(18.50 hodin)
(pokračuje Krákora)

Každý občan by měl mít v souladu s Listinou základních práv a svobod garantováno, že i když při svobodné volbě zdravotnického zařízení neuspěje se žádostí o poskytnutí péče u jiných zdravotnických zařízení, kterým tato povinnost není uložena, že mu bude zdravotní péče poskytnuta ve veřejném neziskovém ústavním zdravotnickém zařízení.

Zákon dále řeší otázky zajištění dalších zdravotnických služeb, jejichž poskytování je ve veřejném zájmu, jako např. lékařské služby první pomoci, ohledání zemřelých mimo zdravotnické zařízení, pitva zemřelých, pomoc při zvládání živelních či hromadných neštěstí apod., jejichž pravidla poskytování jsou dosud stanovena jen dílčím způsobem v krizovém zákonu číslo 240/2000 Sb., v platném znění.

V zájmu ekonomického zajištění poskytování veřejných služeb v oblasti zdravotní péče, která je veřejnému neziskovému ústavnímu zdravotnickému zařízení uložena, zákon veřejnému neziskovému ústavnímu zdravotnickému zařízení poskytuje určitá hospodářská zvýhodnění. Jde především o možnost kumulace zdrojů. Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení by mělo možnost čerpat dotace nejen z rozpočtu zřizovatele, ale i ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje nebo obce bez ohledu na to, kdo je zřizovatel. Vedle toho jsou neziskovým veřejným ústavním zdravotnickým zařízením poskytnuty i některé formy úlev.

V zájmu naplnění každého na ochranu zdraví, ústavního principu rovnosti občana v přístupu ke zdravotní péči zákon zavádí též institut sítě veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení. Tato síť by měla zajistit, že každý občan bez ohledu na svůj majetek nebo místo trvalého bydliště dosáhne na právo na poskytnutí odpovídající zdravotní péče, které je garantováno Listinou základních práv a svobod i mezinárodními smlouvami. Zákon zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví k vytvoření sítě veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení, která by zajišťovala dobrou dostupnost péče ve všech oborech. Za tímto účelem ukládá krajům a obcím zřídit ve své působnosti veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení podle pokynů Ministerstva zdravotnictví. Zároveň jim ukládá povinnost vybavit tato veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení majetkem potřebným k jejich provozování. V zájmu stability sítě veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení zákon stanoví, že tento majetek svěřený veřejným neziskovým ústavním zdravotnickým zařízením nelze prodat ani darovat a nelze na něj vyhlásit konkurs.

Toto je ve stručnosti o návrhu zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Josef Janeček, a ještě předtím, než se ujme slova, vám chci sdělit svůj návrh dalšího postupu.

Kolegyně a kolegové, po vystoupení pana zpravodaje přeruším projednávání tohoto bodu do zítřka odpoledne, až přijde řada na první čtení, to znamená, po státním rozpočtu a fondech budeme pokračovat v projednávání tohoto návrhu zákona.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené dámy a pánové, problematika neziskového sektoru ve zdravotnictví provází tuto Sněmovnu snad od doby jejího vzniku a všichni, kdo se pohybují v oblasti veřejného zdravotního pojištění, tak vědí, že je to instrument, který zde jasně a dlouhá léta chybí. Takový instrument musí však být zpracován velmi kvalifikovaně, protože se dotýká nejen daní, ale také kvality zdravotní péče, která je poskytována našim občanům.

Předložený návrh zákona, ona poslanecká iniciativa, je neobvyklá v tom, že ji podepsala obrovská část poslanců této Sněmovny. Musím říci, že shodou okolností, omylem, jsem tam uveden i já, takže nejsem spolunavrhovatelem, a proto jsem se ujal funkce zpravodaje.

Jestliže se podíváme na celou materii a přečteme si i stanovisko vlády, tak můžeme říci, že to, s čím se lze ztotožnit a co jsme třeba i jako KDU-ČSL měli v programu, je snaha vytvořit právní prostředí pro existenci neziskového sektoru. Avšak materie je zpracovaná takovým způsobem, že může napáchat mnohem více škody než užitku. Je to to, na co upozorňuji často ve svých vystoupeních - že poslanecká iniciativa by se měla zaměřit na krátké novely, na něco, co lze v rámci a oněch konzultantů, které všichni máme k dispozici, zpracovat, ale je nevhodné poslaneckou iniciativu zpracovávat pro tak zásadní právní normu, a to i z toho důvodu, že máme neblahé zkušenosti s takovýmito postupy. Připomněl bych osud kampeliček, které byly s podobnou vírou ve veřejné dobro uzákoněny formou poslanecké iniciativy, leč po čase se ukázalo, že právní mezery vedly k velkým škodám a k nedůvěře v Parlament.

Proto se domnívám, že je správné stanovisko vlády, která upozorňuje na to, že je to norma velmi komplikovaná, upozorňuje na to, že ona sama je připravena zpracovat kvalifikovanou normu, a to přesto, že někteří členové vlády využili svého poslaneckého mandátu a připojili se mezi navrhovatele. Přesto se domnívám, že je potřeba dbát tohoto hlasu.

Mám tady asi deset listů připomínek od odborníků z tohoto oboru, z nichž 90 procent je chápáno jako připomínky zásadní. Upozorňují na to, jaký chaos může vzniknout v oblasti daňové, jaké obrovské problémy mohou nastoupit v okamžiku situace nucené správy, ukazují na to, jak se některé části opakují, a přitom mají v různých částech zákona různé významy, a mohl bych vás seznámit s tímto textem a trvalo by to asi dalších 90 minut.

Proto se domnívám, že by bylo seriózní dát dva návrhy. První návrh je vrátit onu materii navrhovatelům k dopracování a druhý návrh je v případě, že tento nebude přijat, projednávání tohoto návrhu přerušit do doby, než vláda sama předloží vládní návrh zpracovávající tuto problematiku, a to z toho důvodu, a nejen proto, že sama vláda ve vládním prohlášení splnění takového úkolu slibuje.

Tolik moje zpravodajská zpráva. Doufám, že jste si v tuto pozdní dobu našli čas, abyste se alespoň stručně s touto materií seznámili, a doufám, že jste věnovali pozornost i těmto argumentům z mé zpravodajské zprávy. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu zpravodaji. Jenom upozorňuji na to, že návrhy, které tady přednesl, bude muset opakovat zítra v obecné rozpravě, ale toho si je pan zpravodaj určitě vědom.

Kolegyně a kolegové, jak jsem avizovala, nyní přerušuji před otevřením obecné rozpravy projednávání tohoto tisku. Budeme v něm pokračovat zítra po státním rozpočtu, po pevně zařazených bodech, někdy odpoledne. Končím dnešní jednací den. Přeji vám všem hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 18.59 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP