(16.20 hodin)

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, musím říci, že shodou okolností právě dnes jsem se dověděl o další povedené kauze, která se v této záležitosti děje, kdy byl prodán Dům dětí a mládeže ve Svitavách jakési realitní společnosti, přestože provozovatelé tohoto Domu dětí a mládeže, ať už předtím okresní úřad, tak později kraj, několikrát opakovaně žádali o převedení této instituce do jejich majetku, protože tu činnost provozují. Nicméně likvidátor naprosto bez jakýchkoli důvodů tuto žádost opomenul a prodal ji za cenu - pokud se tato cena potvrdí - která vzbuzuje přinejmenším vážné obavy.

Přiznám se, že nevím, jaké v této chvíli najít východisko z této situace, nicméně si myslím, že by bylo potřeba zvolit především takové východisko, které by tohoto člověka nezbavovalo veškeré zodpovědnosti za kroky, které ve své instituci činil. Nevím, jestli Sněmovna v tomto okamžiku je schopna posoudit, aby jeden z těch předkládaných návrhů byl ten nejsprávnější, který by nakonec tohoto člověka nevyvinil z věcí, které v této záležitosti jsou podnikány, nebo jsou určitá důvodná podezření, že by mohly býti podnikány.

Myslím si, že by možná bylo rozumnější - a to navrhuji zpravodaji - navrhnout přerušení projednávání tohoto bodu s tím, že by se eventuálně udělal ještě právní rozbor jednotlivých kroků a ještě před skončením této schůze by Sněmovna přijala rozhodnutí, které bude podloženo určitým právním zdůvodněním, jaké důsledky z toho rozhodnutí Sněmovny budou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím pana kolegu Martínka, aby upřesnil svůj návrh, zda se jedná spíš o úvahu obecného charakteru, nebo o procedurální návrh.

 

Poslanec Radko Martínek: Já jen znovu opakuji, že si nejsem jist, jestli je to správný postoj, nicméně tu úvahu jsem navrhoval směrem ke zpravodaji, který je lépe obeznámen s celou záležitostí než já. Žádám ho tímto, aby před ukončením podrobné rozpravy se k tomu vyjádřil, eventuálně navrhl nějaké řešení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, děkuji. Kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy? Nikdo, končím ji. Pokud se nepletu, ve všeobecné rozpravě nepadl žádný návrh. V tuto chvíli tedy zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášku paní poslankyně Šojdrové.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane místopředsedo, dovoluji si navrhnout usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby po 1. lednu 2005 bez odkladu zajistila dokončení bezúplatných převodů majetku Fondu dětí a mládeže v likvidaci ve smyslu čl. 1 odst. 5 písm. b), d) a f) zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Poslanecké sněmovny č. 1834 z roku 2001, usnesení Poslanecké sněmovny č. 416 z roku 2003 a č. 1324 z roku 2004."

Jenom krátké zdůvodnění. Jednání se o usnesení, kterými Poslanecká sněmovna rozhodla o bezúplatných převodech na sdružení dětí a mládeže, event. sdružení tělovýchovy a sportu či obce. Tyto převody nebyly dokončeny, a tak jak už se tady vyjádřil pan ministr financí, i Ministerstvo financí má zájem dokončit tyto převody. Sněmovna by tedy tímto požádala vládu o bezodkladné dokončení bezúplatných převodů.

Děkuji předem za přijetí tohoto usnesení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do podrobné rozpravy? Paní kolegyně Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Dovolím si dát podmíněný návrh, pokud nebude likvidátor odvolán, aby bylo přijato toto doprovodné usnesení: "Poslanecká sněmovna žádá likvidátora, aby předložil do 31. 1. 2005 podrobnou zprávu o nakládání s majetkem Fondu dětí a mládeže v likvidaci za rok 2004."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní před ukončením podrobné rozpravy pan zpravodaj.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji za slovo. Jen bych zopakoval v podrobné rozpravě usnesení, které doporučil Sněmovně výbor: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby odvolala likvidátora Fondu dětí a mládeže v likvidaci Ing. Pavla Žáka."

Ještě po tomto návrhu usnesení bych chtěl říci, že jsem v duchu zvažoval návrh pana kolegy Martínka, ale to, co on říkal, je věc, která i v případě odvolání likvidátora, který musí předat všechno v pořádku případnému nástupci, se musí učinit. Navíc pro vaši informaci - je již podáno trestní oznámení na likvidátora fondu s podezřením na minimálně dva trestné činy. Pokud jsem dnes slyšel, tak ještě město Znojmo chce také podat trestní oznámení. Myslím, že některé skutkové podstaty, které v těch trestních oznámeních jsou, se šetřit budou a nepochybně i věci, které zmínil pan kolega. Jestliže vyvstane nějaká nová, tak se k tomu možná orgány činné v trestním řízení, budou-li se zabývat touto kauzou, nepochybně dostanou.

Domnívám se, že do usnesení Sněmovny se to dostávat momentálně nikterak jinak dostávat nemusí než usnesením, které máme před sebou, a čekat kvůli tomu třeba do pátku mi připadá nadbytečné. Kdyby se kolega nezlobil, navrhuji, abychom hlasovali okamžitě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji a končím podrobnou rozpravu. Prosím pana zpravodaje, aby zrekapituloval návrhy usnesení, o kterých rozhodneme hlasováním.

 

Poslanec Petr Bratský: Dovoluji si, pane místopředsedo, navrhnout tento postup. Protože každé z usnesení může být přijato samostatně a i samostatně má svoji platnost, navrhuji, abychom hlasovali napřed o usnesení kolegyně Konečné, potom o usnesení kolegyně Šojdrové a ukončíme usnesením, které jsem navrhl já jménem výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pokud se nepletu, návrh paní kolegyně Konečné byl podmíněný návrh pro případ, že nebude schváleno odvolání likvidátora.

 

Poslanec Petr Bratský: Pardon, nepostřehl jsem, omlouvám se tedy. Takže v tom případě budeme hlasovat tak, že návrh kolegyně Konečné by byl až na závěr.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Můžeme v tomto pořadí.

 

Poslanec Petr Bratský: První by byl návrh paní kolegyně Šojdrové: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby po 1. lednu…

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ne, ne. Pane kolego, nejprve návrh výboru, potom, pokud bude přijat, je nehlasovatelný návrh paní kolegyně Konečné, a poté budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Šojdrové.

Takže nejprve: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby odvolala likvidátora Fondu dětí a mládeže v likvidaci Ing. Pavla Žáka." Tak zní návrh usnesení, o kterém rozhodneme v hlasování v pořadí číslo jedna.

Odhlásil jsem vás, prosím, znovu se přihlaste svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 35. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 153 pro návrh 79, proti 6. Konstatuji, že tento návrh v tuto chvíli vypadá jako schválený.

 

Nicméně počkám, až to kontroloři zkontrolují.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP