanců, pro hlasovalo 96, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Zopakuji jenom, jaký je stav. V této chvíli je shoda na tom, že budeme pokračovat těmi třemi body, které jsme pevně zařadili, a po těch třech bodech budeme pokračovat třetími čteními, tak jak je máme na programu, v tom pořadí, jak je máme v pořadu schůze.

 

Prvním bodem našeho programu je v této chvíli

 

54.
Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2005
/sněmovní tisk 785/

 

Já bych jenom poprosil, aby se dostalo všem těm, kteří jsou zpravodaji těch třetích čtení, informace o tom, že se jejich body dostanou na program po těch pevných bodech. Apeluji na to, aby byli včas informováni ti, kteří se nyní dostali na pořad odpolední schůze, že dnes projednáváme třetí čtení.

A teď bych poprosil - jestli je tady ministr dopravy, vidím ho tady - pana Milana Šimonovského, aby uvedl návrh rozpočtu SFDI na rok 2005. Takže jako první by měl dostat slovo pan ministr Šimonovský. Prosím ho, aby se slova ujal.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury vychází ze strategických koncepcí a je v souladu se střednědobým rozpočtovým výhledem schváleným vládou České republiky. Mezi prioritní záměry rozvoje dopravní infrastruktury České republiky patří dobudování sítě dálnic a rychlostních komunikací, výstavby obchvatů městských aglomerací, modernizace tranzitních železničních koridorů a modernizace významných železničních uzlů. V případě vnitrozemských vodních cest pak mezi priority patří zejména zlepšení parametrů pro plavbu na našich řekách, a to zejména na Labi. V neposlední řadě je prioritou také zvyšování bezpečnosti dopravy a minimalizace dopadů na životní prostředí. Specifikace rozvojových potřeb vyplývá také z potřeby propojení dopravní infrastruktury České republiky do budované transevropské dopravní sítě.

Vzhledem k tomu, že Česká republika je členem Evropské unie a bude příjemcem prostředků na výstavbu infrastruktury z kohezních fondů a strukturálních fondů, je třeba v roce 2005 pamatovat více na finanční prostředky na kofinancování finančních akcí, a to více než v předcházejících letech. Proto je pro rok 2005 nezbytné zajistit dostatečné prostředky na zálohové financování akcí hrazených z fondů Evropské unie. V návrhu rozpočtu jsou zohledněny jak základní potřeby, tak i napojení na dopravní síť sousedních států s vazbou na evropské dopravní sítě. A s ohledem na současnou situaci je pochopitelné, že nemohou být respektovány všechny oprávněné požadavky v plném rozsahu ve všech oblastech dopravní infrastruktury, které jsou financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Příjmy rozpočtu státního fondu jsou pro rok 2005 navrženy ve výši 46 miliard Kč. Vzhledem k tomu, že vlastní daňové zdroje nejsou dostatečné, je nezbytné pro krytí potřeb jednotlivých oblastí dopravní infrastruktury posílit příjmovou stránku rozpočtu SFDI, a proto se v souladu s předpokladem Ministerstva financí navrhuje pro rok 2005 převod finančních prostředků z Fondu národního majetku v celkové výši 24 miliardy 300 milionů Kč.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP