(Jednání pokračovalo ve 14.40 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, můžeme pokračovat. Vidím místopředsedu vlády. Řekl jsem, že dalším bodem našeho programu je poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 123, o zdravotnických prostředcích, a zákon živnostenský. Je to sněmovní tisk 640, který bychom měli projednat ve druhém čtení.

Nejprve bych měl oznámit, že ministryně zdravotnictví Milada Emmerová stáhla svůj podpis k tomuto návrhu zákona a tuto informaci obdržely všechny poslanecké kluby.

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl některý z dalších předkladatelů. Vidím, že se k tomu chystá pan poslanec Janeček. Prosím, aby se ujal slova, a vás prosím o pozornost.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, doufám, že spolunavrhovatelka, nyní paní ministryně, nadále podporuje tento návrh zákona, který je nezbytný pro správné fungování našeho zdravotnictví.

Jen bych technicky doplnil, že ve výboru byl přijat pozměňovací návrh, který dále tuto normu zlepšuje a zpřesňuje. Jako navrhovatelé podporujeme nadále tento návrh včetně pozměňovacího návrhu přijatého výborem pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení vám bylo rozdáno pod číslem 640/3. Prosím zpravodajku výboru paní poslankyni Lucii Talmanovou, aby se ujala slova. Prosím o pozornost. Máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pan kolega Janeček už za mne o projednání tohoto návrhu zákona ve výboru stručně pohovořil. Jen doplním, že se to událo na 28. schůzi výboru pro sociální politiku a zdravotnictví dne 30. září letošního roku.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví přijal k tomuto návrhu zákona usnesení číslo 182, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Boháčkové, Vojtilové, Janečka a Říhy na vydání zákona, kterým se mění zákon 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích. Výbor k tomuto návrhu přijal velké množství usnesení, které máte všichni k dispozici jako sněmovní tisk 640/3.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Kdo se hlásí? Hlásí se pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Dámy a pánové, při jednání ve výboru se ukázalo, že lhůta, kterou Sněmovna stanovila na pět dnů, byla nereálná. Šlo o daleko komplikovanější záležitost, jak jsem upozorňoval v prvním čtení. Jsem rád, že mezitím vyšlo nařízení vlády, kterým se na základě zákona číslo 22 o technických podmínkách a požadavcích na výrobky stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, kde byla zavedena kategorizace. Ta umožnila to, že se mohl dopřesnit tento pozměňovací návrh pro jednotlivé kategorie zdravotnických prostředků. Jsem toho názoru, že v současné době bychom mohli ještě diskutovat, ale myslím si, že návrh je přijatelný, je schválitelný Poslaneckou sněmovnou. Myslím si, že v tomto stavu, jak to navrhuje pozměňovacími návrhy výbor pro zdravotnictví a sociální věci, nebude docházet k riziku vůči pacientům ze strany zdravotnických prostředků. Myslím si, že teď je zákon schválitelný.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Nezdá se, že by se kdokoli další hlásil do obecné rozpravy, obecnou rozpravu mohu ukončit. Hlasovat v této fázi není o čem.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Kdo se hlásí do podrobné rozpravy k tomuto sněmovnímu tisku 640? Pokud se nikdo nehlásí ani do podrobné rozpravy, končím i rozpravu podrobnou. Děkuji panu poslanci Janečkovi a končím druhé čtení tohoto návrhu. Můžeme postoupit dále.

Další návrh dnešního pořadu je

 

7.
Návrh poslanců Jiřího Pospíšila a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 643/ - druhé čtení

 

Prosím, aby za navrhovatele uvedl tento sněmovní tisk poslanec Jiří Pospíšil - kterého tady právě nevidím.

Už je tady. Prosím ještě jednou pana poslance Pospíšila, aby se ujal slova jako předkladatel tohoto návrhu sněmovního tisku číslo 643. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dámy a pánové, omlouvám se za malé zpoždění.

Dovolte, abych několika slovy odůvodnil novelu občanského soudního řádu. O sněmovním tisku číslo 643 jsme zde relativně podrobně diskutovali v rámci prvního čtení. Proběhla též velmi rozsáhlá diskuse v rámci výborového projednávání tohoto sněmovního tisku. Proto pouze shrnu základní fakta.

Jedná se svým rozsahem o relativně drobnou, svými dopady však nikoli nevýznamnou novelu občanského soudního řádu. Cílem předložené novely je odstranit možnosti odvolacích soudů vracet jednotlivé právní případy soudům prvního stupně k opětovnému projednání. Bohužel totiž v České republice je častý jev, kdy k tomuto vracení dochází i z formálních důvodů. Na toto upozorňují i experti z Evropské unie a tento stav též potvrzuje statistika, která uvádí, že naše soudy vracejí jednotlivé soudní případy v civilním řízení až pětkrát více, než k tomu dochází v Německu, ve Francii, v Rakousku či v jiných demokratických právních státech. Tento tzv. soudní pingpong v konečném důsledku přispívá k tomu, že jednotlivá soudní řízení trvají i několik let.

V rámci prvního čtení jsme při projednávání této novely konstatovali, že se jedná o velmi složitou právní materii, která se dotýká vztahů soudu prvního stupně a soudu druhého stupně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP