(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, zahajuji naše dnešní odpolední jednání a jako první body dokončíme body volební a já dávám slovo předsedovi volební komise. Prosím pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky tajných voleb.

 

Nejprve první kolo volby vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (bod 69).

Počet vydaných hlasovacích lístků 183, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 168. Neodevzdáno bylo 15 hlasovacích lístků.

Pro poslance Miroslava Beneše bylo odevzdáno 100 platných hlasů a v prvním kole byl tedy zvolen pan Miroslav Beneš. Tímto mu i gratuluji a tento bod je skončen.

 

Dále dovolte, abych vás seznámil s tajnou volbou ve druhém kole - volba člena Nejvyššího kontrolního úřadu (bod 70).

Počet vydaných hlasovacích lístků byl 183, odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 147. Neodevzdáno bylo 36.

Pro pana Petra Neuwirtha bylo odevzdáno 8 hlasů. Ve druhém kole nebyl zvolen člen Nejvyššího kontrolního úřadu a tímto volba končí.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi volební komise a nyní, kolegyně a kolegové, vám sdělím, jak budeme odpoledne pokračovat. Po těchto volebních kolech budeme projednávat přerušený bod 40, kterým je vládní návrh zákona o elektronických komunikacích. Poté budeme projednávat bod 29, přerušený bod - vládní návrh zákona o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci veřejných financí. Po tomto bodu budeme projednávat bod 31, který je rovněž přerušen, a je jím vládní návrh zákona o povinném značení lihu, a poté budeme pokračovat v projednávání mezinárodních smluv, a to nejprve druhé čtení a poté, pokud nám zbude čas do 16 hodin, kdy máme naplánováno ukončit schůzi, první čtení mezinárodních smluv.

Nyní se přihlásil o slovo pan poslanec Svoboda.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych rád avizoval pro nové členy výboru pro evropské záležitosti, že ustavující schůze tohoto výboru se bude konat 1. října v 9 hodin ráno.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Bod 40, který jsem avizovala jako první po volebních bodech a který budeme nyní projednávat, byl přerušen před otevřením obecné rozpravy. Nyní tedy obecnou rozpravu otevírám a do obecné rozpravy mám zatím čtyři písemné přihlášky, a to paní místopředsedkyně Miroslavy Němcové, Martina Římana, Zbyňka Novotného a Petra Plevy.

Paní místopředsedkyně neuplatňuje své právo přednostního vystoupení, to znamená, že by teď měl vystoupit pan poslanec Martin Říman.

 

Poslanec Martin Říman: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v pokročilé páteční hodině vás nebudu unavovat dlouhými rozbory tlustého návrhu - ne pana poslance Tlustého - ale fyzicky velmi objemného návrhu ministra informatiky a celé vlády o elektronických komunikacích. Pouze si dovolím říci stanovisko k tomuto, tak jak je bude uplatňovat ODS, a pokusím se vysvětlit stručně proč.

Zákon o elektronických komunikacích není ve skutečnosti ničím jiným než o regulaci podnikání, které se zabývá tímto předmětem činnosti. A nepochybně si logicky klademe otázku, proč mají být elektronické komunikace, nejen telekomunikace, ale další moderní telekomunikační prostředky, regulovány tímto způsobem, proč k tomu má být zvláštní zákon, proč k tomu má být zvláštní, ne malý úřad, atd. atd. Jediná odpověď, kterou lze považovat za adekvátní, je ta, že trh v tomto sektoru z dosud různých důvodů, zejména historických, které se netýkají pouze České republiky, prostě není tak rozvinutý, aby tržní síly dokázaly bez problémů v tomto sektoru působit ke spokojenosti účastníků tohoto trhu i ke spokojenosti spotřebitelů.

Nicméně, a to je obsaženo prakticky i ve všech směrnicích EU, které se tohoto segmentu týkají, zejména ve směrnici č. 21 z roku 2002, která je jakousi zastřešující směrnicí pro tuto oblast podnikání, je uvedeno, že pokud tržní síly fungují, mají tyto síly trhu vždy přednost před regulací státu. A v tom se obávám, že je zakopaný pes této normy, totiž že se tohoto pravidla nedrží, že i v případech, kdy tržní síly jsou v České republice rozvinuté a jsou daleko rozvinutější, než tomu bylo v zemích EU v době, kdy tyto směrnice byly přijímány, přesto návrh zákona otrocky používá masivně regulaci pro regulování těch segmentů telekomunikačního trhu, které jsou již úplně někde jinde, než tomu bylo v době, kdy se o nich v rámci uvedených směrnic diskutovalo na půdě Evropské komise.

Kupodivu i v EU se již tímto způsobem diskuse ubírá, totiž zdali nepřijímáme a neřídíme se podle vlastně už překonaného stavu, a mě překvapuje, že návrh, který vláda předložila, tuto diskusi vůbec nereflektuje a zcela zbytečně reguluje tam, kde regulace není zapotřebí. O některých příkladech takto zbytečné regulace zde hovořil můj kolega Karel Sehoř včera, pokud si někdo z vás vzpomíná.

Z této pozice, kterou jsem se teď snažil vysvětlit, vyplývá i stanovisko občanských demokratů. Jsme si vědomi toho, že zákon zapotřebí je, ale jsme si zároveň vědomi toho, že nikoliv v té podobě, v jaké byl předložen vládou České republiky. Proto občanští demokraté předloží v rámci diskuse v Poslanecké sněmovně komplexní pozměňovací návrh, který půjde tím směrem, o kterém jsem tady hovořil, a podle toho, jakým způsobem tato diskuse v rámci těchto úvah a těchto předložených návrhů dopadne, postavíme se v závěrečném hlasování k návrhu zákona o elektronických komunikacích. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu poslanci Martinu Římanovi. Nyní dostává slovo pan poslanec Zbyněk Novotný, připraví se paní místopředsedkyně Miroslava Němcová.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, předkládaný zákon vypadá jako celek poměrně koncepčně. Vymezuje důležité oblasti od licencování provozů přes práva a povinnosti provozovatelů až po sankce. Některé oddíly jsou ale řešeny poměrně nelogicky, jako by byly ušity horkou jehlou. Typickým příkladem je třeba posloupnost některých paragrafů. Například § 92 - Zobrazení účastnického čísla, § 93 - Zneužití elektronické adresy, § 94 - Přesměrování volání, atd.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP