(11.20 hodin)

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, právní argumentaci k právě projednávanému tisku tady shrnul můj předřečník a já se s ním mohu jenom ztotožnit. Mě trochu překvapilo vystoupení pana profesora Jičínského a musím říci, že přinejmenším dvě části jsou tam značně nepřesné.

Za prvé ten příběh není tak, že by většina v této Sněmovně zjistila, že ústavu není třeba měnit. Ten příběh je tak, že těsná většina v této Sněmovně zjistila, že nemá bez diskuse s opozicí na změnu ústavy většinu, a proto se rozhodla, že bude asi nezbytné takovou změnu neučinit a provést jenom změnu zákona a doufat, že Ústavní soud to nezruší příští týden, ale zřejmě až za rok, což se nepochybně stane, protože ve znění, v jakém je to předloženo, bez změny ústavy to protiústavní je.

Je to samozřejmě chyba této vládní koalice a vyjednávačů s Evropskou unií, kteří měli daleko předem buď zajistit přechodné období, nebo zajistit příslušné ústavní změny v této republice. A není tak jednoduché, jak se nám tady snaží pan profesor vnutit, že Listina základních práv a svobod má jenom dobový efekt, že to bylo jenom kvůli tomu, aby občané nemohli být vytlačováni, jako byli vytlačováni komunistickou mocí. Tak to není. Listina práv a svobod je závazný akt, a i když samozřejmě byla psána v nějaké době, tak samozřejmě ta její ustanovení platí i pro budoucno, a myslím, že byla záměrně dávána, aby občané nebyli nuceni opouštět svou vlast, aby nebyli vystavováni jiné státní moci.

Poslední poznámka, kterou si nemohu odpustit, když tady pan profesor zmínil onu problematiku zákona 98/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu. Jestli někdo tedy rozhoduje o protiústavnosti daných ustanovení, pak je to Ústavní soud. Jestli Ústavní soud měl napadené ustanovení k rozhodnutí a konstatoval, že protiústavní není, pak to, že se pan profesor domnívá, že byla tato ustanovení retroaktivní, je pouze jeho domněnka. Rozhodně to není fakt, který nám zde byl předkládán, a já tvrdím, že to není pravda, navíc nepravda potvrzená Ústavním soudem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Slova se ujme pan poslanec Zdeněk Koudelka a připraví se pan poslanec Stanislav Křeček.

Pardon, já jsem vnímal přihlášku pana profesora Jičínského jako řádnou, je faktická, takže má podle jednacího řádu přednost. Prosím, pane profesore, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedající, jenom stručnou poznámku na adresu kolegy Bendy. Jsem asi poslední, který by říkal, že Listina má jenom dobový efekt. A myslím, že si mohu ke své dobré bilanci připsat, že mám nemalou zásluhu na tom, jak byla přijímána a že se ji podařilo přijmout. Upozorňoval jsem jenom na to, že jestliže čteme různé dokumenty, nemůžeme nechat stranou ani to, že doba se podepsala na tom, jak některá obecná ustanovení jsou konkrétně formulována. Proto jsem tu připomněl, že na rozdíl od mezinárodního paktu o lidských a občanských právech toto právo je tu formulováno jinak, stejně jako jsme tuto problematiku diskutovali u práva na život, kdy v Listině je také jiná formulace, než je v evropské úmluvě lidských práv. Takže jenom tuto poznámku.

A pokud jde o onu poznámku o retroaktivitě, kterou v trestním právu Listina zakazuje, a že Ústavní soud ustanovení příslušného zákona nepovažoval za protiústavní. Já samozřejmě respektuji nález Ústavního soudu, ale to neznamená, že jsem zbaven práva kritiky, protože už řada nálezů Ústavního soudu se setkávala s různou kritikou, je to kritika jednou z té, podruhé z oné strany, takže na tom není nic nenormálního. Já jsem neřekl, že neuznávám tento nález, jenom jsem konstatoval, že tento nález podléhal dobovým vlivům, stejně jako jsem přesvědčen o tom, že takovýmto dobovým politickým vlivům, včetně složení Ústavního soudu, podléhaly jeho nálezy o lustračních zákonech. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu profesoru Jičínskému. Slovo má pan poslanec Zdeněk Koudelka a připraví se pan poslanec Stanislav Křeček, poté pan ministr Cyril Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, budu reagovat na projev mého ctěného kolegy poslance Pospíšila a začnu nečekaně tím, že má v mnohém pravdu. Zcela jistě má pravdu v tom, že dnes nemůžeme vydávat naše občany do ciziny. Zcela jistě má pravdu v tom, že s konečnou platností, pokud ODS využije svého práva v případě, že by tento zákon prošel, rozhodne o osudu tohoto zákona Ústavní soud. A zcela jistě má i pravdu v tom, že tento zákon je proti zájmům našich občanů - pachatelů trestných činů. Ovšem zde tato pravda končí.

Sociální demokracie se na evropský zatykač právě dívá z pohledu našich občanů, těch, kteří jsou oběťmi trestných činů. Jsme zastánci toho, že jestli v České republice poruší cizinec náš zákon, je správné, aby byl také naším soudem odsouzen, aby k soudu mohl přijít náš poškozený, náš svědek a nemusel svědek jezdit někam do Španělska, nemusel poškozený se někde ve Španělsku domáhat náhrady škody. My to vnímáme nejenom jako boj proti terorismu, ale prostě jako zásadní přístup k trestnímu právu, které není institucionálně vytvořeno proto, aby chránilo pachatele trestných činů, ale aby trestné činy trestalo, byť v sobě zahrnuje i vysoký standard práv obviněných. A z tohoto pohledu v Evropské unii všechny státy mají vysoký standard a nám podobný standard práv obviněných a všude je zajištěno právo na spravedlivý proces.

Proto se na evropský zatykač díváme nejenom jako na něco, co po nás chce Evropská unie a co je jakási úlitba Bruselu, ale jako na něco, co prospívá našemu státu, chrání jeho právo, zvyšuje pravomoc jeho soudů a především chrání zájmy těch, kteří jsou oběti u nás páchaných trestných činů. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Koudelkovi. Ještě před panem kolegou Křečkem s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Pospíšil.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedající, nebudu reagovat na slova svého ctihodného kolegy Koudelky, pouze jednu poznámku. Z jeho vystoupení zaznělo, jako kdybychom přestali respektovat princip presumpce neviny. To znamená, pokud někdo není odsouzen, a to pravomocně, je to nevinný člověk a veškerá práva a povinnosti mu mají být zachovány. Takže prosím, toto respektujme! (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Stanislav Křeček, poté pan ministr Cyril Svoboda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Kolegové a kolegyně, také já začnu stejně, jako začal pan kolega Koudelka. Pan prezident a samozřejmě i pan kolega Pospíšil, který jej přednášel, mají v mnoha věcech samozřejmě pravdu. Ale já v této souvislosti chci tuto otázku položit až na závěr.

Samozřejmě, já bych mohl polemizovat, pokud jde o ústavnost, tak jak ji tady vyložil pan kolega Pospíšil, že například podle jeho pojetí by nikdo nesměl být nucen odjet na pracovní cestu do zahraničí, protože je nucen opustit svoji vlast na nějakou krátkou dobu.

Chtěl bych upozornit také na to, že my jsme přijali vstup do Evropské unie referendem, a je otázkou, zda může Ústavní soud - to je otázka pro Ústavní soud, ale teoreticky zajímavá - do věcí, které konsekventně vyplývají z referenda, to znamená do některých věcí vyplývajících z povinnosti přistoupit k Evropské unii, takovýmto způsobem zasahovat.

Samozřejmě pokud jde o místo spáchání, chtěl bych připomenout, že v současné době probíhá v Rakousku trestní řízení s panem Nižňanským. Z dvanácti pozvaných svědků ze Slovenska se jich deset nemůže k tomuto soudu dostavit pro svůj vážný zdravotní stav.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP