(16.30 hodin)
(pokračuje Špidla)

Koncepce, kterou zastává Středočeský kraj, je koncepce chybná a je to koncepce, která bohužel je uplatněna i v některých jiných krajích, ale vždy jsou to kraje, kde je rozhodující většina ODS a kde ODS má schopnost prosazovat svou vlastní koncepci. Ano, koncepce ODS, jak to je ukazováno zcela prakticky, je privatizace veřejných služeb se všemi důsledky, které z toho plynou.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pátým vylosovaným je poslanec Eduard Vávra, který bude interpelovat premiéra vlády České republiky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane premiére, v programovém prohlášení vlády ze srpna roku 2002 se v kapitole 5.2 Bydlení sděluje: "Vláda vytvoří podmínky k výstavbě nájemních bytů pro nízkopříjmové skupiny obyvatel formou nového programu, účinně zacíleného na sociálně nejpotřebnější skupiny obyvatel. Vláda připraví změnu právního a ekonomického postavení Státního fondu rozvoje bydlení s využitím moderních a efektivnějších úvěrových nástrojů a jeho doplňování ze splacených půjček. Jako jeden z nových nástrojů na podporu výstavby nájemních bytů bude připraven i program, kterým bude realizován vstup soukromých investorů do této oblasti."

Výstavba nových nájemních bytů, DPS, opravy panelových domů a jiné programy pro bydlení se tak staly jasnou prioritou koaliční vlády. V jaké situaci se fond, který zajišťuje tyto výstavby, nachází nyní v polovině vládnutí vaší vlády? Pokusím se to sdělit několika odstavci.

Z výroční zprávy SFRB za rok 2003 vyplývá, že fond nevyužil více jak dvě miliardy Kč ze svého rozpočtu schváleného Poslaneckou sněmovnou. Důvodem je skutečnost, že Ministerstvo místního rozvoje nepřipravilo nařízení vlády, podle něhož by fond mohl poskytnout úvěry na podporu výstavby nájemních bytů obcím, a nahradit tak stále kritizované dotace. Dále pak má fond podle zákona poskytovat záruky jako jednu z forem podpory investic do bytové výstavby, především na podporu technické infrastruktury. Fond již funguje čtyři roky, ale Ministerstvu místního rozvoje dosud neumožnilo realizaci tohoto nástroje, protože doposud nebyly stanoveny podmínky pro tuto podpůrnou funkci, jak to požaduje zákon. Nařízení vlády, které vláda nedávno přijala, je zcela nefunkční. Důvodem nefunkčnosti je, že každá garance musí být předem projednána ve vládě, a tím je tento nástroj odsouzen pouze k výjimečným případům a v běžné praxi jej použít nelze.

Poskytování úvěrů na výstavbu bytů pro mladé žadatele kleslo na několik případů měsíčně v důsledku špatně nastavených podmínek, především pro příliš nízký limit plochy bytu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane poslanče, já vás prosím o dotazy. Položte laskavě ještě dotaz.

 

Poslanec Eduard Vávra: Dám tedy dotazy. Za prvé - kdy budou napravena pochybení pana ministra, jaké z toho vyvodíte závěry a do kdy bude stávající situace fondu vyřešena, jelikož se jedná o momentálně 13,5 miliardy Kč, které nelze využít? Za druhé - neselhala kontrolní činnost vlády i vaše, pane premiére, směrem k Ministerstvu místního rozvoje?

Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče, a prosím o odpověď pana premiéra.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně a páni poslanci, vážená paní předsedající, je pravdou, že rozpočet fondu rozvoje bydlení na rok 2004 byl schválen v závěru roku 2003, čímž byly stanoveny hranice možného užití finančních prostředků pro jednotlivé činnosti fondu. Pro naplnění obsahu těchto finančních prostředků je však třeba zachovat mechanismus podávání žádostí, jejich vyhodnocení a následného projednání ve výboru fondu.

Při jednání fondu dne 22. června 2004 došlo k projednání první etapy vyhodnocení žádostí a k rozhodnutí o poskytnutí příslušných finančních prostředků jednotlivým žadatelům. Jednání o druhé etapě se předpokládá nejpozději v měsíci srpnu, čímž budou naplněny celkové rámce podle nařízení vlády. Z toho tedy vyplývá, že věci postupují předpokládaným způsobem.

K té druhé otázce - Ministerstvo pro místní rozvoj ve vztahu ke státnímu fondu zajišťuje legislativně právní činnost umožňující užití finančních prostředků prostřednictvím schválených nařízení vlády. Legislativní plán práce vlády jak v roce 2003, tak i v prvním pololetí roku 2004 byl ze strany Ministerstva pro místní rozvoj dodržen. Jiná věc je to, že některé z těchto projektů a systému jsou zcela nové, a že je tedy na místě jejich pečlivé vyhodnocení a aplikace zkušeností v dalším postupu.

Myslím si, že je na místě, abych projevil jedinou výhradu vůči jednomu z údajů uvedených v interpelaci pana poslance Vávry. Je totiž pravda, že k dispozici obecně je suma 13 miliard v rozpočtu fondu bydlení, avšak to není suma, která by byla určena k přímému dodání, nýbrž je to základ finanční stability tohoto fondu. Fond je založen na koncepci finanční rovnováhy a v podstatě revolvingu, což znamená, že nelze tak jednoduchým způsobem objem jeho prostředků, které má k dispozici, převádět do jednoduchých čísel.

Jsem však vždy připraven - a uložím pochopitelně i panu ministru Němcovi, aby byl připraven - vést s vámi debatu o účinnosti některých nástrojů, protože je zájmem vlády České republiky, aby nástroje pro podporu bydlení fungovaly efektivně. A mimochodem jsem velmi rád, že počet stavěných bytů dosáhl mimořádně vysokého čísla - více než 30 tisíc - a je naším záměrem, aby tento trend byl zachován a aby fond bydlení zapůsobil účinně a efektivně. Nevylučuji, že některé z programů stojí za přehodnocení, k diskusi o tom jsme však připraveni.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane premiére. S doplňujícím dotazem přichází pan poslanec Eduard Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Vážený pane premiére, jelikož jsem nemohl ústně sdělit celou svoji interpelaci, děkuji vám zatím za odpověď na otázky, a já sepíši věci písemně a pošlu vám je, protože jsou tam ještě další údaje, které by vás možná zajímaly. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Šestým vylosovaným je pan poslanec Martin Říman, který interpeluje premiéra vlády ve věci rychlé jízdy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Říman: Vážený pane premiére, včera, když se projednával zákon o provozu na pozemních komunikacích, vládní poslanci a ministři měli plná ústa toho, že se na silnicích vede válka a že je třeba tímto zákonem této válce zabránit. Zatím se zdá, že válku na silnicích vedou především ministerští a premiérští řidiči. Jen namátkou - v období od 30. dubna do 4. června, tedy v období 34 dnů, ministři Palas, Němec, Gross a premiér Špidla výrazným způsobem porušili platné předpisy. Namátkou - 230 km/h u ministra Palase, 190 km/h u premiéra Špidly, přejíždění dvojité čáry apod. Kdybychom na vás uplatnili zákon, který propagujete tady ve sněmovně, tak byste získali za tu dobu zhruba 24 trestných bodů, tedy dvě odebrání řidičských průkazů na dobu jednoho roku, a zaplatili byste 35 tisíc korun na pokutách, což se bohužel ve vašem případě zřejmě nestane.

Předpokládám, že vaše odpověď bude ve stylu, kterým jste již odpovídal ve sdělovacích prostředcích v minulosti, to znamená, že vás to nezajímá, že vaši řidiči na to mají právo apod. Mohl byste alespoň našim občanům a nám sdělit, co ještě od vás můžeme v budoucnosti čekat, abychom se mohli připravit? Zda budete tolerovat jízdu na červenou, jízdu v protisměru, popř. pod vlivem alkoholu atd. atd.? Protože občané nepochybně mají právo vědět, co od svých ministrů mohou očekávat, a to ne jenom proto, aby věděli, až půjdou příště k volebním urnám, jak se zachovat, ale v tomto případě především proto, aby až zase někdy uvidí na silnici BMW s majáčkem, tak aby v zájmu svého zdraví a zdraví svých bližních se mu pokud možno co nejvíce vyhnuli.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP