(16.50 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Děkuji paní ministryni i panu zpravodajovi a končím projednávání tohoto tisku.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 833/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr dopravy pan Milan Šimonovský. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, již podruhé vám předkládám v zastoupení vlády návrh zákona, který může pomoci k řešení neutěšené situace v silničním provozu. Nechci zde opakovat fakta o nárůstu počtu dopravních nehod, při nichž roste počet usmrcených lidí, a o nemalém podílu viny bezohledných řidičů na těchto nehodách. Myslím, že tyto diskuse jsme již absolvovali a že je nám tento stav jasný. Mám také za to, že jde o fakta již všeobecně známá. Každodenní praxe i mediální informace o nehodovosti na našich silnicích to potvrzují.

Záměrně říkám, že navrhovaný zákon má pomoci k řešení vážné situace na našich silnicích. Jsem si vědom toho, že zákon není samospasitelný a že jeho přijetí musí provázet řada dalších opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na našich silnicích. Mám na mysli zejména opatření, jejichž přijetí, resp. nepřijetí či malá intenzita jejich realizace je nám vytýkána. Mezi ně patří zkvalitnění systému zimní údržby pozemních komunikací, instalace varovných systémů na místech se zvýšeným výskytem náledí, urychlení výstavby obchvatů obcí, zajištění bezpečného stavebního stavu silnic a dálnic včasnými opravami vozovek. Všechny tyto věci by mohly být příčinou dopravní nehody a také proto jsme se na ně zaměřili.

Samostatnou kapitolou bude zlepšení práce Policie ČR, která je odpovědná za zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu.

V oblasti lidského činitele však je prioritou vytvořit právní prostředí pro zvýšení motivace řidičů k dodržování pravidel silničního provozu a současně zajištění vynutitelnosti práva v případě, že ze strany řidičů chybí snaha o jejich respektování. To jsou důvody, proč jsme přistoupili k druhému pokusu o přijetí právní úpravy, která sleduje tyto cíle.

Zavedení bodového systému, vybírání kaucí, zadržení řidičského průkazu a zpřísnění sankcí za porušení pravidel silničního provozu v navrhované novele zákona jsou fakticky pouze prevencí před neukázněnými a bezohlednými řidiči, tedy těmi, kteří se dopouštějí vážných a opakovaných přestupků v silničním provozu. Uplatnění navrhovaných opatření podle novely zákona připadá v úvahu jen v případě, že se řidič bude chovat neukázněně a závažným způsobem poruší zákon. Ostatní řidiči se ani novely zákona, ani bodového systému nemusí obávat. A takových řidičů je naštěstí většina. Stejně jako trestní zákon postihuje v konečném důsledku represivně pouze zlomek populace a jeho význam spočívá především v preventivním působení, bude i předkládaný zákon vést neukázněné řidiče k dodržování zákona a k odpovědnému chování za volantem.

Předkládaný návrh zákona doznal ve srovnání s předchozí verzí změnu zejména v modifikaci právních institutů, které byly nejvíce diskutovány a vyvolávaly při dosavadních jednáních o návrhu zákona největší polemiku. Z návrhu byly vypuštěny jako důvody k zabránění v další jízdě a současně k zadržení řidičského průkazu policistou skutkové podstaty, jako je například jízda v protisměru, couvání a otáčení na dálnici, překročení stanovené doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla, nedodržení stanovené doby odpočinku nebo překročení nejvyšší dovolené rychlosti.

Motivační působení bodového hodnocení řidičů bylo upraveno tak, že se řidiči, který se nedopustí přestupku zahrnutého do bodového systému celý jeden rok, odečtou dva body, nespáchá-li přestupek po dobu dvou let, odečtou se mu čtyři body a v případě, že jezdí bez přestupků po dobu tří let, odečtou se mu všechny body, které má dosud zaznamenány v registru řidičů.

Přísnější pokuty, kterými by měli být postihováni profesionální řidiči, byly ponechány pouze u přestupků, které souvisejí s požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky nebo s řízením motorového vozidla, k jehož řízení nemá osoba, která vozidlo řídila, řidičské oprávnění.

V novém vymezení povinností účastníků dopravní nehody se navrhuje zvýšit částku hmotné škody způsobené dopravní nehodou, při které vzniká povinnost nahlásit dopravní nehodu policistovi, z 20 tis. na 50 tis. korun, což umožní uvolnění části dopravní policie k výkonu služby přímo v silničním provozu.

Návrh zákona nejpřísněji postihuje řidiče, kteří závažným způsobem porušují zákon, zejména řídí-li vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo ty řidiče, kteří nejsou držiteli řidičského průkazu.

Novela zákona vychází z praxí ověřených zásad a institutů zákonů, které upravují pravidla silničního provozu ve většině evropských zemí, těch zemí, které přísnějšími postihy bezohledných a neukázněných řidičů dosáhly podstatného snížení počtu zbytečných úmrtí na silnicích. Vláda se přihlásila k celoevropskému úsilí snížit do roku 2010 počet těchto zbytečných tragédií o 50 procent. Novela zákona se může stát nástrojem pro splnění tohoto ambiciózního cíle.

Věřím, vážené dámy a vážení pánové, že novelu zákona podpoříte.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miloslav Kala.

 

Poslanec Miloslav Kala: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pan ministr ve své obsáhlé zprávě uvedl zásadní principy. Dovolte mi, abych připomenul, že tato novela se netýká pouze bodového systému, ale že jejím cílem je rovněž zapracovat úpravy a změny, ke kterým došlo v uplynulém období v komunitárním právu, a ty se týkají především používání dětských zádržných systémů, vydávání řidičských průkazů vzoru Evropské unie jako národních řidičských průkazů České republiky.

Dále je to zapracování právního institutu zadržování řidičského průkazu a propracování již existujícího institutu zabránění v jízdě vozidla tak, aby mohl být v praxi aplikován. Dalším bodem je zapracovat nový institut systému bodového hodnocení. O tom zde bylo řečeno. Za čtvrté, zapracovat institut kaucí, které by měly představovat záruku vymáhatelnosti práva především v případě řidičů cizozemců nebo u těch, u kterých je důvodná obava, že se budou vyhýbat potrestání. A za páté je to propracování skutkové podstaty přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a zvýšení sankcí za tyto přestupky.

Vzhledem k tomu, že k tomuto zákonu se vedla velká a široká rozprava v minulých třech čteních, domnívám se, že takto postačí moje zpravodajská zpráva. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane zpravodaji. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím tři písemné přihlášky, a to pana poslance Václava Votavy, Martina Římana a Karla Černého. Pan poslanec Václav Votava dostává slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP