(13.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Záměrně je tento bod zařazen na konec, abychom neschválili usnesení a konali volby podle starých pravidel, protože všechny tyto volby byly připravovány podle starých pravidel. Požádám vás, abychom bod 66 dokončili a potom se budou konat volby v přerušeném bodu 69 a 70.

 

Přerušuji bod 70 a otevírám bod 66, kterým je

 

66.
Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na vydání usnesení,
kterým se upravují vnitřní poměry a podrobnější pravidla
jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů
při organizaci voleb podle zvláštních předpisů

 

Žádám předsedu volební komise, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Jenom ještě připomenu, že samozřejmě 15minutovou lhůtu vyhlásím okamžitě po skončení tohoto bodu a po otevření vlastního volebního aktu u volebních uren.

Jak všichni víte, organizační výbor svým usnesením č. 282 ze 7. dubna letošního roku schválil časový harmonogram pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na druhé pololetí letošního roku. Podle tohoto harmonogramu nejprve jeden týden zasedají výbory, následující týden je týdnem poslaneckým a třetí týden se koná schůze Poslanecké sněmovny. To znamená, že volby podle zvláštních předpisů, u kterých jednací řád stanoví, že návrhy jsou předkládány volební komisi nejpozději 10 dnů před dnem volby, by se na pořad svolávané schůze nikdy nedostaly a nemohly ani dostat. Proto volební komise Poslanecké sněmovny přijala na své 24. schůzi 17. června letošního roku usnesení č. 116, kterým schválila návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se upravují vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů při organizaci voleb podle zvláštních předpisů.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny vám byl rozdán na lavice při zahájení této schůze. Tolik úvodem k tomuto bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu k bodu č. 66 a ptám se, kdo se do ní hlásí, protože nemám žádnou písemnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a budeme hlasovat o návrhu usnesení, jak je předloženo volební komisí.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 129 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Děkuji. V hlasování pořadové číslo 129 z přítomných 185 pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Schválili jsme nová pravidla pro konání voleb.

 

Nyní se vracím do přerušených bodů 69 a 70, kterými jsou Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy a Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu, k vykonání tajné volby.

 

Poslanec Pavel Hojda: Jenom oznamuji, že volební lístky budou vydávány do 13.20 hodin.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Do 13.20 hodin budou vydávány volební lístky. Vyhlašuji čas tajných voleb a polední přestávku do 14.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.03 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP