(16.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám jednu písemnou přihlášku, a to paní poslankyně Parkanové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Děkuji. Paní předsedající, kolegyně a kolegové, tento návrh zákona s odkazem na směrnici Evropských společenství navrhuje uvolnit režim pokusů na zvířatech pro kosmetické účely. Konkrétně to navrhuje v bodě 38. My jsme tu relativně nedávno, tuším, že to bylo v loňském roce, přijali zákon na ochranu zvířat, kde jsme zcela zakázali tyto pokusy s tímto účelem. V Evropské unii se s totálním zákazem počítá zhruba do deseti let. Tím, co je nám zde navrhováno, se tedy máme vrátit zpět. Nebylo ovšem řečeno, proč bychom tak měli činit.

Domnívám se, že krok, který bychom udělali takto zpátky, nemá žádný závažný důvod, alespoň jsem ho nikde nečetla ani jsem ho nyní neslyšela. Argumentovat v tomto případě evropskou směrnicí, jak to činí důvodová zpráva, je, troufnu si říci, bezpředmětné, protože absolutní zákaz těchto pokusů jde pouze nad rámec směrnice a navíc jde tím směrem, kterým se Evropská unie chce v nejbližších letech ubírat.

Já jsem si nechala zpracovat podklad od Parlamentního institutu. Nebudu vás zdržovat dlouho, uvedu jen konkrétní příklady úpravy dvou zemí. Nizozemí: V souladu s nizozemským zákonem o pokusech na zvířatech, který nabyl účinnost 5. února 1997, nebudou prováděny žádné pokusy na zvířatech za účelem vývoje nových nebo zkoušení stávajících kosmetických prostředků. Velká Británie: V roce 1998 se společnosti, které držely povolení provádět pokusy na zvířatech pro kosmetické účely, těchto povolení dobrovolně vzdaly a nová povolení pro tyto účely přestala být vydávána.

Za chvíli se bude psát rok 2005. Všechny civilizované země se pokusů na zvířatech pro kosmetické účely postupně vzdávají, jak jsem již uvedla, v některých zemích se od roku 1997 nebo 1998 zásadně neprovádějí - a nám Ministerstvo zdravotnictví navrhuje zcela opačný postup, návrat zpět, a ještě se přitom odvolává na Evropskou unii. Moc tomu nerozumím.

Byla bych ráda, aby paní ministryně se k tomu fundovaně vyjádřila. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Paní poslankyně Parkanová byla jedinou písemně přihlášenou do obecné rozpravy. Ptám se, zda se někdo další hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Pan zpravodaj chce vystoupit se svou závěrečnou řečí, nebo chcete vystoupit v rozpravě? Protože jsem vás pozdě zahlédla, tak vám slovo v rozpravě ještě dávám a omlouvám se.

 

Poslanec Jozef Kochan: Paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, v obecné rozpravě bych chtěl zmínit některé známky, které jsou v rozporu s prováděcími vyhláškami, které máme k dispozici při předkládání novely zákona.

Prováděcí vyhláškou k zákonu č. 258/2000 Sb. je vyhláška č. 252/2004 Sb., která stanoví rozsah laboratorních rozborů vzorků vody, mimo jiné stanovení pesticidních látek. Mají se stanovit pouze pesticidy s pravděpodobným výskytem v daném zdroji. Aby byly orgány ochrany veřejného zdraví schopny zmapovat situaci týkající se obsahu pesticidů v pitné vodě, zejména starou zátěž, vyžaduje to spolupráci s orgány státní rostlinolékařské správy, která má jako jediná údaje o používaných pesticidních látkách. Podle stávající legislativy nemohou orgány ochrany veřejného zdraví žádat státní rostlinolékařskou správu o poskytování údajů týkajících se konkrétních zdrojů vody. S ohledem na výše uvedené považuji za nutné upravit i u nás současnou legislativu, aby orgány ochrany veřejného zdraví a státní rostlinolékařské správy ve vládním návrhu zákona, sněmovní tisk 824, o ochraně veřejného zdraví, a zákona o státní rostlinolékařské péči, zákona č. 326/2004 Sb., s prováděcí vyhláškou č. 329/2004 Sb. (? - chybí konec věty) Chtěl bych tímto poukázat na nesoulad našich právních norem.

Navržená právní úprava v první části o hygienických požadavcích na pitnou vodu může zvýšit veřejné rozpočty obcí a krajů, jsou-li provozovateli vodovodů či veřejných zdrojů pitné vody. Zejména povinnost kontrolovat jakost vody v četnosti odebraných vzorků a analýz zatíží zejména menší provozovatele ubytovacích zařízení.

Navrhované znění zákona, sněmovní tisk 824, mění, upřesňuje a doplňuje některé paragrafy částečně podle požadavku s ohledem na příslušné předpisy Evropské unie. Zachovává ale nadále nedokonalost a roztříštěnost systému ochrany veřejného zdraví daného zákonem 258/2000 Sb. Takto koncipovaný zákon obsahuje pouze část sféry vlivu fyzikálních, chemických a biologických činitelů na zdraví populace. Významný kvalitativní a kvantitativní vliv cizorodých látek a přídavných komponent v potravinách a vliv imisí je řešen nesystémově jinými, nemedicínskými resorty, a v tom vidím slabé místo tohoto zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Paní ministryně.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Vážená paní místopředsedkyně, vážení přítomní, se zájmem jsem vyslechla připomínky, které tady byly vysloveny jak zpravodajem, tak paní poslankyní Parkanovou. Je samozřejmé, že se musí vzít zcela vážně v úvahu pro konečné znění této novely. Myslím si však, že je možné k nim přihlédnout, korigovat je a že by neměly být překážkou dalšího projednávání tohoto zákona, který právě na výborové schůzi a při druhém čtení ve Sněmovně by mohl být, jak jsem se již zmínila, upraven a dokončen k plné spokojenosti a zejména v rámci úpravy směrem ke směrnicím Evropské unie.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Protože podle mého názoru nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli v prvním čtení po obecné rozpravě hlasovat, přistoupíme k hlasování o přikázání k projednání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Nikoho nevidím. Budeme tedy hlasovat o návrhu na přikázání tohoto tisku k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Pokusím se přivolat naše kolegy, kteří chtějí hlasovat. Všechny vás odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Budeme hlasovat o návrhu na přikázání projednávaného tisku k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Odhlásila jsem vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 37 z přítomných 109 poslanců pro návrh hlasovalo 107, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP