(Jednání pokračovalo ve 14.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Rekapituluji, že v tuto chvíli projednáváme bod s pořadovým číslem 3, to je sněmovní tisk 768 - vládní návrh zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, druhé čtení. Absolvovali jsme obecnou rozpravu. Pokud se nepletu, byla zahájena již rozprava. Chci se ujistit, zda informace, které mám k dispozici, jsou platné, že v tuto chvíli jsou do rozpravy písemně přihlášeni tito kolegové a tyto kolegyně: pan poslanec Zbyněk Novotný, pan kolega Jaromír Talíř, paní poslankyně Ivana Levá, pan poslanec Karel Sehoř, paní poslankyně Táňa Fischerová, pan poslanec Vladimír Doležal, pan kolega Petr Pleva, pan poslanec Oldřich Vojíř, pan poslanec Schling. Posledně jmenovaný není přítomen, nemůže odporovat, takže platí, že je přihlášen.

V této chvíli uděluji slovo panu poslanci Zbyňku Novotnému. Připraví se pan kolega Jaromír Talíř.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, respektive vážený pane ministře, on zde nikdo jiný není, dámy a pánové, přejdu rovnou k paragrafovému znění. Jinak další informace a zdůvodnění vám rozdám písemně, abych poněkud urychlil podrobnou rozpravu, od které se dá očekávat, že bude o něco delší.

§ 13 odst. 6. Fyzická a právnická osoba, která splnila oznamovací povinnost podle odstavců 2 až 5, je povinna úřadu písemně sdělit změny údajů uvedených v oznámení nejpozději do čtrnácti dnů ode dne jejich změny.

§ 14 odst. 1. Do jednoho týdne od doručení oznámení úřad vydá osobě uvedené v § 13 odst. 1 osvědčení potvrzující, že tato osoba předložila oznámení podle § 13. Nesplňuje-li oznámení náležitosti podle § 13, úřad neprodleně vyzve dotčenou osobu k jeho doplnění ve lhůtě ne menší než 14 dnů. Nesplňuje-li oznámení náležitosti ani po uplynutí této lhůty, úřad osvědčení nevydá, řízení zastaví a tuto skutečnost dotčené osobě sdělí.

§ 24 odst. 1. Držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů je povinen platit za využívání rádiových kmitočtů roční poplatky.

§ 31 - Navrhuji vypustit celý paragraf a další paragrafy odpovídajícím způsobem přečíslovat.

§ 40 odst. 5. Připojení k veřejné telefonní síti a přístup k veřejně dostupné telefonní službě musí umožnit koncovým uživatelům uskutečňovat národní a mezinárodní telefonní volání, faximilní komunikaci a funkční přístup k internetu s ohledem na technologie užívané většinou účastníků a technickou proveditelnost.

§ 44 odst. 3. Položkovým vyúčtováním ceny se rozumí bezplatné vyúčtování ceny obsahující rozpis všech jednotlivých volání.

§ 67 odst. 1. Podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu je povinen na žádost jeho účastníka a na náklady tohoto účastníka zajistit službu identifikace účastnického čísla, z kterého byla uskutečněna zlomyslná nebo obtěžující konání, a to zpětně u konkrétních položek, která účastník označí jako zlomyslná nebo obtěžující, nejpozději však do dvou měsíců ode dne uskutečnění takového konání.

§ 94 písm. a) - Písmeno a) navrhuji vypustit, písmena b) a c) odpovídajícím způsobem změnit - v souladu s pozměňovacím návrhem hospodářského výboru.

§ 107 odst. 3 - Písmena b) a d) vypustit, ostatní písmena odpovídajícím způsobem změnit. Doplnit nové písmeno c): praxi v rozsahu minimálně pět let v oboru elektronických komunikací, ekonomie nebo práva.

Za část XXIII. se vkládají nové části - XXIV. a XXV., které znějí:

Část XXIV. Změny zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců

§ 174. V zákoně číslo 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 425/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., se v části druhé za hlavu šestou vkládá hlava sedmá, která zní:

Hlava sedmá - Náležitosti člena rady a předsedy rady Českého telekomunikačního úřadu

Plat

§ 27a. Členům rady Českého telekomunikačního úřadu náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,424.

§ 27b. Předsedovi rady Českého telekomunikačního úřadu náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,932.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP