(9.30 hodin)

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, já bych si dovolil požádat vás o chvilku pozornosti ve věci, která, myslím, z precedenčního hlediska má pro jednání této Sněmovny poměrně značný význam. Jedná se o druhý bod tohoto jednání, vládní návrh zákona o podpoře výroby energie a tepla z obnovitelných zdrojů etc. (Velký hluk v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, páni kolegové, o klid, abychom opravdu vyslechli pana poslance Martínka. Prosím, mluvte.

 

Poslanec Radko Martínek: Prosím, aby to, co teď řeknu, nebylo bráno jako nějaký osobní spor mezi mnou a předsedou hospodářského výboru nebo mezi výborem, který mám tu čest vést, a výborem hospodářským. Nicméně musím upozornit, že tento zákon byl předán do Poslanecké sněmovny zhruba v říjnu, listopadu roku 2003. Dnes máme prosinec roku 2004. Oba výbory se tímto zákonem několikrát zabývaly a projednávaly jej a na posledním jednání Poslanecké sněmovny byl tento návrh vrácen zpět k projednání výborům s tím, že bude vrácen do Sněmovny v okamžiku přijetí usnesení hospodářského výboru. To usnesení hospodářského výboru bylo přijato, samozřejmě s tím, že stanovilo nové termíny na projednání.

Já musím, vážené kolegyně a kolegové upozornit, že se zde jedná opravdu o velký precedens. Náš výbor se tímto zákonem znovu zabýval, pozval si k projednávání obě dotčená ministerstva, to znamená Ministerstvo průmyslu a Ministerstvo životního prostředí. Na základě obou souhlasných stanovisek obou ministerstev jsme tedy potvrdili stávající usnesení, přijatý komplexní pozměňovací návrh, který byl z dílny hospodářského výboru. Pozměňovací návrhy, které tady inzeroval pan kolega Hojdar, jsou pozměňovací návrhy jednotlivých poslanců. Pokud přijmeme tuto dikci, to znamená, že výbory se budou neustále zabývat zákony, pokud kdokoli z poslanců připraví komplexní pozměňovací návrh, tak si dovoluji upozornit, že se jedná o vážný precedens, kdy zákony mohou setrvávat ve Sněmovně libovolně dlouho, aniž by byly projednány.

Proto bych vás velmi prosil, až budete hlasovat o tomto návrhu zákona, abyste s tímto vědomím a s touto znalostí k celé záležitosti přistupovali, protože - opakuji - to může být velmi vážný precedens z hlediska jednání Poslanecké sněmovny. Byť mě v této chvíli poslouchá jen minimum z mých kolegů poslanců. (Stále velký hluk v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prvního jsem viděl hlásit se pana poslance Vojíře, pak pana poslance Vymětala a pak paní poslankyni Táňu Fischerovou. Takové je pořadí hlásících se. Prosím pana poslance Vojíře jako prvního.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedo, děkuji mnohokrát. Nechci teď vést věcnou diskusi, on na to není určitě ani prostor, bylo by to asi zneužití mého vystoupení. Nicméně musím jako zpravodaj hospodářského výboru k předmětnému zákonu, o kterém se teď hovoří, zda vyřadit, či nevyřadit tento zákon, říci aspoň tři věci.

My jsme ten zákon v hospodářském výboru projednali a je pravda, že v prvním projednávání nebylo přijato žádné usnesení hospodářského výboru. Nicméně byla velká vůle tento zákon propustit do dalších čtení a schválit úzkou variantu, která kopíruje směrnici 77 z roku 2001. K tomuto zákonu se však v průběhu času přibalila otázka řešení tepla a otázka řešení bionafty nebo biolihu, chcete-li. Tady vidíte, že to už není zdaleka zákon, který by pouze aplikoval směrnici 77 z roku 2001. Takže není vinou ani hospodářského výboru, myslím si, že je to spíše vinou lidí, kteří podávají tyto dílčí novely, které přibalují do toho zákona věci, které se samotným zákonem už nesouvisejí. Pak je to projednávání komplikované a dlouhé. My jsme si v hospodářském výboru řekli jedno - 26. ledna, dostaneme-li šanci od Sněmovny, projednáme tento návrh zákona a přijde sem nějaké usnesení, a Sněmovna se samozřejmě potom svobodně rozhodne, co z toho usnesení přijme, nepřijme, přijme-li zákon, nepřijme-li zákon. Myslím, že by bylo teď velkým precedentem říci, že budeme projednávat tento zákon ve druhém čtení nyní, dneska, přestože hospodářský výbor žádné usnesení nepřijal a stanovil harmonogram. To je rozdíl. Myslím, že pan předseda výboru pro životní prostředí velmi dobře ví, že v tom je rozdíl a pokouší se nás pouze dostat do situace, že jsme přijali usnesení hospodářského výboru, které má harmonogram. To není pravda.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já nechám pana poslance Martínka reagovat, i když upozorňuji, že…

 

Poslanec Radko Martínek: Já se, vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, vaším prostřednictvím obracím teď na zpravodaje hospodářského výboru. Já jsem tady v žádném případě nezkresloval žádné informace. Já jsem sdělil, že hospodářský výbor přijal usnesení - to skutečně přijal, to existuje - o tom, že stanovuje termín na podávání dalších pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu zákona. Takovéto usnesení hospodářský výbor přijal. Já jen upozorňuji znovu na to, že tímto způsobem může jakýkoliv zákon setrvávat jakkoli dlouho v Poslanecké sněmovně. A to je precedens, který je teď evidentně na stole. My jsme skutečně měli k tomuto zákonu obě ministerstva k dispozici, obě ministerstva odmítla jakékoliv pozměňovací návrhy. Ten hlavní problém je teď s věcí, která v tom zákoně není, a to je problém bioetanolu. Tento problém Ministerstvo průmyslu inzerovalo, že bude řešit jiným zákonem, a sdělil nám pan náměstek, že tento návrh do tohoto zákona nepatří. Proto jsme se dále nezabývali tímto návrhem a potvrdili jsme tím usnesení, které výbor přijal.

Upozorňuji, že tento precedens je opravdu velmi významný a může do budoucna velmi významně ovlivnit činnost Sněmovny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Vymětala, který se hlásil do rozpravy k návrhu pořadu schůze. Pak paní poslankyně Fischerová. Prosím, pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedo, za slovo. To, co tady říkal pan kolega Martínek, který teď neposlouchá a baví se, zřejmě ho to nezajímá, tak musím říci, že je přece v Poslanecké sněmovně řada návrhů zákonů, které tady leží mnohem déle. Je otázka vůle Poslanecké sněmovny, zda hodlá, či nehodlá zákon projednat. To není nic mimořádného, děje se to tu běžně a jsou tady mnohem starší tisky, takže z tisku, který má vyšší číslo než 500, nemusíme být zrovna na větvi.

Pokud jde o to, co navrhuje kolega Martínek, myslím, že by mohl vzniknout velmi nebezpečný precedens. Proto Poslanecká sněmovna na návrh místopředsedy Sněmovny poslance Filipa, který navrhoval přerušit tento bod do doby přijetí konkrétního usnesení hospodářského výboru k tisku 529 a do té doby v podstatě o něm dál nejednat - já cituji ze stenozáznamu, to si nevymýšlím - tak pokud kolega Martínek si myslí, že to konkrétní usnesení hospodářského výboru k tomuto návrhu zákona je, že výbor přerušuje projednávání a stanovuje termíny k tomu, aby mohl projednat tuto materii, je dostatečným usnesením, tak v tom případě bychom se dostali do velmi nebezpečné situace, kdy výbor by mohl přijmout usnesení, že je dobrý den, a podle kolegy Martínka by se mohl zákon projednávat. Přece takto překrucovat záměr Poslanecké sněmovny nelze. Myslím, že je to velmi nebezpečné, kdybychom na takovéto myšlenky tady přistoupili.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí pan poslanec Kováčik. (Neustálý hluk.) Prosím o klid ! (Předsedající zvoní.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, paní a pánové, chtěl bych poprosit, abychom se při projednávání programu schůze pokud možno v příštích obdobích nepouštěli do takovýchto základních věcných diskusí o obsahu a jednotlivých částech kteréhokoliv bodu, který se přesouvá, protože na to je určen jiný prostor ať už v rámci zařazeného bodu ve Sněmovně, ve výborech nebo podvýborech, komisích apod.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP