(12.20 hodin)
(pokračuje Dlab)

Jinak by někdo mohl namítnout, že je to trošičku, dá se říci, jiným způsobem financování, ovšem můžeme se podívat do okolních států. Nemusíme chodit daleko, stačí na Slovensko, kde tento systém již funguje několik let a jsou s tím dobré zkušenosti. Proto věřím, že veškeré finanční prostředky, které by byly takto získány, budou ve prospěch obcí, že tento pozměňovací návrh podpoříte.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Dlabovi. Prosím, aby se slova ujal poslanec Jaroslav Lobkowicz a připraví se paní poslankyně Michaela Šojdrová.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, před již mnoha lety byl vyhlášen konkurs na Kreditní banku Plzeň. Později následovalo mnoho konkursů a většina klientů všech bank v konkursu byla později odškodněna, jenom klienti plzeňské Kreditní banky nebyli nikdy odškodněni. Většina se svých nároků již vzdala, ale existují stále ještě někteří, kteří usilují o získání svých peněz. Psali na různé instituce, například předsedovi vlády ještě panu Špidlovi a další na ministerstvo, a odpověď je vždycky, ať poslanci změní zákon. Proto si dovoluji přečíst pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu rozpočtového výboru. A sice znělo by to následovně:

V části dvě článek čtyři se zařazuje nový bod číslo osm, a sice: Fond vyplatí fyzickým a právnickým osobám, které ke dni účinnosti tohoto zákona nabyly právo na výplatu z Fondu pojištění, dodatečnou náhradu za veškeré pohledávky z jejich vkladů v domácí i cizích měnách včetně depozitních certifikátů, vkladových listů nebo jiných obdobných dluhopisů, a to až do výše odpovídající náhradě dle § 41e odst. 2 tohoto zákona každému vkladateli Kreditní banky Plzeň. Při výplatě dodatečných náhrad se postupuje přiměřeně dle § 41d až 41g zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že vyplácenou dodatečnou náhradu fond sníží o již vyplacenou náhradu. Dodatečná náhrada se vyplatí rovněž dědicům fyzických osob a právním nástupcům právnických osob. Ke dni zahájení výplaty dodatečných náhrad se snižuje pohledávka vkladatele za bankou o částku rovnající se jeho právům na dodatečnou náhradu z fondu. Fond se dnem zahájení výplaty dodatečných náhrad stává věřitelem banky ve výši práv vkladatelů banky na plnění z fondů. Výplata dodatečných náhrad podle tohoto ustanovení musí být zahájena do čtyř měsíců od účinnosti tohoto zákona.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Lobkowiczovi. Hovořit bude paní poslankyně Michaela Šojdrová, připraví se pan poslanec Pospíšil.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři a paní ministryně, kolegyně a kolegové předkládám vám dvě stručné části novelizace předloženého návrhu.

Za prvé navrhuji krátké technické změny zákona o účetnictví, a navrhuji tedy vložit novou část číslo 13, novela zákona o účetnictví. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 92/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb. Tento zákon se tedy mění takto:

Za prvé. V § 20 se doplňuje odst. 4, který zní: Účetní jednotky uvedené v odst. 1 jsou povinny zveřejňovat údaje z účetní závěrky v Obchodním věstníku. Tímto způsobem zveřejňují údaje z účetní závěrky v tomto rozsahu, v němž jim byla účetní závěrka sestavena. Povinnost zveřejnění údajů z účetní závěrky podle tohoto ustanovení se vztahuje na všechny informace účetní závěrky s výjimkou těch, na které se vztahuje utajení podle zvláštního právního předpisu. Odkaz na bod 18 pod čarou: zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Druhý novelizační bod zní: V § 21a se doplňuje odst. 8, který zní: Povinnost ke zveřejnění údajů z účetní závěrky podle § 20 odst. 4 tohoto zákona není ustanovením § 21a dotčena.

Konečně za třetí. V případě přijetí těchto návrhů je třeba doplnit název návrhu zákona o zákon o účetnictví.

Jen velmi krátce zdůvodním tím, že pokud by se takto zákon o účetnictví novelizoval, pak by byla znovu zavedena povinnost zveřejňovat v Obchodním věstníku údaje z účetních závěrek těch účetních jednotek, jejichž účetní závěrky jsou ověřovány auditorem. Uvedená povinnost by měla být do zákona o účetnictví opětovně zavedena zejména z důvodu zájmu třetích osob o seznámení se s údaji z účetních závěrek obchodních společností a jiných subjektů. V současné době je velmi problematické získat obdobné informace. Zpřístupnění obdobných dat prostřednictvím elektronické verze Obchodního věstníku umožní zájemcům rychlejší získání předmětných informací, snadnější přístup k těmto informacím a možnost efektivněji s takovými daty pracovat. Jenom upozorním, že zveřejňování těchto informací z účetních závěrek v Obchodním věstníku, který je od 1. ledna 2004 veřejně přístupný, odpovídá současnému trendu v Evropské unii, kde je právě otevřenější a širší přístup veřejnosti k údajům týkajícím se obchodních společností a jiných subjektů prosazován.

A nyní mi dovolte poslední pozměňovací návrh, který se týká novelizační části osmé, novely Obchodního zákoníku. Vkládá se nový bod čtyři, který zní: V § 184 odst. 4 se ve třetí větě za slova "o konání valné hromady" doplňují slova "v Obchodním věstníku a jiných".

Tato změna zákona by umožnila účastníkům valné hromady a jiným zájemcům nalézt informace o konání valné hromady na stálém a neměnném místě, a tedy toto předkládání informace veřejnosti o obchodních společnostech a uveřejňování poznámky nebo oznámení o konání valné hromady akciových společností s akciemi na majitele také v Obchodním věstníku by bylo jistě užitečné a rozšiřovalo by informovanost.

Tímto tedy navrhuji tyto pozměňovací návrhy a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Šojdrové. Hovořit bude pan poslanec Pospíšil.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu ve svém vystoupení velmi stručný. Poukáži na text, který vám byl rozdán na lavice, a pouze si jen takto formálně načtu své pozměňovací návrhy. Je to prosím dvanáct bodů.

Tyto návrhy jsem v zásadě zdůvodnil v rámci obecné rozpravy. Předložený text reflektuje změny obsažené v usnesení ústavněprávního výboru a navrhuje v některých úsecích, které jsou sporné, ostatně vyplynulo to též během dnešní diskuse, kompromisní řešení. Je tak rozšířen vějíř alternativ, o kterém budete hlasovat.

Doufám, že některé tyto materiály, některé tyto kompromisní návrhy z mého materiálu, pomohou k efektivnímu rozhodnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pospíšilovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy v písemné podobě nemám. Z místa se hlásí pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Předkládám tyto pozměňovací návrhy, které jsou všechny k usnesení rozpočtového výboru.

Za prvé. V části první § 13 odst. 1 se na konec doplňuje věta: Byl-li v době před prohlášením konkursu soudem ustanoven likvidátor ze seznamu správců, soud jej ustanoví správcem podstaty.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP