(14.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Pravděpodobně ani navrhovatel, ani zpravodaj už nebudou chtít vystoupit, jak předpokládám, takže já zazvoním a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Prosím o klid! (Zvoní.)

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyjadřuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 636/1, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 636/2."

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 119 se z přítomných 166 pro vyslovilo 129, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat.

 

Konstatuji, že jsem návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali. Mohu tedy ukončit projednávání bodu 128.

 

Teď mi ještě dovolte, abych učinil jednu věc. Já jsem nezachytil přesně návrh pana předsedy volebního výboru pana poslance Hojdy, nyní ho tady mám, takže bych vám sdělil, že pan poslanec Hojda nám navrhuje, abychom 29. 6., v úterý, nejpozději půl hodiny před ukončením jednacího dne zařadili blok voleb. Tento návrh pana předsedy volebního výboru bychom tedy měli odhlasovat. Věřím, že je to všem jasné.

Ještě jednou přesto zopakuji - 29. 6., v úterý, nejpozději půl hodiny před ukončením jednacího dne zařadit blok voleb.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 120 se ze 167 poslanců pro vyslovilo 130, proti 1. Návrh byl přijat. Blok voleb je tedy zařazen na 29. 6. na konec našeho jednání.

 

Nyní můžeme přejít k dalšímu bodu našeho programu, což je bod

 

19.
Vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
/sněmovní tisk 602/ - druhé čtení

 

Předložený návrh by měla z pověření vlády uvést paní ministryně školství Petra Buzková. Já vás prosím, paní ministryně, abyste se ujala slova.

Nemyslím si ale, že by bylo možné nechat paní ministryni mluvit v takové atmosféře, jaká tu nyní panuje. Prosím vás tedy o elementární respekt, prosím, abyste tady ve sněmovně nejednali - prosím zejména pana poslance Šuláka, aby nebránil paní ministryni hovořit. Děkuji vám.

Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k vládnímu návrhu zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školskému zákonu, sněmovní tisk 602, padlo již mnoho slov. Já jsem se k němu vyjádřila podrobně ve svém úvodním slově, které jsem přednesla při prvém čtení tohoto návrhu zákona zde ve sněmovně.

Děkuji především členům výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ale i dalším kolegům poslancům a poslankyním, kteří tomuto návrhu věnovali nemalou pozornost a díky nimž tento návrh prošel na půdě Poslanecké sněmovny podrobnou a velmi užitečnou diskusí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Opět se mi zdá, že ta atmosféra tady není taková, aby bylo možno přednést tento příspěvek. Proto vás ještě jednou prosím (zvoní), abyste opustili jednací síň, pokud se nechcete věnovat školskému zákonu.

Prosím paní ministryně.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Pokud jde o usnesení výboru Poslanecké sněmovny, doporučil schválení předloženého návrhu ve znění pozměňovacích návrhů. Musím říci, že se v zásadě ztotožňuji s pozměňovacími návrhy obsaženými v tomto usnesení, a to až na některé výjimky. K tomu se však vyjádřím podrobněji ve třetím čtení.

Totéž se v plném rozsahu vztahuje také na návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona - sněmovní tisk 603.

Ještě jednou děkuji členům výboru a ostatním kolegům a kolegyním za práci, kterou v souvislosti s těmito návrhy odvedli. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám děkuji, paní ministryně. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení je obsaženo ve sněmovním tisku 602/1. Prosím tedy pana poslance Waltra Bartoše.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážená vládo, dámy a pánové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na svém zasedání projednal sněmovní tisk 602, což je návrh školského zákona, sněmovní tisk 603, což je zákon s tím bezprostředně související, a sněmovní tisk 560, což je zákon o pedagogických pracovnících. Přijal k těmto sněmovním tiskům pozměňovací návrhy.

Chtěl bych vás v podrobné rozpravě poprosit, abyste podávali pozměňovací návrhy jednak ke sněmovním tiskům, jednak také k návrhům, které vzešly z výboru.

Tolik z mé strany, a já se hlásím do obecné rozpravy.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu.

To, o čem jsem tady nyní diskutoval, se týká přihlášky, kterou jsem obdržel do rozpravy také od veřejného ochránce práva pana Otakara Motejla, který mě požádal, aby právě v rámci projednávání tisku č. 602 mu bylo uděleno slovo. Pan Motejl má ze zákona právo vystoupit ve sněmovně ve věcech, které se týkají jeho činnosti. V případě školského zákona uvažuji o tom, jestli je to přesně to, co je v zákoně míněno. Možná že by bylo dobře, kdybychom to pro jistotu vyřešili tím, že bych v případě tohoto zákona č. 602 nechal sněmovnu odhlasovat vystoupením pana Otakara Motejla.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, aby bylo umožněno vystoupit veřejnému ochránci právu Otakaru Motejlovi v obecné rozpravě k tisku 602.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby pan Otakar Motejl vystoupil v rozpravě k tisku č. 602. Kdo je proti tomu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 121 se z přítomných 167 poslanců pro vyslovilo 117, proti nehlasoval nikdo, takže návrh byl přijat.

 

Dovolte, abych přivítal pana Otakara Motejla, a protože se mi do obecné rozpravy přihlásil jako první, tak mu mohu udělit slovo.

Vám sděluji, že se mi do rozpravy dostaly dvě přihlášky - kromě pana Otakara Motejla je tu přihláška ještě pana poslance Milana Bičíka a pak je tu asi pět přihlášek do rozpravy podrobné.

V tuto chvíli udělím slovo panu Otakaru Motejlovi jako prvnímu. Prosím, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP