(16.00 hodin)

Poslanec Radim Turek: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych upozornit na několik zajímavých faktů. Jednak že opět Fond dětí a mládeže se stává předmětem nějaké absurdní debaty, protože aby si Poslanecká sněmovna uvědomila, tak likvidátor Žák má ukončit svou činnost 31. 12. tohoto roku. To jenom tak, abychom slyšeli, o co se vlastně jedná.

Pak bych chtěl přednést několik zajímavých poznámek, protože se domnívám, že předkladatel tohoto návrhu je v hrubém střetu zájmů, který si myslím, že sem na tuto půdu Poslanecké sněmovny nepatří. Jedná se o dokumenty, které se týkají dluhů vůči veřejným rozpočtům, a to dluhů, které jsou minimálně jednomu poslanci této Sněmovny, panu poslanci Bratskému, dobře známy. Těmito dokumenty jsou usnesení zastupitelstva městské části Praha 13 číslo 19/2 ze dne 16. 12. 2002 - odpis dluhů na nájemném za skautské klubovny Lísková 1593, U jezera, a Suchý vršek 2117 a 2121. A dále usnesení rady městské části Praha 13 číslo 299/7 ze dne 7. 4. 2003 - žádost o mimořádný příspěvek středisku Vatra. A do třetice usnesení rady městské části Praha 13 číslo 277/7 ze dne 5. 4. 2004. Je to v různém žádost junáckého střediska Vatra o finanční výpomoc.

Ve všech třech případech se jedná o dluhy, které měl Junák vůči veřejným rozpočtům. Protože se samozřejmě jedná o nájemné z objektu patřícího Praze 13, nejedná se o malé částky. Jde o této Sněmovně zapřené dluhy dosahující stovek tisíc korun. Vždy když probíhalo výběrové řízení na bezúplatné převody, Junák dlužil veřejným rozpočtům a zároveň tvrdil, že tomu tak není. Dluh vůči veřejným rozpočtům je totiž nepřekročitelnou překážkou pro bezúplatný převod. Tvrdil-li někdo nepravdivě, že nedluží, aby získal majetek od státu, tak podle mne podvádí a jeho jednání je trestné.

V tomto smyslu budu žádat, aby byla celá věc prošetřena. Žádám proto likvidátora a další orgány včetně orgánů činných v trestním řízení, aby v této věci začali neprodleně jednat. Nelze totiž připustit, aby jakákoliv organizace získala takto rozsáhlý majetek podvodem, ať už má sebe vlivnější kamarády. Pan poslanec Bratský, který navrhl zařadit tento bod programu na dnešní jednání, je aktivním členem či příznivcem zmíněného dlužníka a zároveň byl tím, kdo rozhodoval o postupném umazávání jeho dluhů. Jako poslanec pak Sněmovnu neinformoval o tom, že Junáci se snaží tuto Sněmovnu podvést, a naopak inicioval další a další převody, aniž slovem zmínil skutečnosti, které mu musely jako radnímu Prahy 13 být známy.

Upozorňuji na to, že mám vážné pochybnosti o tom, zda dnešní jednání nemá za cíl uvedená fakta zakrýt a celou věc zašmodrchat, aby se o ní nikdo nic nedozvěděl. Opravdu mám toto vážné podezření.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: V tuto chvíli řádná přihláška patří paní kolegyni Konečné, má proto slovo. Pokud se hlásí někdo další, nechť projeví zjevně svůj záměr.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi pár poznámek.

Dnes na začátku snad zcela výjimečně souhlasím s kolegou Turkem, že je asi zbytečné 14 dnů před koncem likvidace likvidátora odvolávat, a to z jednoho prostého důvodu. My víme, že likvidátor nedělá svou práci dobře, dokazují nám to zprávy, které nám byly předloženy ze strany Ministerstva financí, a pokud chceme panu likvidátorovi jednou dokázat to, co na fondu udělal, a pokud se s ním nechceme hádat o tom, že dokumenty, které tam těchto 14 dní zůstanou, budou různě zmanipulované, tak ho prostě musíme nechat dokončit svou práci a podepsat účetní závěrku. To je pro tuto Sněmovnu podstatné. Protože pan likvidátor dva a půl roku koná ve fondu, pan likvidátor dva a půl roku koná špatně ve fondu, a pokud bychom mu teď umožnili, aby 14 dní předtím, než by měl dokumentaci odevzdat, činnost tohoto fondu opustil, tak bychom pouze zadali možnost ke spekulacím, které by se v tomto případě nabízely.

Pan navrhovatel zde vyčetl pouze zlomek kauz, o kterých se tady bavíme již dva roky. Mě velmi mrzí, a upřímně mě mrzí, že jsme pana likvidátora nebyli schopni jako Poslanecká sněmovna za tyto zmiňované kauzy a za další kauzy odvolat například před rokem. Možná bychom dneska neřešili, že pan likvidátor od usnesení v listopadu 2004 není k dispozici, že pan likvidátor nezvedá telefony, že pan likvidátor je nemocen a že nikdo na fondu nepracuje. Možná bychom také neřešili to, že žádný nebo téměř žádný z majetků v třetím kole nebude předán, protože to prostě pan likvidátor nestihne. Kdybychom toto udělali před rokem, možná by se něco vyřešilo.

Dneska svým krokem, jestliže by navržení odvolání likvidátora prošlo, bychom vyřešili pouze problém pana likvidátora, kterého bychom zbavili odpovědnosti. A to si upřímně myslím, že si nezaslouží.

V podrobné rozpravě si dovolím navrhnout ještě jedno doprovodné usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má paní kolegyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Já bych jen stručně zareagovala na své dva předřečníky. Za prvé souhlasím v mnohém s kolegyní Konečnou, ale musím se jí také zeptat, jakou hodnotu má účetní závěrka podepsaná likvidátorem, který podvádí, který nebyl schopen přiznat poslancům ve výboru, že majetky, které jsou převáděny, už prodává. Nevím, jakou hodnotu bude mít podpis pod účetní uzávěrkou pro ministra financí. Kdybych byla ministrem financí, tak by pro mne takovýto podpis neměl velký význam. Proto nevidím důvod, aby likvidátor ve své funkci dále zůstával, ale naopak. Právě pro ztrátu důvěry se domnívám, že by tato osoba neměla mít možnost cokoliv podepisovat a neměla by mít možnost dále vykonávat statutárního zástupce této organizace.

Na konto vyjádření kolegy Turka bych chtěla sdělit, že pan kolega velmi dobře ví, jak probíhalo výběrové řízení v komisi, a ví, že veškeré podklady připravoval likvidátor se svými spolupracovníky, který ručil za správnost údajů, tedy i za to, jestliže uvedl, která organizace má či nemá vypořádané závazky vůči státu a fondům. Jestliže tam bylo uvedeno, že tato organizace má vypořádané závazky, pak členové komise brali toto vyjádření za pravdivé. Pokud ho samozřejmě někdo nezpochybnil. Je neseriózní zde nyní před dvěmi sty poslanci hodnotit stav, který byl v roce 2002, kde je možné, že existoval splátkový kalendář či jiná dohoda o zarovnání těchto dluhů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má paní kolegyně Dostálová, zatím poslední přihlášená do všeobecné rozpravy.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Budu, vážení kolegové, velice stručná. Chtěla bych podpořit svoji kolegyni Šojdrovou v tom, co zde řekla. Dovolím si provést kratičký exkurs do nedávné minulosti.

Je to takřka necelé tři roky, kdy jsem navrhovala jménem Občanské demokratické strany odvolat likvidátora Žáka, a to z mnoha velmi závažných důvodů. Vyjmenuji teď jenom některé. Jde například o uzavírání smluv přes výslovný zákaz Poslanecké sněmovny na majetky, které měly být předány do rukou dětí a mládeže. Jde o neskutečnou aroganci, kdy nám pan likvidátor nedodával zprávy, nedostavoval se na jednání nebo nám dodával špatná čísla.

Myslím si, že by ta debata dnes tady nemusela v tuto chvíli být a spousta majetku by se dočkala odevzdání tam, kde měla být dána, kdybychom se k tomuto tématu a k odvolání likvidátora Žáka postavili tak, jak jsem navrhovala a Občanská demokratická strana navrhovala již před třemi lety. Dnes stojíme v situaci a ve stavu, kdy jsou podávána trestní oznámení a my můžeme jenom číst naprosto tristní zprávy. A my jsme, vážení kolegové, za to také zodpovědní.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: V tuto chvíli požádal o slovo pan poslanec Petr Bratský.

 

Poslanec Petr Bratský: Chtěl bych ještě osvětlit některé pojmy, které zde padly v průběhu diskuse. Možná že to bude dobré.

Panu kolegovi Turkovi bych vzkázal prostřednictvím předsedajícího, že skautská organizace má právní subjektivitu dělanou po jednotlivých střediscích, to znamená, že pokud mi prokáže, že některé ze skautských středisek, na která přecházel majetek, se nacházelo v rozporu s jejich prohlášením, tak se mu omluvím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP