(15.10 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru a stálé komisi pro sdělovací prostředky. Pan poslanec Petr Pleva navrhl, aby návrh projednal též výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Nejdříve tedy přistoupíme k hlasování o přikázání výboru hospodářskému.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby tento návrh zákona projednal hospodářský výbor, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 130 z přítomných 176 poslanců pro návrh hlasovalo 143, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na přikázání k projednání stálé komisi pro sdělovací prostředky. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 131 z přítomných 175 poslanců 125 hlasovalo pro návrh, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na přikázání k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 132 z přítomných 177 poslanců 72 hlasovalo pro návrh, proti 37. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o prodloužení lhůty k projednávání. Protože proti prodloužení o 40 dní se navrhovatel postavil, tedy nesouhlasil s tímto prodloužením, budeme hlasovat o návrhu pana poslance Plevy na prodloužení o 20 dní.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 133 z přítomných 178 poslanců pro návrh hlasovalo 80, proti 51. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že jsme návrh zákona přikázali k projednání hospodářskému výboru a stálé komisi pro sdělovací prostředky. Lhůtu jsme neprodloužili. Konstatuji, že jsme dokončili první čtení zákona o elektronických komunikacích.

 

Kolegyně a kolegové, nyní budeme projednávat přerušený bod

 

29.
Vládní návrh zákona o změně některých zákonů
v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování
/sněmovní tisk 680/ - druhé čtení

 

Chtěla bych vás jen upozornit na skutečnost, že při zahájení našeho odpoledního jednání jsem konstatovala, že dalším bodem po tomto bodu 29 bude bod 31. Byla jsem poté upozorněna na to, že tento přerušený bod jsme nezařadili pevně, a tudíž ho nemůžeme projednávat, takže dalšími body, které budeme projednávat po bodu 29, budou mezinárodní smlouvy, nejdříve druhá čtení a poté první, pokud se k nim dostaneme.

Nyní tedy budeme projednávat vládní návrh zákona o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování, sněmovní tisk 680, druhé čtení. Ve středu 22. září jsme vyslechli úvodní slova místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha a zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Jiřího Václavka, na jehož návrh jsme jednání přerušili.

Rozpočtový výbor se 23. září tímto návrhem zákona znovu zabýval a přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 680/2. Nyní žádám zpravodaje výboru poslance Jiřího Václavka, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jsem rozpočtovým výborem zplnomocněn vám sdělit, že rozpočtový výbor svým usnesením číslo 429 revokoval své předchozí usnesení k tomuto tisku, a to usnesení číslo 421 ze 32. schůze rozpočtového výboru konané dne 8. září 2004.

Rozpočtový výbor vám svým usnesením doporučuje, aby s vládním návrhem zákona o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňován, sněmovní tisk 680, Poslanecká sněmovna Parlamentu vyslovila souhlas, a to s připomínkami uvedenými, jak už řekla paní předsedající, v tisku 680/2, který jste všichni dostali.

Zároveň připomínám, že součástí tohoto usnesení je i návrh doprovodného usnesení rozpočtového výboru pro Poslaneckou sněmovnu, neboť rozpočtový výbor Sněmovny doporučuje, aby přijala usnesení, kterým žádá vládu, aby připravila a Poslanecké sněmovně předložila návrh zákona, kterým se stanoví výše platů a některých náležitostí spojených s výkonem funkce soudců a státních zástupců. Jak už jsem sdělil, máte to uvedeno na konci tisku 680/2.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, avšak nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím pana poslance Recmana. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, já chci z tohoto místa vyjádřit podporu, aby se tímto zákonem ústavním činitelům, představitelům státní správy a dalších institucí vyjmenovaných v zákoně odebral třináctý a čtrnáctý plat, to znamená, že by v průběhu celého ročního období pobírali dvanáct platů. Máme podněty od veřejnosti, aby institut třináctých a čtrnáctých platů byl zrušen. Musím říci, že to je jedno z mála opatření, které komunisté v rámci reformy veřejných financí, v rámci reformy státní správy, podporují.

Na druhé straně chci tady v obecné rozpravě říci, že nebudu komplikovat projednávání této materie, nebudu v podrobné rozpravě předkládat žádné další pozměňovací návrhy. Chci ale z tohoto místa připomenout, že komunističtí poslanci minimálně ve dvou posledních volebních obdobích předkládali v této Sněmovně návrhy, aby se výše mezd nebo odměn ústavních činitelů a dalších představitelů institucí vyjmenovaných v tomto zákoně neodvíjela od platu nejvyššího státního úředníka, protože tím jsme si situaci poněkud zkomplikovali z hlediska valorizace třináctých a čtrnáctých platů, ale navrhovali jsme, aby se výše platů ústavních činitelů odvíjela například od průměrného platu v České republice, nebo například od životního minima.

Já jsem přesvědčen, že v této chvíli nastal čas znovu se vrátit k tomuto našemu podnětu, a chtěl bych představitele vlády, především místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha, požádat, aby vláda vnímala tento podnět komunistických poslanců a snažila se ho rozpracovat při novelizaci této zákonné normy, popřípadě při zpracování zcela nového zákona, kterým by se stanovily mzdy a odměny ústavních činitelů a dalších představitelů státní moci a státních institucí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu poslanci Recmanovi a ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Jestliže tomu tak není, obecnou rozpravu končím a ptám se pana navrhovatele a poté pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se závěrečnými slovy. Slovo má pan ministr.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP