(18.00 hodin)
(pokračuje Býček)

Vždyť změn kromě kruhových objezdů, přednosti zvířat zprava atd. je hodně.

Myslím, že skutečně by měl pan ministr ještě v závěrečném slově - já ho o to prosím - říci, co udělá se stavem, který je, do účinnosti zákona, který nebude dříve než k 1. 1. 2006. To budeme čekat? Pomůžeme si akcemi Kryštof apod.? Jaký souhrn opatření bude přijat? Jak bude reagováno zítra při projednávání rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, kdy je požadavek na 52 miliard korun do zlepšení stavu a v návrhu fondu je puštěno nějakých 26 miliard? A v jiných položkách z hlediska zabezpečení výkonu dozoru na komunikacích?

Myslím, že ruku v ruce by pan ministr měl řešit nejen stav na silnicích, ale i fyzický stav silnic, že by to prospělo. Očekávám, že znovu se bude opakovat situace v předkládání pozměňovacích návrhů, protože lobby, které za námi stály - zejména kamionové a autoškoly - budou stát znovu. Ale snad jsme se poučili a snad i zpravodaj sehraje svoji roli daleko vstřícněji než v minulém období.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka. Připraví se pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vždy když projednáváme zákon, který má bezprostřední dopad na spoustu občanů, setkáváme s velmi širokou diskusí. Projednáváme, jak zde bylo řečeno, ryze technickou normu, ale já se domnívám, že bohužel diskuse, která zde byla, a většina diskusních příspěvků, které zde zazněly, tomu neodpovídaly.

Nemůžeme všechny problémy a havárie v silničním provozu svalovat na stav komunikací, na špatnou práci policie apod. Musíme objektivně přiznat, že rostoucí hustota provozu a s tím související nervozita a agresivita řidičů má přímý vliv na rostoucí počet dopravních nehod. Jestliže v této situaci chceme, aby se zlepšila bezpečnost, musíme jít cestou zpřísnění pravidel a zlepšení vymáhatelnosti přestupků, protože dosavadní právní úprava, jak vidíme, bohužel v praxi selhává.

Argumenty, že kdo vyjede na silnici, po přijetí tohoto zákona, přijde okamžitě o řidičských průkaz, protože nasbírá trestné body, nemohou obstát. Po řidičích se přece pouze chce, aby dodržovali pravidla. Z těchto důvodů se přimlouvám za přijetí tohoto zákona. Věřím, že tento zákon, který je potřebný, bude přijat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Karel Vymětal, poté pan poslanec Jaromír Schling.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, nebudu se zapojovat do meritorní debaty, zcela určitě ji povedeme na hospodářském výboru. Tam bude prostoru dost.

Je mi líto, že řadu diskusních vystoupení, která zde zazněla, neslyšel ministr vnitra, který samozřejmě mnohé otázky může řešit; ministr dopravy je řešit nemůže, nemá je ani v pravomoci. Ministr vnitra bohužel přítomen není, jako kdyby ho to nezajímalo. Já si myslím, že by ho to mělo zajímat stejně intenzivně jako ministra dopravy. To je jedna věc.

Druhá věc, o které bych chtěl mluvit, je, že zde padl návrh na prodloužení lhůty pro projednávání ve výboru o 60 dnů na 120 dnů. Domnívám se, vzhledem k tomu, že jde o opakované projednávání tohoto zákona, že je to zbytečné prodloužení, příliš vysoké. Na druhé straně si uvědomuji, že nezačneme s projednáváním dříve než v polovině ledna, to znamená, že měsíc ztratíme. Dávám protinávrh, aby prodloužení lhůty k projednání ve výboru bylo o 30 dnů. Jak jsem to konzultoval s panem ministrem, pan ministr by s tímto prodloužením souhlasil.

Můj návrh zní - prodloužit lhůtu k projednání výboru o 30 dnů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Karel Vymětal byl předposledním vystupujícím. Nyní vystoupí pan poslanec Jaromír Schling.

 

Poslanec Jaromír Schling: Paní předsedající, dámy a pánové, tento zákon už tradičně je vždy předmětem mnoha vystoupení. Některá jsou míněna vážně, některá jsou myšlena zřejmě velmi humorně, některá působí dokonce tragikomicky.

Mě především překvapilo, že někteří kolegové dokázali sem k mikrofonu dojít. Domnívám se totiž, že oni nevidí. Přitom chodí bez bílé hole. Kdyby viděli, tak by přece nemohli říkat to, co zde tvrdili. Kdyby viděli, tak by přece museli respektovat to, že na našich silnicích se dějí věci naprosto nepatřičné, že chování našich řidičů neodpovídá tomu, co vidíme v řadě sousedních zemí, se kterými se chceme srovnávat. Že je tudíž na místě zvýšit tlak na dodržování pravidel. Ten tlak samozřejmě začíná u pravidel samotných.

Dále mám dojem, že někteří kolegové nejenže nevidí, ale oni ani neslyší, protože kdyby slyšeli, tak by už pochopili to, co se zde mnohokrát opakovalo - že bodový systém přece není žádný druhý trest, že bodový systém je dlouhodobý systém hodnocení schopnosti člověka řídit motorové vozidlo. Je to způsob dlouhodobého hodnocení určité schopnosti, není to žádný trest. Proč pořád dokola mluvit o dvojím trestání?

Právě tak o narušeném zraku některých kolegů svědčí to, když říkají, že vláda sem přišla se stejným návrhem zákona. Stačí se podívat přece na to, jak vypadal původní vládní návrh minulý a jak vypadá tento návrh. Jsou diametrálně odlišné. Zatímco první návrh představoval implementaci několika nových institutů a prakticky se nedotýkal pravidel provozu, tento návrh už naopak celou řadu změn pravidel provozu obsahuje.

Nechoďme sem dělat exhibice, bavme se vážně o zákonu, který má opravdu vážné konsekvence, který velmi výrazným způsobem může ovlivnit situaci na našich silnicích. Nikdo z nás neočekává, že zabrání všem nehodám, nikdo z nás neočekává, že se dočkáme tzv. nulové varianty, o které se mluví ve Skandinávii a která by měla znamenat nulový počet usmrcených v dopravě. Víme, že k takové variantě se asi ještě dlouho nedopracujeme, ale přece drtivá většina z nás pokládá tento návrh za krok správným směrem. Pokud bude přijat, nepochybně bude v krátké době znamenat snížení počtu dopravních nehod díky tomu, že řidiči budou muset být ukázněnější. Budou muset, protože hrozba ztráty řidičského průkazu je tím, co opravdu zapůsobí na každého, zatímco samotná vysoká pokuta na mnoho řidičů bohužel nepůsobí.

Vážené kolegyně a kolegové, vezměme tento návrh vážně a bavme se zde ve druhém čtení skutečně na odborné úrovni a nevytvářejme dojem, že někteří z nás nevidí a neslyší. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Jaromír Schling byl posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Ptám se, zda se někdo další hlásí z místa. Protože nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím a ptám se pana ministra, zda chce vystoupit se svým závěrečným slovem. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP