(10.30 hodin)
(pokračuje Bičík)

Byl již připraven pozměňovací návrh a pan senátor Adamec v rozpravě upozornil na určitou nerovnost, která se týkala paragrafu 5 a právě paragrafu 3 a 36 a která se týkala předpokladů pro výkon funkce ředitele školy.

Chtěl bych pana senátora informovat, že k tomuto nedostatku došlo skutečně na půdě Sněmovny, a to tím, že pozměňovací návrhy, které v této problematice byly připraveny, byly komplexní, navazovaly na sebe. Jeden z nich přijat byl, dva přijaty nebyly, a proto tam došlo k určitému nedopatření. Senát se ho také pokoušel řešit, řešil ho, bohužel ale systémem z bláta do louže, tj. úpravou paragrafu 5. A tím, že předpoklady pro výkon funkce ředitele školy se nyní vztahují pouze na ředitele škol zřizovaných státem, krajem, obcí apod., nemáme zabezpečeno v zákoně řešení předpokladů způsobilosti, těch odborných předpokladů pro výkon funkce ředitele školy na ostatních školách.

My jsme ve třetím čtení zákon o pedagogických pracovnících podpořili. Myslím si, že uvedený nedostatek není důvodem pro to, abychom změnili stanovisko. Upozorňuji jenom na něj a myslím si, že se i dohodneme na způsobu vhodného řešení v krátké době. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bičíkovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Walter Bartoš. Já totiž nevím, jestli pan poslanec Eduard Zeman čeká u mikrofonu, aby se ujal slova. Není tomu tak. Takže Walter Bartoš bude hovořit.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já musím s politováním konstatovat, že v době, kdy Poslanecká sněmovna projednává tak důležité normy, jako jsou školské zákony, zde není paní ministryně školství.

Co se týká pozměňovacích návrhů vznesených v Senátu, tak jsou to skutečně kosmetické úpravy a nijak zásadně nemění principy, špatné principy, na kterých je tento zákon postaven. Tento zákon totiž nivelizuje platy ve školství. V konečném důsledku to povede k tomu, že kvalitní učitelé ze škol odejdou, a tím se zhorší podmínky pro vzdělávání pro naše občany. ODS tento zákon v žádném případě nebude podporovat. (Potlesk ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Další přihlášky nejsou, takže rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je tedy zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení, o kterém dám poté hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 560/3, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 560/4."

Zdá se, že nic nebrání tomu, abych přistoupil k hlasování.

 

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 95. Kdo s usnesením souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 191 poslanců, 135 bylo pro, 52 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Přistoupíme k projednávání následujícího bodu, kterým je bod

 

50.
Návrh zákona o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
/sněmovní tisk 602/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy a usnesení Senátu máme k dispozici jako sněmovní tisk 602/4. Prosím, aby zástupce vlády, navrhovatele, pan místopředseda vlády Zdeněk Škromach se vyjádřil k pozměňovacím návrhům, které přišly ze Senátu.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte, abych krátce uvedl návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), sněmovní tisk 602/3, vrácený Senátem.

Myslím, že všechny základní principy již tady byly konstatovány, a doporučuji tento zákon ke schválení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane místopředsedo vlády. Pan poslanec Walter Bartoš nechce v tuto chvíli vystoupit, takže otevírám rozpravu a opět prosím pana senátora Václava Jehličku, aby nás seznámil se senátní verzí.

 

Senátor Václav Jehlička: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, úvodem bych chtěl říci, že Senát si byl vědom závažnosti tohoto zákona, svým významem jsme jej přirovnali k ústavním zákonům. Je to zákon, který výrazně ovlivní rozvoj našeho státu v budoucích letech.

Naše výchozí postavení bylo takové: významný zákon, velmi krátký čas a vědomí, že zákon nemůžeme přetížit velkou mírou pozměňovacích návrhů. Velká část pozměňovacích návrhů, které vám předkládáme, jsou opět z té roviny nebo kategorie legislativně technických pozměňovacích návrhů a pouze tři body hovoří o věcných pozměňovacích návrzích.

Dovolte mi, abych k nim krátce promluvil. První se týká projednávání národního programu vzdělávání, který Senát navrhuje rozšířit také vedle příslušných odborových orgánů, příslušných organizací zaměstnavatelů a krajů také o vybrané odborníky z vědy a praxe. Používá zde terminologie Poslanecké sněmovny a předpokládáme, že ministerstvo bude tento pojem - vybraní odborníci z vědy a praxe - realizovat tak -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane senátore, promiňte, že vám vstupuji do řeči. Já bych požádal všechny kolegy poslance, aby se posadili na svá místa.

 

Senátor Václav Jehlička: - tak, že národní program vzdělávání projedná s akademickou obcí, vědeckými a odbornými ústavy, případně dalšími vhodnými institucemi. To je první věcný pozměňovací návrh.

Druhý se týká opět národního programu vzdělávání. V původním vládním návrhu bylo to, že národní program vzdělávání schvaluje vláda, v Poslanecké sněmovně byl přijat pozměňovací návrh poslanecký, kdy národní program vzdělávání má projednávat Poslanecká sněmovna, a Senát přijal pozměňovací návrh, že by tento národní program vzdělávání měly projednávat obě dvě komory našeho Parlamentu, podobně jako se projednávají například mezinárodní smlouvy. Myslím, že Senát, který je komorou, která by se měla v tom legislativním procesu věnovat závažným normám s dlouhodobými horizonty, tak jaksi má právo také hovořit do národního programu vzdělávání.

Podobnou úpravu navrhujeme také v § 9, kde nejde o schválení, ale jenom o projednávání dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. Byla by projednávána opět oběma komorami Parlamentu.

Chtěl bych podotknout, že všechny pozměňovací návrhy, které vám předkládáme, byly velmi podrobně diskutovány s předkladatelem, s Ministerstvem školství, s jeho legislativním odborem, ale především s paní ministryní a jejími náměstky, a na všech pozměňovacích návrzích jsme našli shodu.

A třetím věcným pozměňovacím návrhem je ten mediálně nejzajímavější bod, a to jsou tzv. maturity z matematiky. Chtěl bych říci, že Senát by rozhodně podpořil to, když by maturita z matematiky byla povinná pro všechny, ale návrh, který vznikl v Poslanecké sněmovně, zavádí určitou nerovnost, protože z matematiky by povinně maturovali pouze studenti gymnázií. Nabízí se zde otázka, proč například z matematiky nemají maturovat studenti technických lyceí, kteří půjdou na vysoké školy technického směru, nebo studenti středních odborných škol z oblasti informačních technologií, průmyslových škol apod.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP