(18.30 hodin)
(pokračuje Recman)

V této chvíli je podle mých informací vypracováván Ministerstvem financí zákon, který by změnil systém fungování současných dozorových orgánů a nějakým způsobem je koncentroval, koordinoval a zkvalitnil jejich činnost. V té první etapě se uvažuje o tom, že by se některé dozorové orgány měly sloučit jak věcně, tak personálně, ale měly by zůstat například v gesci České národní banky. Ve druhé etapě se očekává - a o tom se zatím vede diskuse - že by se tyto sloučené dozorové orgány vyčlenily mimo rámec České národní banky, například do jednoho nezávislého regulátora, který by stál mimo Českou národní banku, samozřejmě pokud tento trend bude prosazovat i Ministerstvo financí. Zatím ty úvahy jsou takové, že by se v těchto dvou etapách měl tento proces uskutečnit.

Já bych chtěl pana minstra Mgr. Sobotku požádat o názor, jaké bude postavení projednávaného zákona v nově připravovaném systému dozorových orgánů na finančním trhu, jestli tento návrh zákona, o kterém se hovoří jako o zákonu, který má zabezpečovat doplňkový dozor nad bankami a dalšími institucemi, bude stát vedle nově připravovaného systému dozorových orgánů jako samostatný zákon. To znamená, že by byly dva dozorové orgány, které by to hlídaly. Anebo jestli to bude součástí nově připravovaného návrhu zpracovávaného Ministerstvem financí, to znamená, že tento zákon tam bude doplněn, implementován. To byl můj první dotaz.

Druhý dotaz. Protože jsem si vědom, že otázka kontroly, a nejenom na finančním trhu, je slabým článkem v české ekonomice, jsem přesvědčen o tom, že by bylo ku prospěchu věci, kdyby tato systémová změna dozorových orgánů proběhla co nejrychleji. Mám zájem, aby návrhy zákonů Ministerstvem financí zpracované byly co nejdříve předloženy do Poslanecké sněmovny, popřípadě do vlády a pak do Poslanecké sněmovny. Můj dotaz směřuje na pana ministra financí - jestli by mohl upřesnit blíže časový rámec, kdy Ministerstvo financí předloží tyto systémové změny do vlády, popřípadě do Poslanecké sněmovny.

Jinak k návrhu předloženého zákona nemám výhrady a podporuji jeho propuštění do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Vidím pana zpravodaje. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Já bych v návaznosti na svou zpravodajskou zprávu chtěl navrhnout prodloužení lhůty pro projednávání tohoto zákona ve druhém čtení o 20 dnů, jak jsem avizoval ve své zpravodajské zprávě.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Protože v rozpravě nepadl žádný návrh, o kterém by bylo možno hlasovat, a mám tím na mysli návrh na vrácení či na zamítnutí, předtím než přistoupíme k hlasování o přikázání výborům, vystoupí pan ministr se svým závěrečným slovem.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych zareagoval na některé otázky, které byly vzneseny v rámci obecné rozpravy.

Především bych chtěl říci, že přijetí tohoto návrhu zákona žádným způsobem nekoliduje s připravovanou změnou v oblasti integrace dozorových institucí v oblasti finančních trhů v České republice. Tento zákon je postaven tak, aby umožnil integraci jakékoli struktury dozorových orgánů v České republice, a definuje tu roli jednotlivých orgánů v situaci, kdy zde máme finanční konglomerát, podle toho, zda v čele tohoto konglomerátu je regulovaná, či není regulovaná instituce, a podle toho se také vytváří ten systém koordinace dozoru v rámci finančních konglomerátů. Je ale evidentní, že klíčová role i nadále zůstává na jednotlivých regulačních orgánech. To znamená zejména na těch orgánech, které ze zákona poskytují příslušná povolení a oprávnění k činnosti a ze zákona mohou ovlivňovat fungování těch jednotlivých účastníků finančního trhu.

Zákon o konglomerátech by měl především umožnit lepší informační výměnu mezi jednotlivými regulátory a určitou koordinaci a spolupráci v situaci, kdy zde vznikají finanční konglomeráty, které jsou regulovány větším množstvím institucí, a to i v různých zemích.

Pokud jde o ten další postup při integraci, v tuto chvíli je připraven k odeslání do vlády návrh zákona, který řeší sloučení dozoru nad družstevními záložnami a bankovního dohledu na půdě bankovního dohledu a současně řeší sloučení dozoru nad penzijními fondy a pojišťovnami s dohledem nad kapitálovým trhem, a to na půdě Komise pro cenné papíry. Pokud Parlament během příštího roku tento návrh zákona schválí - a já věřím, že Sněmovna ho bude moci začít projednávat v prvních měsících příštího roku a že by tento zákon mohl být během prvního pololetí schválen - pak od 1. ledna 2006 místo stávajících čtyř dozorových institucí zde již budou pouze dvě dozorové instituce, a to Česká národní banka a Komise pro cenné papíry. Následně by mělo dojít k dalšímu procesu v oblasti integrace, a to tak, aby zde postupně byl vytvořen pouze jeden orgán dohledu a dozoru nad českým finančním trhem s tím, že jeho pozice by měla být pozice nezávislého regulátora, který by měl integrovat dohled nad jednotlivými institucemi a podniky českého finančního a kapitálového trhu.

Ten první krok integrace je již vládou koncepčně projednán a schválen. Předpokládám tedy, že vláda po Novém roce projedná a schválí už konkrétní návrh zákona s návrhem na účinnost od 1. ledna 2006. Druhý krok integrace zatím projednán a schválen není a bude pokračovat debata mezi Ministerstvem financí, Komisí pro cenné papíry a Českou národní bankou během celého příštího roku, tak aby pokud možno na jaře roku 2006 bylo možno dospět k nějaké dohodě o dalším postupu integrace subjektů dozoru nad českým kapitálovým trhem.

Jedná se v zásadě o největší systémovou změnu po několika letech od chvíle, kdy byla vytvořena Komise pro cenné papíry. Myslím si, že tato změna zefektivní dohled nad českým finančním trhem, sníží náklady a především zjednoduší situaci regulovaných subjektů, protože zúží okruh regulátorů, se kterými tyto subjekty musí být v kontaktu a jejichž stanoviska musí respektovat při své činnosti, a to ze stávajících tří aktivních regulátorů velkých a jednoho malého na dva regulátory, kteří by tady od 1. ledna 2006 měli fungovat.

Současně se tím také zlepší spolupráce mezi dozorovými institucemi v České republice. Myslím si, že ta spolupráce mezi dvěma regulátory bude jednodušší, rychlejší, operativnější, než je v tuto chvíli koordinace, která řeší koordinaci postoje Ministerstva financí jako regulátora penzijních fondů pojišťoven, Komise pro cenné papíry a České národní banky jako takové.

Tolik tedy velmi stručně reakce k tomuto. Současně bych chtěl vzhledem ke složitosti té problematiky vyjádřit svůj souhlas s tím, aby došlo k prodloužení lhůty k projednávání o 20 dnů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Ptám se, zda si přeje někdo ještě další výbor. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

Já vás, kolegyně a kolegové, všechny odhlásím a prosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Budeme nejdříve hlasovat o přikázání tohoto návrhu zákona k projednání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 40 z přítomných 117 poslanců 114 hlasovalo pro návrh, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP