(10.10 hodin)
(pokračuje Langer)

Nejprve rozhodneme o variantě 3, poté případně variantě 2 a na závěr případně o variantě 1. Prosím o stanoviska k variantě 3. (Ministr ani zpravodaj nedoporučují.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 288. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 185 pro návrh 98, proti 50. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Pokud se nemýlím, zbývají nám legislativně technické úpravy kolegy Bílého a kolegy Kühnla.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Obávám se, že legislativně technickou úpravu pana poslance Kühnla jsme již schválili, protože jsme schválili D3 ve znění té legislativně technické úpravy, jinak by byl nehlasovatelný, takže nám nyní zbývá hlasovat o legislativně technické úpravě pana poslance Bílého, kterou přečetl. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přece jen pro jistotu, aby nebylo pochybností, nechám hlasovat o obou legislativně technických návrzích dohromady.

Hlásí se pan kolega Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Já bych zpochybnil hlasování číslo 288.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To bylo hlasování o variantě 3 pana poslance Kühnla, tedy poslední hlasování. Námitka zazněla. Rozhodneme o námitce, kterou předložil pan kolega Dostál.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 289. Kdo je pro vyslovení souhlasu s námitkou proti výsledku předchozího hlasování? Kdo je proti?

Z přítomných 185 pro námitku 81, proti 35. S námitkou nebyl vysloven souhlas.

 

Nyní rozhodneme o legislativně technických úpravách přednesených ve třetím čtení kolegy Bílým a Kühnlem.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 290. Kdo je pro tyto legislativně technické úpravy? Kdo je proti?

Z přítomných 185 pro návrh 179, proti nikdo. Konstatuji, že s legislativně technickými úpravami byl vysloven souhlas.

 

Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 533, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 291. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 185 pro návrh 93, proti 85. (Probíhá kontrola hlasování.) Námitky proti výsledku hlasování nejsou. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Nyní přikročíme k projednávání bodu

 

89.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 574/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů neopouštěl pan ministr vnitra a aby místo vedle něj zaujala zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Šedivá. Sděluji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 574/2, a otevírám rozpravu ve třetím čtení, do které se hlásí kolegové Koudelka, Urban, Janeček a Krill.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená sněmovno, uplatňuji legislativně technickou úpravu, spočívající v tom, že v mnou novelizovaném bodu 9 správné označení měněného označení zní "§ 27a odst. 2 písm. a)".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec a ministr v jedné osobě Urban, poté pan kolega Janeček.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, považuji za nezbytné se ve třetím čtení vyjádřit k pozměňovacímu návrhu pana poslance Krilla, který navrhuje změnit zákon o živnostenském podnikání tak, že by bylo možné ohlášení živnosti a žádost o koncesi podávat u Hospodářské komory.

Hned v úvodu musím zdůraznit a upozornit na to, že s tímto návrhem zásadně nesouhlasím, a řeknu proč.

Změny v právních předpisech upravující podnikatelské prostředí by neměly být prováděny bez jasné koncepce, a to nahodilým způsobem, tak jak se o to snaží tento pozměňovací návrh. Účast Hospodářské komory při zlepšování podnikatelského prostředí je jistě žádoucí a Ministerstvo průmyslu a obchodu i já se snažíme komunikovat s Hospodářskou komorou velmi intenzivně. Neměly by však být směšovány úkoly orgánu veřejné správy s úkoly Hospodářské komory a naopak.

Z věcného hlediska je návrh nepropracovaný a je zjevné, že by jeho aplikace způsobovala problémy. Navrhuje se, aby fyzická i právnická osoba mohly ohlásit živnost a podat žádost o koncesi i u Hospodářské komory, čímž se rozšiřuje okruh míst, která mohou podnikatelé k tomuto účelu využít. Právní úprava spojuje doručení ohlášení živnosti příslušnému živnostenskému úřadu se vznikem živnostenského oprávnění a se zahájením správního řízení ve věci udělení koncese, tedy platná právní úprava. Ohlašovateli, resp. žadateli, je naprosto zřejmé, kdy mu živnostenské oprávnění vzniká a kdy bylo zahájeno správní řízení ve věci udělení koncese. Vložením dalšího článku mezi živnostenský úřad a podnikatele by se proces ohlášení nezjednodušil, ale naopak zkomplikoval, prodražil a prodloužil. Z návrhu není totiž zřejmé, v jaké lhůtě je Hospodářská komora povinna věc postoupit příslušnému živnostenskému úřadu, zda by Hospodářská komora služby podnikatelům prováděla na vlastní náklady, nebo na komerční bázi, či by hledala jiné zdroje k pokrytí nákladů na další činnost, a zda by ohlášení živnosti učiněné Hospodářské komoře rovněž mohlo mít vliv na datum vzniku živnostenského oprávnění nebo zahájení správního řízení.

Domnívám se, že motivem předložení tohoto pozměňovacího návrhu mohla být dobrá snaha o zřízení jednotného registračního místa pro podnikatele. Bohužel, tento pozměňovací návrh nesplňuje toto očekávání, neboť vkládá další místo mezi živnostenský úřad a podnikatelský subjekt.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP