(10.50 hodin)
(pokračuje Kasal)

Zdá se, že inkvizice neshledala žádnou závadu, takže návrh zákona byl přijat.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

 

51.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím školského zákona
/sněmovní tisk 603/3/ - vrácený Senátem

 

Senátní verze je uvedena jako sněmovní tisk 603/4. Prosím, aby za navrhovatele, chce-li, vystoupil místopředseda vlády Zdeněk Škromach. Je tomu tak. Takže mu uděluji slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, vážené paní poslankyně a páni poslanci, stejně jako návrh školského zákona byl i tento zákon, který novelizuje některé zákony v souvislosti s přijetím návrhu nového školského zákona, Poslanecké sněmovně vrácen Senátem. Jeho usnesení č. 518 s pozměňovacími návrhy, které jsou přílohou tohoto usnesení, obsahuje změny, které doplňují a upřesňují původní návrh a nejsou v rozporu s navrženou vládní koncepcí ani s koncepcí Ministerstva školství. Proto se domnívám, že je možné tyto návrhy přijmout.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane místopředsedo vlády. Ptám se pana poslance Waltera Bartoše, zdali hodlá vystoupit. Není tomu tak.

Otevírám tedy rozpravu. Pan senátor Václav Jehlička už se vyjádřil k tomu, co projednáváme v tomto tisku, ve svém předešlém vystoupení. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Přednesu návrh na usnesení. Budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Usnesení je takovéto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, podle sněmovního tisku 603/3, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 603/4."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 99. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 192 poslanců hlasovalo pro 94, proti 81.

 

Předpokládám, že dojde opět ke kontrole výstupu z hlasovacího zařízení.

Kdo tedy se provinil proti dobrým mravům? Je to poslanec a ministr Bohuslav Sobotka.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem si v tuto chvíli ověřil na sjetině problém, který jsem zaznamenal při hlasování, že se mi nerozsvítilo tlačítko. Chtěl bych proto zpochybnit hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. O vaší námitce rozhodneme hlasováním pořadové číslo 100, které jsem zahájil. Kdo s námitkou poslance Bohuslava Sobotky souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 191 poslanců bylo pro 146, proti jeden, takže námitka byla přijata. Přistoupíme tedy k opakovanému hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 101. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, ze 191 hlasujících bylo 96 pro, 91 proti.

 

Inkviziční četa nastupuje. (Kontrola výsledků hlasování.)

 

Je někdo, kdo chce zpochybnit výsledky hlasování? - Není nikdo takový. Prohlašuji tedy, že návrh zákona byl přijat. Děkuji panu senátorovi Václavu Jehličkovi k jeho hattricku a loučím se s ním.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

52.
Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních
a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních
a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 514/3/ - vrácený prezidentem republiky

 

Stanovisko prezidenta republiky s odůvodnění nesouhlasu s tímto zákonem bylo rozdáno jako sněmovní tisk 514/4.

Nejdřív se táži zástupce navrhovatele, místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti Pavla Němce, zdali se chce vyjádřit ke stanovisku prezidenta republiky. Ano, je tomu tak. Takže místopředseda vlády a ministr spravedlnosti hodlá vystoupit.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, pan prezident republiky využil svého ústavního práva a vrátil Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění trestní zákon, zákon o střelných zbraních, o ověřování střelných zbraní a další zákony.

Vzhledem k tomu, že text zákona se žádným způsobem nemění, žádám v tuto chvíli pouze Poslaneckou sněmovnu, aby setrvala na svém usnesení a příslušným kvorem schválila návrh zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Pavlu Němcovi. Táži se, zdali se chce vyjádřit zpravodajka Vlasta Parkanová. Není tomu tak.

Otevírám tedy rozpravu a dávám slovo panu poslanci Zdeňku Jičínskému.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP