(10.20 hodin)
(pokračuje Langer)

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala paní ministryně zdravotnictví Milada Emmerová a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví kolega Janeček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 648/2.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí paní kolegyně Talmanová. Prosím.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovoluji si vás požádat o akceptování několika velmi drobných legislativně technických změn v pozměňovacích návrzích, jak jsem je předložila ve druhém čtení tohoto návrhu zákona. Tyto legislativně technické změny jsem projednala s panem zpravodajem a jsou akceptovatelné.

1. V bodě 1b § 17 odst. 3 nahradit slova "ve vyúčtování" slovy "ve vyúčtováních".

2. V bodě 1c § 40 odst. 3 nahradit slovo "zavádění" slovem "provádění". Tato chyba byla asi způsobena v přepisu stenozáznamu.

3. V bodě 1e § 53c chybí návětí, nový § 53c, který zní "slova včetně poznámky pod čarou", neboť změna obsahuje i poznámku pod čarou.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za tyto legislativně technické úpravy. Kdo další se hlásí do rozpravy? Pan kolega Janeček. Prosím.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, já se hlásím zároveň jako zpravodaj, s tím, že tato norma, která procházela velmi složitými procesy, se ukázala natolik komplikovaná, že po dohodě s navrhovateli i předkladateli pozměňovacích návrhů navrhuji vrátit tento zákon do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je to návrh na opakování druhého čtení. Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 148. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 181 pro návrh 168, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní máme před sebou projednání bodů 53 a 54. Jen upozorňuji předkladatele a zpravodaje k bodu 100, což je daň z příjmu, že od 10.30 hodin je možné projednávat i bod 100, takže prosím, abyste se dohodli, zda chcete po bodu 53 nebo 54, případně později. (Výkřik ze sálu: Co nejdříve.)

 

Zahajuji projednávání bodu

 

53.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 646/ - třetí čtení

 

Místo u stolku zpravodajů už zaujal ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Ke stejnému stolku míří zpravodaj výboru Rudolf Tomíček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 646/3.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Miloš Kužvart.

 

Poslanec Miloš Kužvart: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, ve třetím čtení této novely chci upozornit na skutečnost, že eventuální přijetí pozměňovacího návrhu C2 se musí promítnout i do návrhu zákona. Moje legislativně technická poznámka je podmíněna, pokud toto projde, že je nutné jako legislativně technickou úpravu nyní přečíst pro záznam k bodu C2, že v článku VIII Přechodná ustanovení se vkládají za slova "podle § 43" slova "zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny".

Toto je tedy pouze legislativně technická poznámka podmíněná přijetím pozměňovacího návrhu C2. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Další přihlášky? Nejsou, rozpravu končím.

Předpokládám, že pan ministr nechce vystoupit se závěrečným slovem, a proto dávám prostor panu zpravodaji pro rekapitulaci procedury.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s postupem hlasování o návrhu, který je pod sněmovním tiskem 646. Není to záležitost složitá. Dva kolegové podali pozměňovací návrhy a jeden návrh je to, co schválil výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Nejsou mi známy žádné legislativní úpravy, takže budeme hlasovat jenom o těchto návrzích.

Navrhuji, abychom o návrzích A, to znamená usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, hlasovali dohromady. Potom jsou pozměňovací návrhy, které podal kolega Hrnčíř, a to B1 a B2. Tady bych doporučoval samostatné hlasování o B1 i o B2, protože schválení či neschválení B2 navazuje na pozměňovací návrh kolegy Kužvarta C1, neboť se týká stejné věci, čili B2, potom C1 a na závěr bychom hlasovali o návrhu C2.

To je k proceduře vše.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Chtěl bych poprosit o oddělené hlasování o bodu A4.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zpravodaj zaregistroval.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Dobře, takže bych poopravil proceduru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Není třeba rekapitulovat, důležité je, že si to pamatujete.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Dobře, děkuji, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se dále hlásí? Nikdo. Končím debatu k proceduře. Prosím pana zpravodaje, aby nám přednesl první návrh, o kterém budeme rozhodovat hlasováním.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Navrhuji, abychom nejprve hlasovali o kompletním návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, vyjma bodu A4, o kterém budeme hlasovat následně. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 149. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 182 pro návrh 167, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Nyní budeme hlasovat o bodu A4. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 150. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 182 pro návrh 142, proti 30. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Hrnčíře označeném B1. (Zpravodaj ani ministr nedoporučují.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP