(12.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Zahájil jsem hlasování číslo 120 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 120. Z přítomných 192 pro 181, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím bod 88 a o slovo mě požádal pan ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vláda České republiky má ambiciózní cíl dosáhnout do konce volebního období pětiprocentního růstu českého hospodářství.

Jestliže má stát fungovat jako dobře řízená firma, musí se i ministr chovat jako odpovědný manažer. Z tohoto důvodu podle článku 25 Ústavy České republiky, paragrafu 6 písm. c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny se vzdávám mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Milanu Urbanovi. Nyní se o slovo přihlásila paní ministryně a poslankyně Milada Emmerová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, dovolte mi, abych splnila svůj slib, který jsem složila, de facto, při přejímání postu ministryně zdravotnictví, že se vzdám poslaneckého mandátu, abych se mohla této velmi náročné práci, tolik sledované a kritizované, naplno věnovat.

Proto tedy mi dovolte, abych podle článku 25 Ústavy České republiky a paragrafu 6 písm. c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny se vzdala mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni. V tuto chvíli mi dovolte, abych poděkoval za spolupráci panu ministrovi Milanu Urbanovi a paní ministryni Miladě Emmerové.

Nyní o slovo požádala mimo body paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru, takže vzhledem k tomu, jaká prohlášení jsme slyšeli, jí ještě dávám slovo. Prosím, paní předsedkyně.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane předsedající, já nechci vystupovat jako předsedkyně mandátového a imunitního výboru. Chtěla bych oznámit cosi ohledně hlasování číslo 13 a domnívám se, že se nacházíme mezi dvěma body a je ten správný okamžik, abych takové prohlášení učinila. (Předsedající: Prosím.)

Děkuji a prosím pro stenozáznam, aby bylo zapsáno, že v hlasování číslo 13, ke kterému došlo v úterý tohoto týdne, jsem hlasovala ANO, ale ve záznamu je křížek, jako bych nevyjádřila svůj názor jasně a pregnantně. Prosím pro stenozáznam, aby byl upraven záznam.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Evě Dundáčkové. Ještě pan poslanec Radko Martínek. (Oživení v sále - smích a potlesk.) Já jenom upozorňuji, že jsme mezi body a že jsem teď výrazným způsobem porušil jednací řád. Já samozřejmě nevím, k čemu se chcete vyjádřit, ale procedurální věc samozřejmě můžete sdělit, pane předsedo.

 

Poslanec Radko Martínek: Kolegové se nebudou moci příliš radovat, já mám jenom procedurální záležitost pro stenozáznam. V hlasování 84 dnešního dne jsem hlasoval ANO, a mám na sjetině křížek. Prosím o opravu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Už jsem se lekl, že jsem hrubým způsobem porušil jednací řád. Bylo to opravdu sdělení pro stenozáznam.

Budeme pokračovat v jednání. Původně jsem měl v úmyslu dokončit třetí čtení ještě před vyhlášením bloku voleb. Zahájil bych bod 55, pokud nevznikne námitka ve Sněmovně, protože jsem tak chtěl učinit, aby na volby bylo alespoň půl hodiny. Má někdo námitky proti postupu předsedajícího, abychom dokončili třetí čtení - bod číslo 55? Není tomu tak.

 

Zahájím bod číslo

 

55.
Návrh poslanců Miloslavy Vostré, Pavla Kováčika a Ladislava Skopala
na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb.,
o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 553/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele poslankyně Miloslava Vostrá a zpravodaj zemědělského výboru poslanec Jan Grůza. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 553/2.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, jestli se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo ze strany navrhovatelky. Není tomu tak. Ze strany zpravodaje? Také tomu tak není.

Přistoupíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil své stanovisko stejně jako zástupce navrhovatele. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jedná se o jednoduchou novelu. Můžeme hlasovat ve třech hlasováních. Nejprve bychom hlasovali o návrhu kolegy Kučery, potom bychom hlasovali o návrhu kolegy Skopala a nakonec v závěrečném hlasování o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo námitku proti návrhu zpravodaje o postupu hlasování? Není tomu tak. Není to složité, nebudu o tom nechávat hlasovat. Prosím, pane zpravodaji, přednášejte pozměňovací návrhy tak, jak jste uvedl.

 

Poslanec Jan Grůza: Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem A poslance Miloslava Kučery. Nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní navrhovatelka? (Nesouhlas.) Dvakrát záporné stanovisko.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 121 a ptám se, kdo je pro pozměňovací návrh poslance Miloslava Kučery. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 121 z přítomných 194 pro 58, proti 112. Návrh nebyl přijat.

 

Další návrh prosím.

 

Poslanec Jan Grůza: Dále bychom hlasovali o návrhu poslance Ladislava Skopala pod bodem B. Doporučuji. (Navrhovatelka: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, dvakrát souhlasné stanovisko.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 122 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 122 z přítomných 194 pro 124, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Grůza: Nyní můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, vyčerpali jsme oba pozměňovací návrhy. Budeme hlasovat o návrhu jako o celku.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Miloslavy Vostré, Pavla Kováčika a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon číslo 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 553, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 123 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 123 z přítomných 192 pro 103, proti 85. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zástupkyni navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 55 a blok třetích čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP