(16.30 hodin)
(pokračuje Langer)

Vzhledem k tomu, že nevidím žádné zpochybnění, konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Prosím, abychom hlasovali o druhém návrhu - paní kolegyně Šojdrové. Předpokládám, že není třeba jej opakovat. Je to výzva vládě, aby zajistila naplnění těch usnesení Poslanecké sněmovny, která byla v souvislosti s Fondem dětí a mládeže přijata Poslaneckou sněmovnou.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 36. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 154 pro 150, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Byla přijata obě dvě usnesení. Předpokládám, že nemusím nechat hlasovat o celku. Děkuji. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, dalším bodem je

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 824/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně zdravotnictví paní Milada Emmerová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych z pověření vlády uvedla a odůvodnila návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví a v souvislosti s ním i zákony o státní kontrole, o přestupcích a zákon na ochranu zvířat proti týrání.

Novela je především transpozicí dalších směrnic Evropské unie v oblastech kosmetických prostředků, výrobků přicházejících do přímého styku s potravinami a pokrmy, ochrany zdraví při práci, dále v oblasti spolupráce členských států Evropské unie při zdolávání stanovených infekčních onemocnění. Dále návrh řeší podmínky uznávání odborné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie v oborech upravených zákonem o ochraně veřejného zdraví a směřuje ke zpřesnění stávajících povinností osob a oprávnění správních úřadů na úseku ochrany veřejného zdraví.

Připojené novely dalších zákonů souvisí, pokud jde o novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, s transpozicí práva Evropských společenství. Cílem novel zákonů o přestupcích a o státní kontrole je zefektivnit výkon státního zdravotního dozoru.

Pokud jde o účinnost navrženého zákona, vychází ze lhůt transpozice směrnic Evropských společenství. Délka legisvakance přihlíží k nárokům na uvedení návrhu zákona do praxe a k požadavkům ochrany zdraví populace.

Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, věřím, že s ohledem na obsah navržené zákonné úpravy ji propustíte do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, paní ministryně. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jozef Kochan.

 

Poslanec Jozef Kochan: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, navržená novela vládního návrhu se skládá ze čtyř částí změn. První částí je zákon o ochraně veřejného zdraví číslo 258/2000 Sb., druhou částí je změna zákona o státní kontrole, zákon č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších zákonů, třetí část je změna zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, čtvrtá část je změna zákona číslo 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Navržená změna zákona, sněmovní tisk 824, je určitou legislativní úpravou ve prospěch souladu se směrnicemi Evropské unie. Když mluvím o určité úpravě, mám na mysli, zda směrnice Evropské unie nezahrnují širší škálu sledovaných ukazatelů ovlivňujících zdraví obyvatel, např. přítomnost virů ve vodách bazénů, přítomnost pesticidů, specifických organických látek, oblast imisí, stavebního materiálu, nátěrových hmot, minerálních vláken, záření, prostě všechny noxy, co ovlivňují zdraví obyvatel.

Cílem této vládní novely je, jak bylo řečeno, pokračovat v přijímání směrnic Evropské unie v oblasti kosmetických prostředků a výrobků pro kontakt s potravinami, v oblasti ochrany zdraví při práci a v oblasti stravovacích služeb a sladit právní úpravu se zákonem o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie, směrnice 18/04.

Tento návrh směřuje v souvislosti se směrnicí Rady 86/609 Evropského hospodářského společenství ze dne 24. 11. 1986, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných na pokusné a jiné vědecké účely, ke stanovení pravidel zajišťujících optimální ochranu zvířat používaných ke zkoušení kosmetických prostředků do doby, než bude stanoven ve Společenství úplný zákaz těchto zkoušek a zákaz prodeje těchto výrobků zkoušených na zvířatech. K této problematice kosmetických prostředků se vztahují další faktory a ukazatele v oblasti bezpečnosti používaných ingrediencí, které nesmějí obsahovat látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní či toxické. Na úseku ochrany zdraví zaměstnanců jsou předložené návrhy pro podmínky práce s azbestem.

K problematice potravin včetně stravovacích služeb v souvislosti s misí Evropské komise v České republice se doplňuje oprávnění orgánů ochrany veřejného zdraví o možnost nařídit odběry vzorků podávaných pokrmů.

Další částí ve vládním návrhu je přijetí zákona o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti příslušníků členských států Evropské unie. Změnou zákona o přestupcích je návrh, aby orgány ochrany veřejného zdraví měly stejná oprávnění jako Česká obchodní inspekce či státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Toto je zhruba charakteristika předloženého návrhu sněmovního tisku 824.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP