(14.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Karel Sehoř, připraví se paní poslankyně Táňa Fischerová.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, chtěl bych také jenom upozornit na své pozměňovací návrhy, které jsem nechal rozdat všem na lavice. Text je nadepsaný "Pozměňovací návrhy k tisku 768 ve druhém čtení, poslanec Sehoř" a je tam 39 pozměňovacích návrhů. Předpokládám, že tímto jsem učinil formálně zadost tomu, aby byly vzaty do druhého čtení.

Chtěl bych načíst jenom jeden pozměňovací návrh, a to v části 11 bod 2. Začátek první věty upravit takto: "V příloze číslo 2 skupina 205". Celý bod nyní bude znít: V příloze číslo 2 skupina 205: Elektrické přístroje - se text "poskytování telekomunikačních služeb" zrušuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má paní kolegyně Táňa Fischerová, připraví se pan poslanec Doležal.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, mám dva pozměňovací návrhy.

První. Část 14 zní. Část 14: Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 163. Zákon číslo 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., a zákona č. 341/2004 Sb. se mění takto:

Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:

§ 24a - Za prvé. Ustanovení tohoto zákona týkající se souboru technických parametrů se nevztahují na zemské digitální vysílání.

Za druhé. Územní rozsah zemského digitálního vysílání rada stanoví v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu výčtem okresů, popř. obvodů hlavního města Prahy zcela anebo z části pokrytých vysíláním.

Dovolte mi krátké odůvodnění. Vzhledem k návrhu na vypuštění části 14, tedy novely zákona č. 231/2001 Sb., tzv. mediálního zákona, dojde ke zpoždění v procesu digitalizace. Jedním ze základních problémů tohoto procesu je skutečnost, že v případě digitálního vysílání jsou kmitočty sdíleny. Na stejném kmitočtu je možno digitálně vysílat až čtyři programy. S tím ovšem současná úprava nepočítá a soubor technických parametrů, který je součástí analogové licence, je určen pro šíření právě tohoto jediného analogového programu.

Navrhuji tedy, aby byl odlišen postup v případě digitální licence, tedy aby v tomto případě byl územní rozsah určen výčtem okresů, které jsou vysíláním programu pokryty. Jsem si vědoma toho, že tato úprava neřeší problematiku digitalizace komplexně. Jde však o odblokování této konkrétní překážky. Dosavadní diskuse prokázaly, že většina sporů se točí právě okolo tohoto problému.

Druhý pozměňovací návrh je pozměňovací návrh k § 38 odst. 3. § 38 odst. 3 tedy nově zní:

Podnikatel poskytující dílčí služby podle odst. 2 písm. a) a b) je dále povinen v souladu s § 44 a 45 umožnit osobám s nízkými příjmy, se zvláštními sociálními potřebami a zdravotně postiženým osobám podle § 43 odst. 4 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu. Dále jen zvláštní ceny. Využití zvláštních cen nesmí tyto osoby omezovat ve využívání všech veřejně dostupných služeb elektronických komunikací poskytovaných jinými podnikateli. Zvláštní ceny se poskytují osobě s nízkým příjmem nebo se zvláštními sociálními potřebami, která se poskytovateli univerzální služby prokáže doklady podle odstavce 4. Zdravotně postižená osoba se prokáže doklady podle § 43 odst. 5. Poskytovatelem univerzální služby se rozumí osoba, které byla uložena povinnost poskytovat jednu nebo více dílčích služeb uvedených v odstavci 2.

Ještě zdůvodnění. Jedná se o přesnější vymezení okruhu osob s nárokem na úhradu služeb v rámci univerzální služby přímo v tomto zákoně. Věcně se jedná o osoby se zdravotním postižením, tedy držitele průkazu ZTP/P.

Tolik pozměňovací návrhy a teď mám ještě jeden procedurální. Dávám návrh ve smyslu ustanovení § 95 odstavec 1 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a předkládám návrh na zkrácení lhůty pro zahájení třetího čtení u sněmovního tisku číslo 768, návrh zákona o elektronických komunikacích, a to na 48 hodin. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Slovo má pan poslanec Doležal, připraví se kolega Petr Pleva.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abych předložil též soubor pozměňovacích návrhů k návrhu zákona o elektronických komunikacích. Jelikož jsem viděl, jak se vyvíjí dopolední jednání, tak jsem požádal Kancelář Poslanecké sněmovny o namnožení. Proto bych to uvedl jenom slovy, že v nejbližší chvíli obdržíte 12 drobných pozměňovacích návrhů, které budou nakopírovány a jsou zpracovány včetně odůvodnění, takže bych tady nechtěl zdržovat a jenom avizuji, že jsou předloženy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Máme vás za to rádi, pane poslanče. Slovo má pan kolega Petr Pleva, připraví se pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, než začnu předkládat své pozměňovací návrhy, upozornil bych na dva podle mého názoru problematické pozměňovací návrhy. Je to jednak pozměňovací návrh paní kolegyně Fischerové, která se odkazuje na okresy, ale okresy podle mého vnitřního přesvědčení už neexistují, takže není možné se na ně odkazovat.

Další problematický návrh je pana kolegy Talíře, který ve speciálním zákoně, to je zákoně o České televizi, definuje multiplex. Domnívám se, že by měl být napřed definován v obecném zákoně, to je v zákoně o rozhlasovém a televizním vysílání, nicméně ponechám na legislativě, zdali jsou tyto návrhy hlasovatelné, či nikoliv.

Teď k mým pozměňovacím návrhům. Dovolím si je napřed přečíst a pak u některých předložím krátké zdůvodnění.

Za prvé. V § 15 odstavec 2 zní: Správou rádiového spektra se rozumí sestavování návrhu plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) a návrhu jeho změny, sestavování plánu využití rádiového spektra, udělování individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, udělování souhlasu k převodu práv k využívání rádiových kmitočtů, přidělování volacích značek a identifikačních čísel a kódů, koordinace rádiových kmitočtů a kmitočtových pásem a kontrola využívání rádiového spektra. Úřad v rámci správy radiového spektra odpovídá za optimální využití kmitočtového spektra.

Druhý pozměňovací návrh je ve dvou alternativách. Alternativa první. Paragraf 16 odstavec 1 zní: Plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) stanoví zvláštní zákon. Alternativa druhá. Paragraf 16 odstavec 1 zní: Plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) stanoví ministerstvo vyhláškou.

Další pozměňovací návrh. V § 18 se na konec odstavce 3 vkládají slova: "Pokud je oprávnění k využívání rádiových kmitočtů udělováno pro rozhlasové a televizní vysílání, nesmí být doba platnosti kratší než doba, na kterou je udělena licence podle zvláštního zákona."

Další pozměňovací návrh. V § 19 odstavec 1 písmeno c) zní: Změna skutečnosti na straně držitele individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, na základě kterých bylo uděleno individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, pokud se jedná o změny takového charakteru, že by díky nim individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nemohlo být uděleno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP