(9.20 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: První bod v pátek? Já jen upozorňuji pana poslance Vokáče, že je zřejmé, že o jeho návrhu hlasovat nelze, protože tento návrh by musel zaznít v podrobné rozpravě při projednávání tohoto zákona. Jestli je to takhle jasné, tak by se o jeho návrhu nehlasovalo.

A nyní prosím pana poslance Tomáše Vrbíka, pak ještě pan poslanec Hojdar. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Vrbík: Dámy a pánové, jako předkladatel bych vás chtěl požádat o vyřazení z programu schůze bodu 22 - zákon o příspěvku na nájemné.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyřazení bodu 22.

Prosím pana poslance Hojdara a pak jsem tu objevil pana poslance Fischera.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, na posledním zasedání Poslanecké sněmovny byl vrácen do druhého čtení návrh zákona o podpoře výroby elektřiny. Byl přiřazen našemu hospodářskému výboru, abychom ho projednali. My jsme začali tento bod projednávat a nedoprojednali jsme ho, protože tam přišly komplexní pozměňovací návrhy a některé pozměňovací návrhy, které jsou poměrně zásadního rázu. Proto jsme přijali harmonogram, jak je u nás zvykem, a domluvili se, že konečné projednávání uskutečníme až v lednu.

Organizační výbor rozhodl, že tento zákon - přestože jsme ho nedoprojednali - bude zařazen na tuto sněmovnu. Chci na toto upozornit a chci říct, že nevím, podle čeho se bude Poslanecká sněmovna řídit při rozhodování, protože náš garanční výbor prostě nemá doprojednán tento zákon. Je to naprosto poprvé, co přes to, že garanční výbor tento zákon neprojednal, tak organizační výbor navrhl zařazení na sněmovnu.

Já proto žádám, aby tento bod byl z programu této schůze vyřazen. Je to bod číslo dvě, sněmovní tisk 529.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Bod číslo dva vyřadit, to je podstata.

Pan poslanec Stanislav Fischer, pak pan poslanec Martin Říman.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, navrhuji pevné zařazení bodu číslo 77 našeho programu, tj. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ve věci zjištění osobní odpovědnosti za škody způsobené povodní v srpnu 2002, jako prvního bodu na dnešní den po polední přestávce.

Zdůvodnění: Pokud bude tento návrh přijat, měla by být uvedená komise ustavena ještě letos, tj. na této schůzi, tak aby mohla začít od Nového roku pracovat. K tomu je třeba dát volební komisi možnost stanovit termín pro podání návrhů na členy komise poslaneckými kluby, aby hlasování o předložených návrzích bylo umožněno spolu s ostatními volbami na této schůzi. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to byl bod 77, první bod po poledni dnes.

A nyní prosím pana poslance Martina Římana, pak tady mám paní poslankyni Čurdovou.

 

Poslanec Martin Říman: Pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout zařadit na program naší schůze nový bod s názvem Informace předsedy vlády o situaci v akciové společnosti ČEPRO. Navrhuji zařadit ho jako bod číslo dvě čtvrtečního dopoledního jednání.

Krátké zdůvodnění mého návrhu: Myslím, že není třeba být příliš dlouhý, protože situaci v ČEPRO všichni v Poslanecké sněmovně dostatečně sledují. Jenom bych připomenul, že se jedná o uplatnění pohledávky ve výši až tří miliard korun za touto společností s podezřelými konotacemi. Za druhé, že se v současné době jedná o žádost této akciové společnosti o odklad splátek spotřební daně. To znamená, že společnost se nenachází v dobré finanční situaci. Za třetí se jedná o garance, které vláda umožnila Fondu národního majetku, aby udělila této státem vlastněné společnosti, protože za situace, ve které se tento podnik nachází, banky již nadále odmítají ČEPRO půjčovat finanční prostředky na jeho provoz. A v neposlední řadě se jedná o podivnou personální situaci v jednotlivých orgánech, ať už v představenstvu nebo v dozorčí radě této společnosti.

Uvědomíme-li si, že ČEPRO, akciová společnost, není ledajaká společnost, ale je společností založenou státem za účelem obhospodařování státních hmotných rezerv, zejména pohonných hmot, pak myslím, že je dostatek důvodů k tomu, aby si Poslanecká sněmovna vyslechla předsedu vlády a ten nám sdělil, v jaké situaci se tato společnost nachází a jakým způsobem chce majoritní vlastník, tedy vláda, situaci řešit. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Počkejte, pane poslanče, jenom jsem se chtěl zeptat. Vy jste to chtěl zařadit ve čtvrtek na ráno, nebo po interpelacích? (Na ráno.) Ráno tam už paní poslankyně Kupčová navrhovala.

 

Poslanec Martin Říman: Já jsem to, pane předsedo sledoval. Ona tento bod navrhovala jako první, já jej navrhuji jako druhý.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně, děkuji. Pak je tam ještě paní poslankyně Šedivá jako druhá.

 

Poslanec Martin Říman: Dáma má přednost, jako třetí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak jako třetí, dobře. Takže třetí bod ČEPRO.

Teď prosím pana místopředsedu Langera, pak ještě paní poslankyně Čurdová.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych rozšířil okruh nově navrhovaných bodů na tomto plénu, a to o Informaci předsedy vlády o nákupu vrtulníků pro Policii České republiky a o provozování letecké záchranné služby Policií České republiky.

I tento bod se skládá ze dvou části. Jednak vážných spekulací, které se objevují v tisku o tom, nakolik je efektivně nakládáno s prostředky daňových poplatníků z rozpočtu České republiky, a to v tom smyslu, že Policie České republiky v minulosti nakupovala několikanásobně předražené vrtulníky, které ve stejné kategorii nakupují soukromé společnosti. Jde tedy o to, vyjasnit si, nakolik tyto informace o předraženém nákupu jsou pravdivé, či nikoliv. Druhá část se týká provozování letecké záchranné služby Policií České republiky. I toto téma bylo předmětem opakovaných jednání výboru pro obranu a bezpečnost. V tuto chvíli jsem přesvědčen, že na základě postupu Ministerstva vnitra dochází ke zcela nekoncepčnímu rozšiřování působnosti policie do sféry, která až dosud byla velmi efektivně ve velmi vysoké kvalitě poskytována soukromým sektorem.

Tento bod navrhuji jako informaci předsedy vlády z toho důvodu, že se jedná o problematiku, která má vztah k Ministerstvu vnitra a k období, kdy pan předseda vlády byl ministrem vnitra. Současně je to problematika nadresortní, zasahující problém nejenom tedy Policie České republiky, tedy Ministerstva vnitra, nejenom letecké záchranné služby, tedy Ministerstva zdravotnictví, ale koneckonců i Ministerstva financí, neboť jde o efektivitu vynakládání prostředků ze státního rozpočtu.

Navrhuji, poté co jsem si vyslechl návrhy svých předřečníků, aby tento bod byl zařazen jako bod čtvrtý dopoledne ve čtvrtek tento týden. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Čtvrtý dopoledne ve čtvrtek.

Nyní prosím paní poslankyni Čurdovou, pak ještě tady mám Radko Martínka.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, žádám o vyřazení bodu 39, prodejní doba. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyřazení bodu číslo 39. Děkuji.

Prosím pana poslance Radko Martínka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP