(12.50 hodin)
(pokračuje Hojda)

Poslance Josefa Švarcbeka - KSČM za člena vyšetřovací komise ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human na uvolněné místo po bývalém poslanci Jiřím Maštálkovi.

Poslance Jana Vidíma - ODS za člena vyšetřovací komise ve věci vyrovnání se společností Diag Human na uvolněné místo po poslanci Janu Klasovi.

Poslance Miroslava Beneše - ODS za člena stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy na uvolněné místo po bývalém poslanci Miroslavu Ouzkém.

Poslance Václava Exnera - KSČM za člena stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy na uvolněné místo po bývalém poslanci Miloslavu Ransdorfovi.

Poslankyni Kateřinu Konečnou - KSČM jako náhradnici stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy na uvolněné místo po bývalém poslanci Jiřím Maštálkovi.

Poslance Oldřicha Vojíře - ODS za náhradníka stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy na uvolněné místo po bývalém poslanci Milanu Cabrnochovi.

Poslance Jana Vidíma - ODS za člena stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO na uvolněné místo po bývalém poslanci Hynku Fajmonovi.

Poslance Eduarda Vávru - ODS za člena stálé delegace Parlamentu do Shromáždění Západoevropské unie na uvolněné místo po bývalém poslanci Jaroslavu Zvěřinovi.

Poslance Petra Bratského - ODS za náhradníka stálé delegace Parlamentu do Shromáždění Západoevropské unie na uvolněné místo po bývalém poslanci Hynku Fajmonovi.

Tyto návrhy byly zaslány na vědomí všem poslaneckým klubům 21. září 2004.

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stanoví, že změny v ustavených výborech a komisích lze provést jen se souhlasem Poslanecké sněmovny a volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád Poslanecké sněmovny však verbálně nestanoví způsob hlasování. Protože volba komisí proběhla veřejným hlasováním, navrhuji, aby dnešní volba proběhla stejným způsobem veřejně pomocí hlasovacího zařízení.

Doporučuji, aby po rozpravě k navrženým kandidátům Poslanecká sněmovna nejprve konstatovala, že poslanec Vlastimil Ostrý rezignoval na členství ve volebním výboru a ve volební komisi, poslanec Miroslav Beneš rezignoval na členství v ústavněprávním výboru, poslankyně Eva Nováková rezignovala na členství v zahraničním výboru a poslanec Petr Kott rezignoval na členství v petičním výboru, stejně jako poslanec Jan Klas, který rezignoval na členství ve vyšetřovací komisi ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human.

Dále pak, aby Poslanecká sněmovna hlasovala o každém kandidátu na člena orgánu Poslanecké sněmovny samostatně.

Nyní, pane předsedající, vás prosím, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu k bodu č. 68 o návrhu změn ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Nemám žádnou písemnou přihlášku a ptám se, kdo se hlásí. - Vidím přihlášku pana poslance Pavla Hrnčíře.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, navrhuji, abychom o jednotlivých změnách hlasovali dohromady, a ne samostatně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. To je pozměňovací návrh proti návrhu volební komise - v jednom hlasování hlasovat o rezignacích a v jednom hlasování hlasovat o zvolení. Má někdo výhradu proti tomuto postupu? Není tomu tak.

 

Protože to je rozdílné, o pozměňovacím návrhu pana poslance Pavla Hrnčíře dám hlasovat v hlasování pořadové číslo 126. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 126 se z celkového počtu 191 poslanců pro vyslovilo 178, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Takže, pane předsedající, nejprve budeme hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna konstatuje, že poslanec Vlastimil Ostrý rezignoval na členství ve volebním výboru a ve volební komisi, poslanec Miroslav Beneš rezignoval na členství v ústavněprávním výboru, poslankyně -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vás přeruším. Všichni tyto dokumenty dostali. Trváte na tom, aby předseda volební komise četl jednotlivá jména? (Projevy nesouhlasu.) Není tomu tak. Dobře. Budeme tedy hlasovat o všech rezignacích, které byly předneseny a které jsou v našem dokumentu pod bodem č. 68, najednou.

Ještě sděluji, že pan poslanec Patera má náhradní kartu č. 30.

 

Zahájil jsem hlasování o rezignacích na jednotlivé funkce, a to jako hlasování pořadové číslo 127. Ptám se, kdo je pro potvrzení těchto rezignací. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 127 z přítomných 192 poslanců pro bylo 182, proti jeden, návrh byl přijat, rezignace byly potvrzeny.

 

Nyní budeme v jednom hlasování hlasovat o všech zařazeních do jednotlivých výborů, komisí a stálých delegací. Má někdo výhradu? - Není tomu tak.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 128 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 128 se z přítomných 192 poslanců 185 vyslovilo pro, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Konstatuji tedy, že Poslanecká sněmovna zvolila všechny navržené kandidáty, tak jak jsem je přednesl, nebudu je dále jmenovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Končím bod č. 68.

 

Nyní bychom zahájili bod číslo

 

69.
Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu
do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

 

Prosím pana předsedu volební komise, aby přednesl návrh.

 

Poslanec Pavel Hojda: Jedná se o návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Po přerušení tohoto bodu jen připomenu, že byl volební komisi předložen poslaneckým klubem ODS návrh na poslance Miroslava Beneše.

Podle volebního řádu se jedná o dvoukolovou volbu většinovým způsobem a tajným hlasováním. Volební lístky jsou připraveny.

Prosím, pane předsedající, abyste k navrženému kandidátovi otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, otevírám rozpravu, konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a proto se ptám, jestli se hlásí někdo z místa. Není tomu tak. Rozpravu tedy končím a přerušuji bod č. 69.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

70.
Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

 

Poslanec Pavel Hojda: Bodem č. 70 je opakovaná volba člena Nejvyššího kontrolního úřadu. Volba je připravena společně s volbou vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Prosím, abychom přerušili i toto jednání, vykonali vlastní volbu s tím, že volební lístky budou vydávány po dobu 15 minut tak, aby volební komise mohla provést vyhodnocení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já vás ještě požádám, abyste zůstali na svých místech, protože tyto volby se konaly podle volebního řádu daného jednacím řádem a volebním řádem Poslanecké sněmovny.

Budeme ještě projednávat - právě proto je bod č. 66 zařazen za jednotlivé volby - bod č. 66, což je Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na vydání usnesení, kterým se upravují vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů při organizaci voleb podle zvláštních předpisů

***
Přihlásit/registrovat se do ISP