(16.10 hodin)
(pokračuje Bratský)

Pakliže tomu tak nebude, budu požadovat já omluvu vůči své osobě.

Za druhé. Nikdy jsem se netajil a netajím tím, že jsem členem mnoha organizací. Jako správný občanský demokrat podporuji občanskou společnost, jsem například i ve Sdružení dobrovolných hasičů, jsem v mnoha dalších organizacích sportovního charakteru, např. i v Sokole, v Parlamentě jsme s Karlem Šplíchalem parlamentní oddíl Sokola spoluzakládali, parlamentní oddíl Skauta jsem tady zakládal, a mimo jiné jsem od roku 1990 byl u vzniku mnoha těchto organizací a jejich základních jednotek. Nikdy jsem se tím netajil a netajím se tím ani teď, každý to o mně ví. Tudíž podkládat mi, že jsem tady před Sněmovnou něco nesdělil, je naprosto zbytečné, pane kolego (k posl. Turkovi).

Dále bych chtěl ještě říci, že tento bod a jeho zařazení jsem si jen tak nevymyslel o své vůli, jsem členem výboru, který přijal toto usnesení, a na výboru jsme byli dohodnuti, že tímto způsobem učiníme, aby byl zařazen tento bod na jednání Sněmovny. Takže i tady je mi předkládáno něco nepatřičného, za což bych chtěl potom případně nějakou omluvu od pana kolegy.

A co se týče shrnutí navržených usnesení, to můžeme provést pak, až pan předsedající dá k tomu patřičný pokyn. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se další hlásí do všeobecné rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku. - Omlouvám se, pan ministr financí Sobotka se hlásí. Prosím, pane ministře, ještě v rámci všeobecné rozpravy.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, musím říci, že jsem byl poměrně nešťastný z toho, že dvakrát v této Poslanecké sněmovně byla zákonem prodloužena likvidace Fondu dětí a mládeže. Kdyby všechno bylo podle původního zákona, jak se původně ve Sněmovně schválil, tak likvidace Fondu dětí a mládeže skončila před dvěma lety, a v tuto chvíli by ten majetek už dva roky fungoval v režimu zákona o majetku státu pod správou Ministerstva financí, byla by tady nějaká odpovědnost, jasná odpovědnost, a k odpovědnosti by mohl být volán ministr financí, popř. vláda z hlediska jasné odpovědnosti. Bohužel, a nikoli na základě vládního návrhu, nýbrž poslaneckých návrhů, byla v dobré víře o dva roky prodloužena likvidace Fondu dětí a mládeže.

Chci říci, co rozumím pod tím pojmem dobré víry. Pod tou dobrou vírou se skrývá snaha poslanců poskytnout maximální čas k tomu, aby bylo možné realizovat bezúplatné převody na dětské a mládežnické organizace. Tímto dobrým úmyslem byly motivovány tyto dvě poslanecké novely. Bohužel kromě toho času, který byl poskytnut na bezúplatné převody, samozřejmě byl prodloužen čas režimu ve fázi likvidace Fondu dětí a mládeže.

Ten režim je nedomyšlený, byl schválen zákonem, který byl přijat v Poslanecké sněmovně už před drahnou dobou, ale bohužel ten režim je postaven tak, že v čele likvidace je likvidátor, který je jmenován vládou, ale na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny. To znamená, že tu pravomoc nejvyšší vůči likvidátorovi má Poslanecká sněmovna a jednotlivá rozhodnutí likvidátora v zásadě kromě několika výjimek nepodléhají žádnému schvalovacímu procesu ze strany Ministerstva financí. Chtěl bych říci, že Ministerstvo financí i tam, kde kroky likvidátora byly podmíněny vyjádřením Ministerstva financí, že Ministerstvo financí vesměs dávalo negativní stanoviska a posudky k různým prodejům, k těmto prodejům existují stohy korespondence, která byla vedena mezi Ministerstvem financí a likvidátorem. Tato korespondence je k dispozici každému panu poslanci nebo paní poslankyni, kteří by se zajímali o to, jakým způsobem za ty dva tři roky probíhaly vazby mezi Ministerstvem financí a likvidátorem.

Chtěl bych také říci, že na základě posledního usnesení Poslanecké sněmovny jsem adresoval likvidátorovi dopis, kde jsem ho požádal, aby do konce likvidace Fondu neprováděl žádné úplatné převody. Ten dopis likvidátor obdržel. Současně také ze strany Ministerstva financí byla zadržena většina odměny, která za několik let příslušela likvidátorovi, s tím, že její vyplacení bylo vázáno na další a řádné dokončení celého tohoto procesu. Současně probíhala na fondu po dlouhé období poměrně velmi podrobná kontrola ze strany Ministerstva financí. S kontrolním závěrem byla Poslanecká sněmovna seznámena, a kromě té kontroly podal příslušný odbor Ministerstva financí příslušné trestní oznámení. Čili Ministerstvo financí průběžně podnikalo všechny kroky, které mu zákon o Fondu dětí a mládeže umožňoval.

V tuto chvíli jsme v situaci, kdy fond zanikne 31. prosince tohoto roku, což je skutečně za několik málo dní, je to zhruba za čtrnáct dní, a musím říci, že zákon vůbec neřeší, jak by se postupovalo v situaci, kdy by fond neměl žádného likvidátora, jakým způsobem by proběhlo předání fondu pod režim zákona o majetku státu na Ministerstvo financí. V tuto chvíli ty konkrétní povinnosti likvidátora spojené s předáním aktiv a pasiv po Fondu dětí a mládeže jsou zákonně definovány velmi neurčitě a nedostatečně, a Ministerstvo financí se domnívá, že pokud by koncem roku 2004 došlo k odvolání likvidátora, je více než pravděpodobné, že proces převzetí majetku fondu se ztíží oproti stávajícímu stavu.

Chci tedy říci, že z toho praktického pohledu, kdy za několik týdnů konečně skončí likvidace Fondu dětí a mládeže, která měla už skončit před dvěma lety, kdy bohužel k tomu nedošlo, pokládám za praktičtější vyvinout tlak na likvidátora, aby správně všechno předal, aby ta likvidace byla ukončena, majetek přejde do režimu zákona o majetku státu pod správu Ministerstva financí, a pak lze hledat různé varianty, jak dále postupovat u toho okruhu majetku, který měl být na základě vůle Poslanecké sněmovny bezúplatně převeden dětským a mládežnickým organizacím, a nestalo se tak.

Samozřejmě v režimu zákona o majetku státu ty bezúplatné převody jsou daleko komplikovanější, ale podle mého názoru existují varianty. Jednou z těch variant může být absolvování příslušného procesu podle zákona o majetku státu na základě rozhodnutí vlády. Druhou variantou může být výčtová novela zákona o majetku státu, která by umožnila převod jmenovaného a identifikovaného majetku na příslušná občanská sdružení na základě vůle Poslanecké sněmovny a Senátu. Tedy podle mého názoru existuje řešení i po prvním lednu příštího roku a bude záležet na vůli Sněmovny a vlády, jakým způsobem se toto řešení bude pro nadcházející období hledat.

Tolik tedy velmi stručně k té kauze Fondu dětí a mládeže. Musím ale říci, že jako ministr financí mám velkou radost nad tím, že ten proces likvidace konečně končí, že 31. 12. bude tento zvláštní hybrid už minulostí a od 1. ledna přejde ta správa majetku do standardních a vyzkoušených procesů v rámci zákona o majetku státu, kde nebude pochybnosti o tom, kdo, jak, na základě čeho a jakým majetkem může nakládat, za jakých podmínek ten majetek lze užívat, popřípadě pronajímat, bude to prostě režim státního majetku jako každého jiného majetku a nebude také pochyb o tom, kdo konkrétně - který úředník, který člen vlády - nese odpovědnost za to, jakým způsobem se s tímto majetkem bude po 1. lednu příštího roku nakládat. Do této chvíle ta odpovědnost nebyla zřetelně definována, bohužel byla v rukou likvidátora, a jiná sankce, která byla k dispozici vůči likvidátorovi kromě zadržení odměny, byla možnost likvidátora odvolat. Poslanecká sněmovna tuto možnost řeší vlastně až v tuto chvíli, necelých čtrnáct dní před ukončením likvidace fondu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi. Registruji další dvě přihlášky - paní kolegyně Konečné a pana poslance Martínka.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Vážený pane předsedající, já bych si vás dovolila požádat, abych vaším prostřednictvím mohla vzkázat paní poslankyni Šojdrové, že pro mne podpis likvidátora nemá hodnotu už minimálně rok. Protože už rok zde spolu s kolegy KSČM upozorňujeme na tyto problémy a lži, které se vyskytují ve zprávách likvidátora.

Ale paní poslankyně, byla jste to vy, která před dvěma měsíci tady řekla, cituji, "že by to byla reakce neadekvátní a nejhorší možná reakce ve chvíli, kdy pro činnost likvidátora zbývají pouze dva měsíce, když jsme se o odvolání likvidátora bavili".

Mne velmi mrzí, že jsme si to opravdu neuvědomili dříve, ale nerada bych, aby ten závěrečný podpis, který možná potom pro orgány - a to nejenom Ministerstva financí, ale také v trestním řízení - může být podstatný, byl zmařen právě touto Sněmovnou a abychom udělali další chybu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan kolega Martínek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP