(18.10 hodin)

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, cítím se po diskusi vyzván k tomu, abych odpověděl na některé otázky.

Myslím, že jsme již v několika čteních v Poslanecké sněmovně prodiskutovali zevrubně instituty, které se používají v Evropě a které obsahuje tento zákon. Přesto znovu řeknu, že zadržení řidičského průkazu je důležité zejména k tomu, aby se právně vymezil okamžik, odkdy řidič už není oprávněn řídit motorové vozidlo. On neztrácí svoji způsobilost, on má zákaz řízení motorového vozidla do té doby, než správní orgán rozhodne o jeho vině nebo nevině. To je právě ta polemika, proč vlastně má dozorový orgán toto oprávnění - znovu: aby byl vymezen okamžik, odkdy řidič již nesmí řídit motorové vozidlo. Tento institut je použit velmi střídmě v novém návrhu zákona. To je rozdíl proti verzi před několika měsíci a může být použit policistou, pouze pokud se řidič dopustil závažného porušení, za které je samozřejmě nejvíce bodů, nejvyšší pokuta, a je to přestupek, který vážně ohrožuje život, nebo dokonce už některý život při nehodě zmařil.

Proč je zaváděn bodový systém. Tato praxe po zavedení v zákonech v evropských zemích napomohla k podstatnému snížení úmrtí na silnicích, jak už jsem řekl v úvodním slově. Poslední příklad je z Irska, kde byl tento bodový systém zaveden před čtrnácti měsíci. Po čtrnácti měsících byl vyhodnocen a skutečně se dospělo k tomu, že zhruba o 20 % klesl počet obětí. Obava, že by se všichni irští řidiči dostali mimo tento systém a všichni měli zadržený řidičský průkaz, se projevila jako lichá. Z celkového počtu řidičů za čtrnáct měsíců pouze čtyři řidiči překročili deset bodů, které jsou v Irsku zavedeny jako limit pro ztrátu oprávnění k řízení motorového vozidla.

Chtěl bych také potvrdit, že tento návrh zákona je pouze začátek cesty ke snížení zbytečných tragédií na českých silnicích. Určitě se ztotožním s názory, že práce policie musí být podstatně lepší. Mělo by být více policistů, měli by být lépe vybaveni technologiemi, měli by být skutečně na úrovni tak jak v jiných evropských zemích a nekompromisně trestat přestupky. Naopak tam, kde nedochází k ohrožení života, udržovat plynulost provozu na pozemních komunikacích, jak je k tomu opravňuje zákon.

Myslím si, že také nové silnice umožní převést velkou intenzitu dopravy bezpečnějším způsobem. Jen pro srovnání - zaznělo to tady: Sousedé na Slovensku vynakládají na investice v dopravní infrastruktuře pouze 18 mld. slovenských korun ročně. Česká republika prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury vynakládá celkem, včetně oprav a údržby, které dělají asi 13 mld. Kč, kolem 70 mld. Kč ročně. To znamená, že srovnání tempa s naším sousedem je skutečně v náš prospěch, a je vidět, že vláda České republiky si tento aspekt bezpečnostního provozu uvědomuje a dělá pro to hodně, samozřejmě s podporou Sněmovny a rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Dovolte mi na závěr mého vystoupení sdělit, že souhlasím s prodloužením lhůty k projednávání o 30 dní. Myslím, že návrh na prodloužení o 60 dní, když k tomu připočteme povinných 60 dní, nás zase zavádí do blízkosti prázdnin, a já si myslím, že by nebylo rozumné, abychom oddalovali přijetí tohoto zákona. Pokud Sněmovna bude projednávat tento zákon, tak bych byl rád, aby bylo do prázdnin rozhodnuto o jeho osudu, tak abychom mohli v příslušné legisvakanci umožnit všem řidičům a všem správním úřadům dostatečné seznámení se změnami zákona o provozu na pozemních komunikacích, tak aby od 1. ledna 2006 mohl tento zákon nabýt účinnosti a mohl napomoci ke snížení obrovského počtu každoročně mrtvých lidí na silnicích.

Vážené dámy a pánové, doufám, že propustíte tento návrh zákona do druhého čtení. Jsem připraven vést s jednotlivými kluby a v příslušných výborech, kam bude tento zákon přikázán, debatu o jeho konečné podobě. Jsem připraven předložit množství studií, množství výzkumných prací ze sousedních zemí, z evropských zemí, tak abych vám umožnil rozhodnout a připravit takové návrhy, které budou skutečně v praxi účinné.

Velmi vás žádám o to, abyste tento zákon propustili do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní se ptám pana zpravodaje, zda chce vystoupit se svým závěrečným slovem. Je tomu tak. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji, paní místopředsedkyně. Budu stručný. Pan ministr shrnul rozpravu, ve které vystoupilo dvanáct poslanců. Musím říci, že se mě poněkud dotkla poznámka ze strany pana poslance Býčka týkající se mé vstřícnosti jako zpravodaje. Musím říci, že moje vstřícnost bude nepochybně nepřímo úměrná k počtu podaných pozměňovacích návrhů, nicméně jsem samozřejmě připraven diskutovat o všech věcech, které zde byly předloženy.

Pan ministr souhlasí s prodloužením lhůty k projednání o 30 dní. O tom musíme nechat hlasovat. Nezazněl žádný návrh na vrácení nebo zamítnutí, tudíž bychom měli nechat hlasovat o přikázání výboru k projednání.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Ptám se, zda někdo navrhuje jiný výbor. Není tomu tak.

Vidím žádost o odhlášení. Odhlašuji vás předtím, než budeme hlasovat o návrhu na přikázání hospodářskému výboru. Prosím, abyste se všichni znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Budeme hlasovat o přikázání tohoto tisku k projednání hospodářskému výboru. Všechny jsem vás odhlásila a pro ty, kteří přicházejí, sděluji, že je třeba se přihlásit identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby tento tisk projednal hospodářský výbor? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 38 z přítomných 118 poslanců pro návrh hlasovalo 110, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o prodloužení lhůty k projednání ve výboru o 30 dní. Musím upozornit, že další návrh pana poslance Karla Sehoře je nehlasovatelný, protože navrhovatel nevyslovil souhlas s prodloužením o více než 30 dní.

 

Nyní budeme hlasovat o prodloužení lhůty k projednání o 30 dní. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 39 ze 128 přítomných poslanců pro návrh hlasovalo 84, proti 22. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru a lhůta k jeho projednání byla prodloužena o 30 dnů. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP