(14.10 hodin)
(pokračuje Novotný)

Část XXV. Změna zákona č. 427/2003 Sb.

§ 175. V § 1 zákona č. 427/2003 Sb., kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, výše dalšího platu těchto osob za první pololetí roku 2004 a kterým se mění některé související zákony ve znění zákona č. 359/2004 Sb., se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní: "g) člena a předsedy rady Českého telekomunikačního úřadu".

Dosavadní písmena g) až n) se označují jako písmena h) až o). Dosavadní část dvacátá čtvrtá se označuje jako část dvacátá šestá. Dosavadní § 174 se označuje jako § 176.

Poslední paragraf je § 7. Doplňuje se nový odstavec 4, který zní: "Na obchodní sdělení šířená telefonickými hovory s lidskou obsluhou se ustanovení odstavců 1 až 3 nevztahují. Adresáti takových hovorů mají právo předem jasně a srozumitelně dát najevo, že si další obchodní sdělení prostřednictvím telefonního hovoru nepřejí dostávat."

Děkuji za pozornost a těším se ve třetím čtení na schválení těchto pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Jaromír Talíř. Připraví se paní poslankyně Ivana Levá.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, formálně předkládám svůj pozměňovací návrh, který jste dostali všichni v písemné podobě na lavice před projednáváním tohoto bodu.

Je to pozměňovací návrh , který vkládá do uvedeného tisku 768 dvě nové části, a sice část dvacátou čtvrtou a dvacátou pátou. Část dvacátá čtvrtá se týká změny zákona o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. Část dvacátá pátá se týká změny zákona o Českém rozhlase, ve znění pozdějších předpisů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane poslanče. Slovo má paní kolegyně Ivana Levá. Připraví se pan poslanec Karel Sehoř.

 

Poslankyně Ivana Levá: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesla pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu kolegy pana poslance Talíře o elektronických komunikacích.

K části dvacáté čtvrté. Změna zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.

§ 174. Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 231/ 2001 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se za slovo "popřípadě" vkládají slova "dalšího multimediálního obsahu a".

2. V § 3 odst. 1 se v písmenu b) za slova "náležejících televizním a rozhlasovým programům" vkládají slova " , multimediálnímu obsahu".

3. V § 3 odst. 1 se v písmenu c) za slova "sestavuje" vkládají slova "společně s Českým rozhlasem".

4. V § 3a odst. 2 se za slova "veřejné služby" vkládá slovo "vysílání".

Část dvacátá pátá. Změna zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.

§ 176. Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 135/1997 Sb. a zákona č. 192/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se za slovo "popřípadě" vkládají slova " , dalšího multimediálního obsahu a".

2. V § 3 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou 1a zní:

"b) provozuje zemské digitální rozhlasové vysílání šířením tří celoplošných rozhlasových programů, uvedených v písmenu a), prostřednictvím multiplexu veřejné služby; 1a) kromě těchto rozhlasových programů má Český rozhlas právo šířit prostřednictvím multiplexu veřejné služby další rozhlasové programy, další multimediální obsah a doplňkové služby; rozhlasové programy, další multimediální obsah a doplňkové služby šířené prostřednictvím multiplexu veřejné služby může Český rozhlas digitálně šířit rovněž prostřednictvím družic a kabelových sítí,"

3. V § 3 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c, které zní:

"c) provozuje zemské digitální vysílání tak, aby zajistil naplňování úkolů veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání, které odpovídá stavu rozvoje vysílacích technologií a služeb. Využívá přitom zejména části kmitočtového spektra umožňující pokrytí území České republiky rozhlasovými programy a dalším obsahem v pásmu vyhrazeném podle národní kmitočtové tabulky pro zemské digitální rozhlasové vysílání, a to zejména ve III. televizním pásmu,"

1a) pod čarou. § 3 odst. 1 písmeno b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena d) až h).

4. § 177 odst. 1 se v § 2 za slovo "popřípadě" vkládají slova "dalšího multimediálního obsahu a".

To je vše. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP